+1

Rails với SQL Server - Phần 1: Cài đặt SQL Server trên Ubuntu

Rails vs SQL Server: nghe có vẻ hơi lạ lẫm khi một bên là Framework mã nguồn mở, một bên là database độc quyền của Microsoft. Một ngày đẹp trời bạn nhận được một dự án với yêu cầu từ khách hàng là xây dựng một web app với database đã có sẵn là SQL Server. Bạn đang nghiên cứu Rails và không muốn tốn thời gian để học lại ngôn ngữ khác. Vậy thì chỉ còn phương án xây dựng một ứng dụng Rails với hệ quản trị CSDL là SQL Server. Trước tiên, chắc chắn để có thể kếp hợp hai thứ này thì bạn phải có SQL Server. Tuy nhiên SQL Server lại là hàng của Microsoft, trong khi bạn đang rất sung sướng với những dòng lệnh trên Terminal của Ubuntu, và chẳng muốn chuyển qua Windows để cài lại môi trường (rvm, git, ruby, rails, ....) và code Rails cả. Rất may, Microsoft đã ra mắt một phiên bản của SQL Server trên Ubuntu là SQL Server vNext CTP 2.0. Và đúng như vậy bạn sẽ có SQL Server trên Ubuntu. (À, nhắc bạn là phiên bản này nó chỉ hỗ trợ cho Ubuntu 16.04 và 16.10, vì vậy nếu đang xài Ubuntu phiên bản thấp hơn thì cố gắng up lên nhé ^^)

Cài đặt SQL Server trên Ubuntu step by step:

Để cài đặt SQL Server trên Ubuntu bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Import the public repository GPG keys:
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
 1. Register the Microsoft SQL Server Ubuntu repository:
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/mssql-server.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mssql-server.list
 1. Run the following commands to install SQL Server:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y mssql-server
 1. Sau khi quá trình cài đặt thành công, bạn tiếp tục chạy mssql-conf setup và làm theo hướng dẫn
sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
 1. Cuối cùng sau khi hoàn thành tất cả, hãy chắc chắn rằng service đang chạy trên local của bạn
systemctl status mssql-server

Vậy là xong, đến đây thì bạn đã có SQL Server trên local của bạn. Bạn có thể bắt đầu với Rails app của bạn rồi đó. Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm thì bạn có thể tiếp tục theo mình cài đặt mssql-tools để thao tác với SQL Server trên Terminal thân yêu của bạn (Bởi vì không có SQL Server Management Studio trên Ubuntu đâu nhé 😮)

Cài đặt SQL Server tool cho Ubuntu

Các bước tiếp theo sẽ cài đặt command-line tools, Microsoft ODBC drivers, và những cái dependencies

 1. Import the public repository GPG keys.
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
 1. Register the Microsoft Ubuntu repository.
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/msprod.list
 1. Update the sources list and run the installation command with the unixODBC developer package.
sudo apt-get update 
sudo apt-get install mssql-tools unixodbc-dev

Sau khi hoàn thành, hãy thử kết nối với SQL Server và quản lý database nào

Kết nối với SQL Server trên Linux

 • Để kết nối với SQL Server trên localhost của bạn, gõ lệnh
sqlcmd -S localhost -U '<Username>' -P '<Password>'

Có lẽ cũng khá là dễ hiểu với các option: -S là địa chỉ server, -U là tên đăng nhập, -P là password. Sau khi kết nối với SQL Server thành công, tiếp tục với những câu truy vấn nhé

 • Trả về tên của tất cả Database
SELECT Name from sys.Databases;
GO
 • Tạo một database mới
CREATE DATABASE testdb;
GO
 • Sử dụng database:
USE testdb;
GO
 • Tạo một table trong database đang sử dụng
CREATE TABLE inventory (id INT, name NVARCHAR(50), quantity INT);
GO
 • Chèn dữ liệu vào bảng
INSERT INTO inventory VALUES (1, 'banana', 150);
INSERT INTO inventory VALUES (2, 'orange', 154);
GO
 • Select từ bảng
SELECT * FROM inventory WHERE quantity > 152;
GO
 • Thoát khỏi sqlcmd
QUIT

Trên đây là các bước cài đặt và sử dụng SQL Server trên Ubuntu. Chúc các bạn thành công. Nhắc lại là bạn phải cài đặt Ubuntu 16.04 trở lên nhé ^^ Ở phần sau mình sẽ tiếp tục với việc sử dụng SQL Server trong Rails app

Nguồn: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-setup-ubuntu


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.