+2

Rails Ajax với Unobtrusive JavaScript

Introduction

Bạn vẫn có thể dùng jQuery để tạo Ajax requests. Nhưng ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn tạo Ajax requests với những tính năng mà Rails đã tích hợp sẵn. Kỹ thuật này được gọi là Unobtrusive JavaScript. Với những form và link có chưa data-remote=true thì Rails sẽ tìm kiếm những phần tử được đánh dấu là remote và thực hiện Ajax khi form được submit hoặc link được truy cập.

Create a new Rails app

Tạo project mới:

rails new tutorialapp --skip-turbolinks

Thêm gem "jquery-rails" vào Gemfile và chạy bundle.

Trong file app/assets/javascripts/application.js

//= require jquery3
//= require jquery_ujs
//= require_tree .

Sau đó chạy lệnh:

rails g scaffold Tutorial title:string url:string

Lệnh trên tạo ra một scaffold hoàn hảo cho việc thêm sửa xóa Tutorial với 2 trường là title và url. Sau đó chúng ta chạy lệnh tạo cơ sở dữ liệu và tạo file migrate

rails db:create
rails db:migrate

Chạy ứng dụng:

rails s

Ajax in rails

Đến đây thì chúng ta đã có một ứng dụng thêm sửa xóa Tutorial trong Rails. gõ trên trình duyệt http://localhost:3000/tutorials để vào trang index.

Add a remote form

Bài toán đặt ra ở đây là chúng ra sẽ thêm mới Tutorial ngay trên trang index và sau khi tạo thì sẽ thêm luôn vào list Tutorial ở trên mà không cần phải load lại trang. Đầu tiên, chúng ta cần thêm vào app/views/tutorials/index.html.erb một form để tạo mới:

<h1>Tutorials</h1>

<ul id=tutorials>
 <% @tutorials.each do |tutorial| %>
  <li><%= tutorial.title %></li>
 <% end %>
</ul>

<%= form_with model: Tutorial.new, id: "ajax-tutorial" do |form| %>
 Title <%= form.text_field :title %><br>
 URL <%= form.text_field :url %><br>
 <%= form.submit %>
<% end %>

Bạn cần phải thêm remote: true vào form. nếu bạn dùng form_with thì không cần thêm vì tất cả các form được tạo bởi form_with sẽ được submit mặc định bởi Ajax. Nếu bạn không muốn sử dụng remote cho form, bạn phải thêm local: true. Ở đây chúng ta dùng form_with rồi nên không cần thêm nữa. HTML sinh ra sẽ là:

<form id="ajax-tutorial" action="/tutorials" accept-charset="UTF-8" data-remote="true" method="post">

Tutorial#create action

Thông thường thì chúng ta sẽ vào trang new, sau khi create thì redirect đến trang show hoặc index. Ở đây chúng ta sẽ tạo tutorial ở trang index và sẽ thêm luôn vào list Tutorial ở trên. Trong action create chúng ta thêm render @tutorial.

def create
  @tutorial = Tutorial.new tutorial_params

  if @tutorial.save
   render @tutorial
  else
   ......
  end
 end

Tạo partial app/views/tutorials/_tutorial.html.erb và thêm vào đoạn code sau:

<li><%= tutorial.title %></li>

Trong file app/views/tutorials/index.html.erb

<ul id="tutorials">
 <%= render @tutorials %>
</ul>

Bind on ajax:success

Khi tạo xong thì tutorial vẫn chưa hiển thị trên trang. Chúng ta phải sử dụng JavaScript để hiển thị. Trong file app/assets/javascripts/application.js thêm đoạn code này vào:

$(document).ready(function() {
 $('#ajax-tutorial').on("ajax:success", function (event, data, status, xhr) {
  var tutorial = $(xhr.responseText).hide();
  $('#tutorials').append(tutorial);
  tutorial.fadeIn(2000);
 });
});
$(document).ready(function() {
 $('#ajax-tutorial').on("ajax:success", function(event, data, status, xhr){
  $('#tutorials').append(xhr.responseText);
 });
});

Delete using Ajax

Trong file app/views/tutorials/_tutorial.html.erb, thêm link delete cho từng bảng ghi.

<li data-js-tutorial-id=<%= tutorial.id %>>
 <%= tutorial.title %> <%= link_to "Delete", tutorial, remote: true, method: :delete, data: { confirm: "Are you sure you want to delete '#{tutorial.title}'?" } %>
</li>

Ở action destroy trong app/controllers/tutorials_controllers.rb

def destroy
  @tutorial = Tutorial.find(params[:id])
  @tutorial.destroy
  render json: @tutorial
 end

Trong file app/assets/javascripts/application.js

$(document).ready(function () {
 $('#ajax-tutorial').on("ajax:success", function (event, data, status, xhr) {
  var tutorial = $(xhr.responseText).hide();
  $('#tutorials').append(tutorial);
  tutorial.fadeIn(2000);
 });
 $('[data-js-tutorial-id]').on("ajax:success", function (event, data, status, xhr) {
  var tutorial_id = xhr.responseJSON.id;
  $('[data-js-tutorial-id=' + tutorial_id + ']').hide();
 });
});

Conclusion

Trên đó là cách sử dụng ajax đơn giản để tạo ra một tutorial. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng ajax ở link_to các bạn thêm thuộc tính remote: true vào trong thẻ điển hình như edit tương tự như trên delete mình đã làm.

Nguồn: https://www.engineyard.com/blog/ajax-on-rails-with-unobtrusive-javascript?utm_source=rubyweekly&utm_medium=email


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.