+16

React Hook Form - xử lý form dễ dàng hơn bao giờ hết

Mở đầu

Hầu hết một Front-end Developer ai cũng trải qua việc xử lý form, nếu làm theo cách thủ công sẽ tốn rất nhiều thời gian để xử lý. Vì thế mình sẽ giới thiệu tới các bạn một thư viện giúp chúng ta tiết kiệm thời gian cho việc quản lý form, đó là React Hook Form.

Là một thư viện quản lý form tốt nhất hiện nay mà bạn nên dùng. Ở bài viết này mình sẽ demo code với ReactJS.

Tải xuống

NPM

npm install react-hook-form

YARN

yarn add react-hook-form

Ví dụ cơ bản

Ví dụ cơ bản về React Hook Form, các bạn hãy đọc comment code để có thể hiểu về nội dung câu lệnh dùng để làm gì.

import React from "react";
import { useForm } from "react-hook-form";

export default function App() {
 const { register, handleSubmit, formState: { errors } } = useForm({
   criteriaMode: "all"
 });

 return (
  // Hàm handleSubmit sẽ validate trước khi gọi hàm onSubmit
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>

   // đăng kí input cho Hook vói tên example 
   <input defaultValue="test" {...register("example")} />

   // đăng kí thẻ input với React-Hook-Form với tên "exampleRequired"
   // validate là required
   <input {...register("exampleRequired", { required: true })} />

   // xử lý lỗi bằng đối tượng errors được trả về từ useForm
   {errors.exampleRequired && <span>This field is required</span>}

   <input type="submit" />
  </form>
 );
}

Khái niệm chính

useForm

Để làm việc với React-Hook-Form đầu tiên chúng ta cần khởi tạo useForm.

Tham số truyền vào

Ví dụ:

 const { register, handleSubmit, formState: { errors } } = useForm({
   mode: 'onSubmit',
   reValidateMode: 'onChange',
   defaultValues: {},
   resolver: undefined,
   criteriaMode: "firstError",
})

Một vài tham số thường dùng để truyền vào useForm:

mode : có các giá trị onChange | onBlur | onSubmit | onTouched | all . Dùng để cấu hình một chiến lược validate trước khi submit form.

 • onSubmit: sẽ thực hiện validate khi submit form, và những element không hợp lệ sẽ được lắng nghe sự thay đổi và sau đó tiếp tục validate những element đó bằng mode onChange.
 • onChange: sẽ thực hiện validate khi mỗi khi onChange element, và nó dẫn đến re-render nhiều lần ( cần cân nhắc khi sử dụng ).
 • onBlur: sẽ thực hiện validate mỗi khi element có sự kiện blur.
 • onTouch: sẽ thực hiện validate cho lần blur đầu tiên, sau đó sẽ thực hiện validate cho mỗi lần change event.
 • all: sẽ thực hiện validate khi blur và change event.

defaultValues: thiết lập giá trị mặc định ( lần đầu ) cho form.

criteriaMode: có các giá trị firstError | all. Đối với firstError sẽ chỉ nhận được một lỗi đầu tiên, all sẽ nhận được tất cả lỗi.

resolver: hổ trợ validate đối với thirt-party ( yup ).

Giá trị trả về

Register

Register là một trong những nội dung chính của React Hook Form, nó dùng để đăng kí component của bạn với hook.

function App() {
 const { register, handleSubmit } = useForm();

 const onSubmit = data => {
   console.log(data); // { name: ... }
 }

 return (
  <>
   <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
    <input {...register("name")} />    
    <input type="submit" />
   </form>
  </>
 );
}

Ví dụ:

<input
 {...register("test", {

   // validate
  required: true

  // bắt sự kiện onChange
 onChange: (e) => console.log(e) 

  // bắt sự kiện onBlur
 onBlur: (e) => console.log(e) 

 })}
/>

handleSubmit

handleSubmit sẽ thực hiện validate, nếu validate thành công sẽ gọi hàm onSubmit. ví dụ:

  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <input {...register("name")} />    
   <input type="submit" />
  </form>
 );

formState

import React from "react";
import { useForm } from "react-hook-form";

export default function App() {
 const {
  register,
  handleSubmit,
  formState: { errors, isDirty, isSubmitting, isSubmitted, submitCount, isValid, isValidating },
 } = useForm();
 const onSubmit = (data: FormInputs) => console.log(data);

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <input {...register("test")} />
   <input type="submit" />
  </form>
 );
}

Các giá trị của formState:

 • errors trả về một object chứa lỗi, và key của object tương ứng với name mà chúng ta truyền vào hàm Register. Nếu trường hợp không có lỗi nào thì sẽ trả về object rỗng.
 • isDirty so sánh data input hiện tại với defaultValue và trả về true nếu value hiện tại khác với defaultValue ( dùng để show pop-up khi user chỉnh sửa nhưng chưa submit ).
 • isSubmitting trả về true khi form đang submit.
 • isSubmitted trả về true khi form submit xong.
 • submitCount trả về thời gian ( dạng number ) submit form .
 • isValid trả về true nếu không có bất kì lỗi nào, false khi có lỗi.
 • isValidating trả về true nếu đang validate.

watch

watch sẽ lắng nghe sự thay đổi giá trị của ô input ( giống như sự kiện onChange ).

import React from "react";
import { useForm } from "react-hook-form";

function App() {
 const { register, watch, formState: { errors }, handleSubmit } = useForm();
 const watchShowAge = watch("showAge", false); // đăng kí watch cho field showAge, truyền giá trị mặc định bằng đối số thứ 2
 const watchAllFields = watch(); // nếu không truyền tham số, watch sẽ lắng nghe và trả về tất cả fields

 const onSubmit = data => console.log(data);

 return (
  <>
   <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
    <input type="checkbox" {...register("showAge")} />

    <input type="submit" />
   </form>
  </>
 );
}

reset

Reset dùng để đặt lại giá trị mặc định cho Form ( thường dùng để sau khi call API chúng ta sẽ đặt lại giá trị mặc định để lắng nghe sự thay đổi của isDirty ).

import { useForm } from "react-hook-form";

export default function App() {
 const { register, handleSubmit, reset } = useForm();
 const onSubmit = (data) => {
   // call API
   const data = fetchListUser();
   reset(data); // đặt lại giá trị mặc định cho Form
 };

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <input {...register("firstName", { required: true })} />
   <input {...register("lastName")} />
   <input type="submit" />
  </form>
 );
}

setError

setError dùng để set lỗi cho một element.

import { useForm } from "react-hook-form";

const App = () => {
 const { register, handleSubmit, setError, formState: { errors } } = useForm();
 const onSubmit = data => {
  console.log(data)
 };

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <input {...register('firstName'}/>
   {errors.firstName && <p>{errors.firstName.message}</p>}

   <button onClick={() => setError("firstName",'Message Error')}} >
    Set Error
   </button>
  </form>
 );
};

clearError

Đã có setError thì phải có clearError, nó dùng để xóa một lỗi nào đó khỏi errors dựa vào name.

import { useForm } from "react-hook-form";

const App = () => {
 const { register, handleSubmit, clearError, formState: { errors } } = useForm();
 const onSubmit = data => {
  console.log(data)
 };

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <input {...register('firstName'}/>
   {errors.firstName && <p>{errors.firstName.message}</p>}

   <button onClick={() => clearError("firstName")}} >
    Clear Error
   </button>
  </form>
 );
};

setValue

Đây là function cho phép bạn set value cho một element.

import { useForm } from "react-hook-form";

const App = () => {
 const { register, handleSubmit, setValue, formState: { errors } } = useForm();
 const onSubmit = data => {
  console.log(data)
 };

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <input {...register('firstName'}/>
   {errors.firstName && <p>{errors.firstName.message}</p>}

   <button onClick={() => setValue("test",'')}} > // set value của ô input thành '' ( rỗng ) 
    Clear Value
   </button>
  </form>
 );
};

setFocus

setFocus được dùng để set focus cho một element.

export default function App() {
 const { register, handleSubmit, setFocus } = useForm();
 const onSubmit = (data) => console.log(data);

 useEffect(() => {
  setFocus("firstName");
 }, []);

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <input {...register("firstName")} placeholder="First Name" />
   <input type="submit" />
  </form>
 );
}

getValues

Thường được dùng để lấy value hiện tại trên element.

import React from "react";
import { useForm } from "react-hook-form";

export default function App() {
 const { register, getValues } = useForm();

 return (
  <form>
   <input {...register("test")} />
   <input {...register("test1")} />

   <button
    type="button"
    onClick={() => {
     const values = getValues(); // { test: "test-input", test1: "test1-input" }
     const singleValue = getValues("test"); // "test-input"
     const multipleValues = getValues(["test", "test1"]); // ["test-input", "test1-input"]
    }}
   >
    Get Values
   </button>
  </form>
 );
}

trigger Đây là trường hợp bạn muốn re-validate một cách thủ công hãy dùng trigger(). ví dụ:

trigger("lastName"); // chỉ trigger lastName

trigger(["firstName", "lastName"]); // trigger lastName firstName

trigger(); // trigger tất cả

Validation và xử lý lỗi như thế nào ?

Validate, đây là phần khá quan trọng trong React Hook Form nó giúp các bạn thực hiện việc validate dễ dàng hơn. React Hook Form hổ trợ một số case validate như sau:

 • required
 • min
 • max
 • minLength
 • maxLength
 • pattern
 • validate

Chúng ta cùng xem ví dụ dưới đây:

import { ErrorMessage } from "@hookform/error-message";
import { useForm } from "react-hook-form";

export default function App() {
 const { register, handleSubmit, formState: { errors } } = useForm({
   criteriaMode: "all"
 });

 const onSubmit = (data) => console.log(data);

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <h1>ErrorMessage</h1>
   <input
    {...register("multipleErrorInput", {

      // xử lý lỗi khi bỏ trống
     required: "This input is required.",

      // xử lý lỗi khi nhập khác giá trị là số
     pattern: {
      value: /\d+/,
      message: "This input is number only."
     },

      // xử lý lỗi khi nhập nhiều hơn 10 kí tự
     minLength: {
      value: 11,
      message: "This input must exceed 10 characters"
     }
    })}
   />

   // ErrorMessage được import từ thư viện 
   <ErrorMessage

     // nhận vào props errors ( errors lấy từ formState ở trên ) nó sẽ trigger khi phát hiện lỗi khác.
    errors={errors}

    // name tương ứng với name input đã đăng kí với hook
    name="multipleErrorInput"

    // sẽ render ra giao diện khi có error, ở đây là thẻ p
    render={({ messages }) => {
     return messages.map((message,index) => (
        <p key={index}>{message}</p>
       ))
      : null;
    }}
   />

   <input type="submit" />
  </form>
 );
}

Bạn có thể tham khảo thêm tại đây

Validate với yup

React-Hook-Form hổ trợ validate với yup, các bạn cần phải hiểu rõ về yup để tạo được schema Ví dụ:

import { useForm } from "react-hook-form";
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from "yup";

// tạo schema để validate
const schema = yup.object({
 firstName: yup.string().required(),
 age: yup.number().positive().integer().required(),
}).required();

export default function App() {
 const { register, handleSubmit, formState:{ errors } } = useForm({

   // resolver dùng để validate với yup
  resolver: yupResolver(schema)
 });
 const onSubmit = data => console.log(data);

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <input {...register("firstName")} />
   <p>{errors.firstName?.message}</p>

   <input {...register("age")} />
   <p>{errors.age?.message}</p>

   <input type="submit" />
  </form>
 );
}

Controller

Khi dùng thư viện bên ngoài như MaterialUI, Andt, ReactSelect, ReactDapicker chúng ta sẽ sử dụng Controller để xử lý form.

control chứa các phương thức để đăng kí component với hook Ví dụ:

function App() {
 const { handleSubmit, control } = useForm();

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(data => console.log(data))}>
   <Controller
    control={control}
    name="ReactDatepicker"
    render={({ field: { onChange, onBlur, value, ref } }) => (
     <ReactDatePicker
      onChange={onChange}
      onBlur={onBlur}
      selected={value}
     />
    )}
   />

   <input type="submit" />
  </form>
 );
}

Kết thúc

Đây là những khái niệm chính của React-Hook-Form, có thể giúp bạn quản lý form một cách dễ dàng. Cảm ơn đã đọc bài viết 😄 😄

Tài liệu tham khảo

https://react-hook-form.com/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí