+2

Rails transactions

Giới thiệu

Rails transaction là một cách để đảm bảo một tập các thao tác trên database chỉ được thực hiện khi mà tất cả đều thành công. Nếu không, dữ liệu sẽ rollback về trạng thái trước đó.

Cách dùng cơ bản:

ActiveRecord::Base.transaction do
 david.update!(money: david.money + 100)
 marry.update!(money: marry.money - 100)
end

Ví dụ trên sẽ chỉ thực hiện được khi tất cả các câu lệnh trong block đều không raise exception. Exception dừng transaction lại và thực hiện rollback database về trạng thái trước khi transaction bắt đầu. Đó cũng chính là lí do sử dụng update!thay vì update bởi vì update không raise exception mà chỉ trả về false.

Một điều lưu ý là các dữ liệu mà thể hiện của object sử dụng trong transaction (david, mary) sẽ không trở về trạng thái trước đó.

Xử lý exception và rollback

Các exception sau khi kích hoạt rollback cũng sẽ được ném ra ngoài nên chúng ta cần phải xử lý các exception đó. Trong đó phổ biến nhất làActiveRecord::RecordInvalid, khi mà dữ liệu bạn muốn thêm hay thay đổi vào cơ sở dữ liệu không hợp lệ.

ActiveRecord::Base.transaction do
 david.update!(money: david.money + 100)
 marry.update!(money: marry.money - 100)
 
 rescue ActiveRecord::RecordInvalid
  puts "Marry's money is not enough"
 end
end

Trong ví dụ này chúng ta đã xử lý trường hợp money có thể không hợp lệ (có giá trị âm) , cụ thể là in ra một đoạn thông báo thân thiện với người dùng. Tương tự như với các exception khác và việc xử lý tùy thuộc vào bạn.

Kích hoạt một rollback

Chúng ta cũng có thể hủy bỏ transaction một cách thủ công, bằng cách raise exception dựa theo logic của chương trình.

ActiveRecord::Base.transaction do
 david.update!(money: david.money + 100)
 marry.update!(money: marry.money - 100)
 raise ActiveRecord::Rollback if david.account_is_blocked?
end

ActiveRecord::Rollback là một trường hợp đặc biệt. Nó chỉ kích hoạt rollback chứ không thực sự là một exception. Ở ví dụ này, transaction có thành công hay không phụ thuộc vào kết quả của function account_is_blocked?

Nested Transaction

Transaction có thể lồng với nhau. Khi đó transaction con (gọi là sub-transaction) là 1 phần của transaction cha. Tuy nhiên exception trongsub-transaction sẽ không kích hoạt bất kỳ rollbacknào. Để có thể rollback trong nested transaction, ta phải thêm option requires_new: true vào sub-transaction. Khi đó, rollback sẽ chỉ thực hiện trong phạm vi sub-transaction.

ActiveRecord::Base.transaction do
 david.update!(money: david.money + 100)
 ActiveRecord::Base.transaction(requires_new: true) do
  marry.update!(money: marry.money - 100)
  raise ActiveRecord::Rollback
 end
end

Kết quả sẽ chỉ có money của david được update. Tuy nhiên chỉ có một số database hỗ trợ nested transaction.

Callback

Trong Rails transaction có 2 loại callback là after_commitafter_rollback

 • after_commit được gọi tới ngay sau khi transaction thực hiện thành công.
 • after_rollback được gọi tới ngay sau khi transaction bị rollback.

Callback thường được dùng để tương tác với các hệ thống khác, đảm bảo được sự đồng nhất với database bởi callback chỉ được gọi đến khi khi database đã ở trạng thái ổn định. Xét ví dụ sau:

after_commit :save_in_file, on: :update

ActiveRecord::Base.transaction do
 david.update!(money: david.money + 100)
 marry.update!(money: marry.money - 100)
 raise ActiveRecord::Rollback if david.account_is_blocked?
end

Giả sử function save_in_file lưu lại giá trị money của david sau mỗi transaction vào file trong hệ thống. Nếu không sử dụng callback after_commit, thì trường hợp transaction bị rollback, chương trình sẽ vẫn lưu david.money (đã thay đổi) vào file, tạo ra sự không đồng nhất với database.

Một số lưu ý khác

 • savedestroy mặc định thuộc một transaction.
 • Trong một transaction, có thể gọi tới nhiều model, hay ActiveRecord class khác nhau.
 • Transaction chỉ hoạt động trên một kết nối database duy nhất.
 • Khi thực hiện transaction, database sẽ khóa các bản ghi bị ảnh hưởng đến khi transaction kết thúc. Vì vậy ta cần tránh các trường hợp xung đột transaction.

Tham khảo

http://codeatmorning.com/rails-transactions-complete-guide/

http://api.rubyonrails.org/classes/ActiveRecord/Transactions/ClassMethods.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.