+4

[REACT JS] Hook là gì? Custom hook trong React JS

Hook Là gì ?

Trong react trước đây, để sử dụng được các state bắt buộc ta phải sử dụng chúng trong 1 class của javascript. Từ phiên bản 16.8 định nghĩa hook được ra đời, nó cho phép sử dụng được staste và lifecycle vào trong 1 function. Hook được hiểu nôm na là 1 function có thể sử dụng state ở bên trong, thay vì trả về JSX như component thì trả về 1 giá trị nào đó.

Ngoài các hook được React cung cấp sẵn như useState, useEffect,… ta cũng có thể tạo 1 custom hook để xử lý những logic của riêng mình với quy tắc đặt tên function bắt đầu bằng từ “use”.

Tác dụng của Hook

 • Làm cho tách biệt việc xử lý logic với render UI trong component
 • Cho phép tái xử dụng logic giữa các component

Demo tạo custom hook để lắng nghe sự kiện hover của 1 element

– Với cách thông thường chúng ta sẽ tạo 1 state để lưu trạng thái hover của element theo dựa vào 2 hàm onMouseEnter và onMouseLeave, logic xử lý này sẽ phải lặp lại với tất cả các element mà chúng ta muốn lắng nghe sự kiện hover.

import logo from './logo.svg';
import './App.css';
import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
function App() {
  const [isHovered, setIsHovered] = useState(false);
  return (
    <div className="App">
      <div
        onMouseEnter={() => setIsHovered(true)}
        onMouseLeave={() => setIsHovered(false)}
        style={{ color: isHovered ? 'red' : '#000' }}
      >
        Hover me !
      </div>
    </div>
  );
}
export default App;

– Ở đây mình tạo 1 hook trả về 1 mảng gồm 2 giá trị, giá trị đầu tiên là 1 ref để lưu tham chiếu node DOM để lắng nghe trạng thái của node DOM này, mình có giải thích về ref ở bài viết [React JS] Thuộc tính Ref trong react, giá trị thứ 2 là trạng thái có hay không được hover của element.

import logo from './logo.svg';
import './App.css';
import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
function App() {
  const [hoverRef, isHovered] = useHover();
  return (
    <div className="App">
      <div ref={hoverRef} style={{ color: isHovered ? 'red' : '#000' }}>
        Hover me !
      </div>
    </div>
  );
}
/**
 * Hook lắng nghe trạng thái hover của element
 */
function useHover() {
  const [value, setValue] = useState(false);
  const ref = useRef(null);
  const handleMouseOver = () => setValue(true);
  const handleMouseOut = () => setValue(false);
  useEffect(
    () => {
      const node = ref.current;
      if (node) {
        node.addEventListener('mouseover', handleMouseOver);
        node.addEventListener('mouseout', handleMouseOut);
        return () => {
          node.removeEventListener('mouseover', handleMouseOver);
          node.removeEventListener('mouseout', handleMouseOut);
        };
      }
    },
    [ref.current] // Xử lý lại lắng nghe event nếu node DOM element thay đổi
  );
  return [ref, value];
}
export default App;

Mọi thứ đều ổn và các element khác muốn lắng nghe sự kiện hover sẽ đều có thể dùng hook này ^^.

Trên đây là những chia sẻ cá nhân của mình, mếu thấy hay hãy cho mình 1 , vote, clip hoặc comment suy nghĩ của bạn để bài viết của mình hoàn thiện hơn nhé ❤️.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.