+2

Rake task trong Rails app

Nếu làm việc với Rails hẳn bạn đã quá quen thuộc với các lệnh rake db:seed, rake db:migrate, .... Vậy rake ở đây là gì? và nó đóng vai trò gì trong Rails app?

Khái niệm

Rake task là một câu lệnh dùng để quản lí và chạy tự động các ruby code thường xuyên được thực hiện trong một task và sử dụng nhiều lần mà được viết trong các file rake.

Khai báo rake task

Có 2 cách để tạo 1 file rake trong Rails
Cách 1. Dùng câu lệnh trên terminal:

   rails g task [namespace] [task](optional)

Câu lệnh trên sẽ tạo một file .rake mới trong thư mục lib/tasks có tên trùng với tên task được viết trong lệnh.
Ví dụ 1:

  rails g task update_user_data
  #=> create lib/tasks/update_user_data.rake

Trong file update_user_data.rake trên sẽ có dạng:

  namespace :update_user_data do
    # logic write here
  end

Ví dụ 2:

  rails g task company import_data_from_csv
  #=> create lib/tasks/company.rake

Trong file company.rake sẽ có dạng:

  namespace :company do
   desc "TODO"
   task import_data_from_csv: :environment do
     # logic write here
   end
  end

=> Khi muốn chạy task được khai báo ta dùng câu lênh:

  rake/rails namespace:task

Nếu không muốn chỉ cần gọi tên task ra ta khai báo trong file .rake như sau:

  task :update_data do
    # logic here
  end
  #=> rake update_data

Cách 2. Tạo thủ công trong thư mục lib/tasks

Một số câu lệnh mặc định thường dùng

  rake -T        # hiển thị toàn bộ rake task 
  rake test       # chạy toàn bộ test(được thay thế bằng "rake rspec" nếu dùng rspec )
  rake routes      # hiển thị toàn bộ các route
  rake db:create    # tạo mới database
  rake db:drop     # xóa database
  rake db:migrate    # chạy toàn bộ các file migration
  rake db:seed     # Load dữ liệu mẫu trong file db/seed.rb
  rake db:rollback   # Đưa schema về phiên bản trước
  ...

Custom rake task

1. Truyền tham số vào rake tasks

  task :hello, [:name] => :environment do |name, args|
   puts "Hello #{args.name}"
  end

Khi gọi lệnh rake:

  rake hello[world]
  #=> Hello world

2. Chạy task khác bên trong một task

  task :greeting do
   puts "hello"
   Rake::Task["add_user_name"].invoke
  end
  
  task :add_user_name do
   puts "John"
  end

Khi ta gọi task greeting thì sẽ chạy cả task add_user_name:

  rake greeting
  #=> hello
  #=> John

Lưu ý method invoke chỉ execute những task nào chưa từng được invoke trước đó:

task :greeting do
 puts "hello"
 Rake::Task["add_user_name"].invoke
 Rake::Task["add_other_name"].invoke
end

task :add_user_name do
 puts "John"
 Rake::Task["add_other_name"].invoke
end

task :add_other_name do
 puts "Cena"
end

=> rake greeting
#=> hello
#=> John
#=> Cena

Nếu muốn chạy lại lệnh đã được invoke rồi cần phải dùng thêm method reenable:

 task :greeting do
 puts "hello"
 Rake::Task["add_user_name"].invoke
 Rake::Task["add_other_name"].reenable
 Rake::Task["add_other_name"].invoke
end

task :add_user_name do
 puts "John"
 Rake::Task["add_other_name"].invoke
end

task :add_other_name do
 puts "Cena"
end

=> rake greeting
#=> hello
#=> John
#=> Cena
#=> Cena

3. Overriding task

Có 2 kiểu overriding rake task.
Kiểu 1: Chèn thêm các dòng code mới ngay sau những dòng code cũ

  namespace :db do
   task reset: :environment do
    puts "custom code here"
   end
  end
  
  => rake db:reset
  #=> Dropped database 'cleanify_development'
  #=> Dropped database 'cleanify_test'
  #=> Created database 'cleanify_development'
  #=> Created database 'cleanify_test'
  #=> custom code here

Kiểu 2: Xóa hoàn toàn những câu lệnh cũ và thêm những câu lệnh mới

  Rake::Task["db:reset"].clear
  namespace :db do
   task reset: :environment do
    puts "custom code here"
   end
  end
  
  => rake db:reset
  #=> custom code here

Tổng kết

Trên đây là những gì tôi học được khi tìm hiểu về rake task trong rails mà mình tôi muốn chia sẻ với mọi người. Bài viết còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý để bài viết có thể hoàn thiện hơn.
Good luck and happy coding!

Link tham khảo

https://dev.to/vinistock/customizing-rails-rake-tasks-3bg5
https://railsguides.net/how-to-generate-rake-task/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.