0

RAILS VIRTUAL ATTRIBUTES

Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cách tạo virtual attribute đơn giản cho rails

1. Giới thiệu:

 • Giả sử ta có table user có 2 column là first_namelast_name, để tạo table user ta chạy câu lệnh migrate như sau:
  rails g modal user first_name:string last_name:string
  
 • Khi đó, để đăng ký mới user, người dùng cần điền 2 field trên form đăng ký người dùng ứng với 2 cột first_name và last_name.
 • Để tiện cho người dùng, ta sử dụng virtual_attribute full_name thay thế cho 2 attribute first_name và last_name

2. Cài đặt và validate:

 • Trong file model user.rb, ta khai báo các gettersetter cho virtual_attribute full_name

  class User < ApplicationRecord
   def full_name
    [first_name, last_name].join(" ")
   end!
  
   def full_name=(name)
    first_name_and_last_name = name.split(" ")
    update_attributes first_name: first_name_and_last_name[0]
    update_attributes last_name: first_name_and_last_name[1]
   end
  end
  
 • Sử dụng rails console để kiểm tra các setter và getter của virtual_attributes full_name.

 • Kết quả như sau:

  Tạo user sử dụng attribute first_name là last_name như bình thường

  Tạo user sử dụng virtual attribute full_name

 • Để thực hiện validates cho virtual_attribute, ta thực hiện tương tự như khi validate cho các attribute bình thường.

 • Trong ví dụ như sau, thực hiện validates full_name với min length là 10 kí tự, first_name, last_name phải tồn tại

  validates :first_name, presence: true
  validates :last_name, presence: true
  validates :full_name, length: {minimum: 10}
  
 • Sử dụng rails console để kiểm tra các validation vừa được tạo

 • Kết quả như sau:

  Tạo user không có first_name:

  Tạo user không có last_name:

  Tạo user có full_name ngắn hơn 10 kí tự:

 • Từ đây ta có thể sử dụng virtual_attribute full_name như 1 attribute bình thường trong các hàm new, create, update, validates ... như các attribute first_name, last_name.


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí