+1

Rails Authentication With Warden(Without Devise)

Khi nói đến xác thực trong Rails ta hay nghĩ đến gem Devise:

Devise is a flexible authentication solution for Rails based on Warden

Devise là một giải pháp authentication linh hoạt cho Rails dựa trên Warden

Nhưng đôi khi những hỗ trợ của Devise sẽ k cần thiết do yêu cầu thay đổi, Devise không phải là một sự lựa chọn tối ưu nữa. Như dự án mình làm không thể sử dụng Devise được do spec thay đổi. Vậy trong trường hợp này ta lên làm gì để phù hợp, tối ưu?? Để giải quyết vấn đề này thì ta có thể làm việc trực tiếp ở tầng sâu hơn đó là Warden

Warden thực hiện xác thực ở middleware level. Nó thực hiện bằng cách sử dụng Strategies

Các tính năng của Devise: Trước khi lọai bỏ Devise ra khỏi ứng dụng của bạn. chúng ta cùng xem những gì sẽ phải làm để thay thế các support của Devise:

 1. Một vài Strategy có tính năng giống với DatabaseAuthenticatable, Rememberable...
 2. Controller filters và helpers như: authenticate, user_signed_in?, current_user, user_session...

Cài đặt

Ta bắt đầu với ứng dụng rails-api hiển thị thời gian:

 rails g controller Welcome index

Thêm vào routes:

# config/routes.rb
Rails.application.routes.draw do
 get 'welcome/index'.
 root 'welcome#index'
end
# app/controllers/welcome_controller.rb
class WelcomeController < ApplicationController
 def index
  render text: "Welcome guest, it's #{Time.now}"
 end

Sau đó ta add gem wardenbcrypt (Để sử dụng has_secure_password mã hóa password)

# Gemfile
gem 'warden'
gem 'bcrypt'

User Model

Ta tạo 1 model User chứa authentication_token, password_digest

class CreateUsers < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :users do |t|
   t.string :username
   t.string :authentication_token
   t.string :password_digest

   t.timestamps null: false

   t.index :authentication_token, unique: true
  end
 end
end

Ở model user.rb:


# app/models/user.rb
class User < ActiveRecord::Base
 after_create :generate_authentication_token!

 has_secure_password

 private
 # Generate a session token
 def generate_authentication_token!
  self.authentication_token = Digest::SHA1.hexdigest("#{Time.now}-#{self.id}-#{self.updated_at}")
  self.save
 end
end

Add Warden to the Rack Middleware stack

Chúng ta cần phải thêm Warden vào middleware stack của ứng dụng

Nhìn vào middleware stack hiện tại:

$ rake middleware

use ActionDispatch::Static
use Rack::Lock
use #<ActiveSupport::Cache::Strategy::LocalCache::Middleware:0x000000052979d0>
use Rack::Runtime
use ActionDispatch::RequestId
use Rails::Rack::Logger
use ActionDispatch::ShowExceptions
use ActionDispatch::DebugExceptions
use ActionDispatch::RemoteIp
use ActionDispatch::Reloader
use ActionDispatch::Callbacks
use ActiveRecord::Migration::CheckPending
use ActiveRecord::ConnectionAdapters::ConnectionManagement
use ActiveRecord::QueryCache
use ActionDispatch::ParamsParser
use Rack::Head
use Rack::ConditionalGet
use Rack::ETag
run RailsApiWarden::Application.routes

Như ở phần hướng dẫn cài đặt Warden có nhắc đến: Warden must be downstream of some kind of session middleware..

Chúng ta sẽ thêm Warden sau ActionDispatch::ParamsParser

# config/application.rb
# Add Warden in the middleware stack
config.middleware.insert_after ActionDispatch::ParamsParser, Warden::Manager do |manager|
end

Sau đó kiểm tra xem Warden đã thực sự trong stack:

$ rake middleware

use ActionDispatch::Static
use Rack::Lock
use #<ActiveSupport::Cache::Strategy::LocalCache::Middleware:0x000000037c80f0>
use Rack::Runtime
use ActionDispatch::RequestId
use Rails::Rack::Logger
use ActionDispatch::ShowExceptions
use ActionDispatch::DebugExceptions
use ActionDispatch::RemoteIp
use ActionDispatch::Reloader
use ActionDispatch::Callbacks
use ActiveRecord::Migration::CheckPending
use ActiveRecord::ConnectionAdapters::ConnectionManagement
use ActiveRecord::QueryCache
use ActionDispatch::ParamsParser
use Warden::Manager
use Rack::Head
use Rack::ConditionalGet
use Rack::ETag
run RailsApiWarden::Application.routes

Như vậy là đã thành công!

Strategy – Authentication Token

Ta sẽ định nghĩa 1 strategy để authenticate user thông qua params authentication_token


# lib/strategies/authentication_token_strategy.rb
class AuthenticationTokenStrategy < ::Warden::Strategies::Base
 def valid?
  authentication_token
 end

 def authenticate!
  user = User.find_by_authentication_token(authentication_token)
  user.nil? ? fail!('strategies.authentication_token.failed') : success!(user)
 end

 private
 def authentication_token
  params['authentication_token']
 end
end

authenticate! sẽ tìm kiếm user mà match với authentication_token Chúng ta có thể nhìn thấy method authenticate! gọi fail! hoặc success!. Đây là các method helper được cung cấp bởi Warden.

Strategy đã được cài đặt, Ta thêm nó vào Warden bằng cách:

# config/application.rb
# Add Warden in the middleware stack
config.middleware.insert_after ActionDispatch::Flash, Warden::Manager do |manager|
 manager.default_strategies :authentication_token
end

#config/initializers/warden.rb
require Rails.root.join('lib/strategies/authentication_token_strategy')

Warden::Strategies.add(:authentication_token, AuthenticationTokenStrategy)

Controller

Ta sẽ add thêm các method giống với các helper của Devise cung cấp như: current_user, signed_in?

# app/controllers/application_controller.rb
class ApplicationController < ActionController::API
 include WardenHelper
end
# app/controllers/concerns/warden_helper.rb
module WardenHelper
 extend ActiveSupport::Concern

 included do
  helper_method :warden, :signed_in?, :current_user

  prepend_before_filter :authenticate!
 end

 def signed_in?
  !current_user.nil?
 end

 def current_user
  warden.user
 end

 def warden
  request.env['warden']
 end

 def authenticate!
  warden.authenticate!
 end
end

Như vậy đã xong, giờ ta test thử:

Trường hợp authenticate thành công:

Trường hợp authenticate thất bại: Nhập bừa 1 authenticate_token và sẽ thấy 1 trang thông báo khá xấu

Ta có thể thay thế trang lỗi bằng cách thêm failure_app:

# config/application.rb
config.middleware.insert_after ActionDispatch::Flash, Warden::Manager do |manager|
 manager.default_strategies :authentication_token
 manager.failure_app = UnauthorizedController
end
# app/controllers/unauthorized_controller.rb
class UnauthorizedController < ActionController::Metal
 def self.call(env)
  @respond ||= action(:respond)
  @respond.call(env)
 end

 def respond
  self.response_body = "Unauthorized Action"
  self.status = :unauthorized
 end

Như vậy đã hoàn thành. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong tương lai 😄

Nguồn Tham Khảo:

http://blog.maestrano.com/rails-api-authentication-with-warden-without-devise/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.