+4

React form and validate

React Form

Thêm thành phần Form vào trong React

Thêm form input

Form nhập liệu là một thành phần quan trọng trong trang web. Vì nhờ form trang web có thể tương tác với người dùng, thu thập các thông tin từ phía người dùng.

Vì tầm quan trọng của nó nên react không thể thiếu form. Để thêm thành phần form vào trong react ta có thể dùng jsx:

class NameForm extends React.Component {
 render() {
  return (
   <form>
    <h1>Hello</h1>
    <p>Enter name:</p>
    <input
     type="text"
    />
   </form>
  );
 }
}
ReactDOM.render(<NameForm />, document.getElementById('root'));

Form cho phép nhập sử dụng các thẻ như HTML thông thường

Trong HTML, các thành phần của form như: <input>, <textarea>, <select> thường duy trì trạng thái riêng của chúng và cập nhật nó dựa trên các thay đổi đầu vào của người dùng. Trong React các trạng thái này có thể được cập nhật trong thuộc tính state.

Chúng ta có thể hợp nhất các cách quản lý thay đổi trạng thái thành một cách duy nhất bằng React.

class NameForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {value: ''};

  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {
  this.setState({value: event.target.value});
 }

 handleSubmit(event) {
  alert('A name was submitted: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     <h1>Hello</h1>
     <input type="text" value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />
    </label>
    <input type="submit" value="Submit" />
   </form>
  );
 }
}

Do value={this.state.value} nên giá trị valuesẽ được cập nhật dự trên state.

Hàm handleChange sẽ được gọi khi có sự thay đổi từ nhập liệu. Ta có thể chỉnh sửa value tại đây: ví dụ:

handleChange(event) {
 this.setState({value: event.target.value.toUpperCase()});
}

Khi submit Form chúng ta có thể quản lý bằng sự kiện onSubmit trong thẻ <form>.

Chú ý: khi thuộc tính value được xét bằng this.state.value thì các thay đổi value sẽ chỉ được thực hiện qua state. Có thể đặt value="Nam" sẽ mặc định giá trị là "Nam" và không thể thay đổi, nếu muốn đặt mặc định và có thể thay đổi ta đặt giá trị ban đầu cho state value:

class NameForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {value: 'Hello'};

  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }
 ...

textarea

Khác với cách sử dụng trong HTML:

<textarea>
 Hello there, this is some text in a text area
</textarea>

Trong React, chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính value để đặt giá trị text xuất hiện giống với cách làm của thẻ input:

<textarea value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />

select

Tương tự như textareinput chúng ta cũng sử dụng value để đặt option selected:

 <select value={this.state.value} onChange={this.handleChange}>
  <option value="grapefruit">Grapefruit</option>
  <option value="lime">Lime</option>
  <option value="coconut">Coconut</option>
  <option value="mango">Mango</option>
 </select>

Xử lý nhiều đầu vào

Khi sử lý nhiều đầu vào (input, textarea,...) chúng ta có thể sử dụng thuộc tính name để đánh dấu phần tử và gọi bằng cách {event.target.name}

class Reservation extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   isGoing: true,
   numberOfGuests: 2
  };

  this.handleInputChange = this.handleInputChange.bind(this);
 }

 handleInputChange(event) {
  const target = event.target;
  const value = target.type === 'checkbox' ? target.checked : target.value;
  const name = target.name;

  this.setState({
   [name]: value
  });
 }

 render() {
  return (
   <form>
    <label>
     Is going:
     <input
      name="isGoing"
      type="checkbox"
      checked={this.state.isGoing}
      onChange={this.handleInputChange} />
    </label>
    <br />
    <label>
     Number of guests:
     <input
      name="numberOfGuests"
      type="number"
      value={this.state.numberOfGuests}
      onChange={this.handleInputChange} />
    </label>
   </form>
  );
 }
}  

Do radio có "name" trùng tên nhau nên cần phải nhận sự kiện thay đổi trên cả thẻ bao ngoài của chúng ví dụ:

<div onChange={this.handleChangeGender}>
  <input type="radio"
    name="gender"
    value="male" defaultChecked />Male
  <input type="radio"
    name="gender"
    value="female" />Female
</div>

Ngoài ra để xét thuộc tính checked cho radio, checkbox react sử dụng thuộc tính "defaultChecked"

Validate

Do có thể quản lý được những sự kiện thay đổi của thẻ nên việc validate cũng rất dễ dàng khi sử dụng:

handleSubmit(e) {
  e.preventDefault();

  const name = ReactDOM.findDOMNode(this._nameInput).value;
  const email = ReactDOM.findDOMNode(this._emailInput).value;
  const password = ReactDOM.findDOMNode(this._passwordInput).value;

  const errors = validate(name, email, password);
  if (errors.length > 0) {
   this.setState({ errors });
   return;
  }

  // submit the data...
 }
  
 function validate(name, email, password) {
 // we are going to store errors for all fields
 // in a signle array
 const errors = [];

 if (name.length === 0) {
  errors.push("Name can't be empty");
 }

 if (email.length < 5) {
  errors.push("Email should be at least 5 charcters long");
 }
 if (email.split("").filter(x => x === "@").length !== 1) {
  errors.push("Email should contain a @");
 }
 if (email.indexOf(".") === -1) {
  errors.push("Email should contain at least one dot");
 }

 if (password.length < 6) {
  errors.push("Password should be at least 6 characters long");
 }

 return errors;
}

Tài liệu tham khảo

Bài viết có tham khảo từ nguồn: reactjs.org


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.