+3

Quản lý private file trên Amazon S3 với nest js

Thiết lập S3

Tạo mới bucket Cài đặt hạn chế quyền truy cập vào các tệp tải lên bucket. User muốn truy cập vào một tệp, họ sẽ cần thực hiện việc đó thông qua API.

Thiết lập IAM user

Thiết lập quyền truy cập phù hợp Sau khi tạo IAM user sẽ lấy được cặp key Access key ID and Secret access key. Thêm chúng vào file .env

.env

# ...
BUCKET_NAME=nestjs-private-bucket
AWS_ACCESS_KEY_ID=*******
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=*******

Quản lý tệp thông qua API

Tạo một bảng để lưu thông tin private file

/src/privateFiles/privateFile.entity.ts

import { Column, Entity, ManyToOne, PrimaryGeneratedColumn } from 'typeorm';
import User from '../users/user.entity';
 
@Entity()
class PrivateFile {
 @PrimaryGeneratedColumn()
 public id: number;
 
 @Column()
 public key: string;
 
 @ManyToOne(() => User, (owner: User) => owner.files)
 public owner: User;
}
 
export default PrivateFile;

Thêm thông tin bên bảng quan hệ User

/src/users/user.entity.ts

import { Entity, OneToMany } from 'typeorm';
import PrivateFile from '../privateFIles/privateFile.entity';
 
@Entity()
class User {
 // ...
 
 @OneToMany(
  () => PrivateFile,
  (file: PrivateFile) => file.owner
 )
 public files: PrivateFile[];
}
 
export default User;

Tạo 1 API để có thể upload file lên S3

/src/files/privateFiles.service.ts

import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { InjectRepository } from '@nestjs/typeorm';
import { Repository } from 'typeorm';
import { S3 } from 'aws-sdk';
import { ConfigService } from '@nestjs/config';
import { v4 as uuid } from 'uuid';
import PrivateFile from './privateFile.entity';
 
@Injectable()
export class PrivateFilesService {
 constructor(
  @InjectRepository(PrivateFile)
  private privateFilesRepository: Repository<PrivateFile>,
  private readonly configService: ConfigService
 ) {}
 
 async uploadPrivateFile(dataBuffer: Buffer, ownerId: number, filename: string) {
  const s3 = new S3();
  const uploadResult = await s3.upload({
   Bucket: this.configService.get('AWS_PRIVATE_BUCKET_NAME'),
   Body: dataBuffer,
   Key: `${uuid()}-${filename}`
  })
   .promise();
 
  const newFile = this.privateFilesRepository.create({
   key: uploadResult.Key,
   owner: {
    id: ownerId
   }
  });
  await this.privateFilesRepository.save(newFile);
  return newFile;
 }
}

/src/files/privateFiles.module.ts

import { Module } from '@nestjs/common';
import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm';
import { PrivateFilesService } from './privateFiles.service';
import { ConfigModule } from '@nestjs/config';
import PrivateFile from './privateFile.entity';
 
@Module({
 imports: [
  TypeOrmModule.forFeature([PrivateFile]),
  ConfigModule,
 ],
 providers: [PrivateFilesService],
 exports: [PrivateFilesService]
})
export class PrivateFilesModule {}

/src/users/users.service.ts

import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { InjectRepository } from '@nestjs/typeorm';
import { Repository } from 'typeorm';
import User from './user.entity';
import { PrivateFilesService } from '../privateFIles/privateFiles.service';
 
@Injectable()
export class UsersService {
 constructor(
  @InjectRepository(User)
  private usersRepository: Repository<User>,
  private readonly privateFilesService: PrivateFilesService
 ) {}
 
 // ...
 
 async addPrivateFile(userId: number, imageBuffer: Buffer, filename: string) {
  return this.privateFilesService.uploadPrivateFile(imageBuffer, userId, filename);
 }

/src/users/users.controller.ts

import { UsersService } from './users.service';
import { Controller, Post, Req, UploadedFile, UseGuards, UseInterceptors } from '@nestjs/common';
import JwtAuthenticationGuard from '../authentication/jwt-authentication.guard';
import RequestWithUser from '../authentication/requestWithUser.interface';
import { FileInterceptor } from '@nestjs/platform-express';
import { Express } from 'express';
 
@Controller('users')
export class UsersController {
 constructor(
  private readonly usersService: UsersService,
 ) {}
 
 // ...
 
 @Post('files')
 @UseGuards(JwtAuthenticationGuard)
 @UseInterceptors(FileInterceptor('file'))
 async addPrivateFile(@Req() request: RequestWithUser, @UploadedFile() file: Express.Multer.File) {
  return this.usersService.addPrivateFile(request.user.id, file.buffer, file.originalname);
 }
}

Sau khi thực hiện tất cả những điều trên, user có thể bắt đầu tải lên các file private.

Truy cập private files

Vì các tệp tải lên ở trên là private nên không thể truy cập chúng bằng cách chỉ cần nhập URL. Nếu làm như vậy sẽ dẫn đến lỗi.

Truy cập file từ Amazon S3 dưới dạng một stream

/src/privateFiles/privateFiles.service.ts

import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { InjectRepository } from '@nestjs/typeorm';
import { Repository } from 'typeorm';
import { S3 } from 'aws-sdk';
import { ConfigService } from '@nestjs/config';
import PrivateFile from './privateFile.entity';
import { NotFoundException } from '@nestjs/common';
 
@Injectable()
export class PrivateFilesService {
 constructor(
  @InjectRepository(PrivateFile)
  private privateFilesRepository: Repository<PrivateFile>,
  private readonly configService: ConfigService
 ) {}
 
 // ...
 
 public async getPrivateFile(fileId: number) {
  const s3 = new S3();
 
  const fileInfo = await this.privateFilesRepository.findOne({ id: fileId }, { relations: ['owner'] });
  if (fileInfo) {
   const stream = await s3.getObject({
    Bucket: this.configService.get('AWS_PRIVATE_BUCKET_NAME'),
    Key: fileInfo.key
   })
    .createReadStream();
   return {
    stream,
    info: fileInfo,
   }
  }
  throw new NotFoundException();
 }
}

/src/users/users.service.ts

import { Injectable, UnauthorizedException } from '@nestjs/common';
import { InjectRepository } from '@nestjs/typeorm';
import { Repository } from 'typeorm';
import User from './user.entity';
import { FilesService } from '../files/files.service';
import { PrivateFilesService } from '../privateFIles/privateFiles.service';
 
@Injectable()
export class UsersService {
 constructor(
  @InjectRepository(User)
  private usersRepository: Repository<User>,
  private readonly filesService: FilesService,
  private readonly privateFilesService: PrivateFilesService
 ) {}
 
 // ...
 
 async getPrivateFile(userId: number, fileId: number) {
  const file = await this.privateFilesService.getPrivateFile(fileId);
  if (file.info.owner.id === userId) {
   return file;
  }
  throw new UnauthorizedException();
 }
}

/src/users/users.controller.ts

import { UsersService } from './users.service';
import {
 Controller,
 Get,
 Param,
 Req,
 Res,
 UseGuards,
} from '@nestjs/common';
import JwtAuthenticationGuard from '../authentication/jwt-authentication.guard';
import RequestWithUser from '../authentication/requestWithUser.interface';
import { Response } from 'express';
import FindOneParams from '../utils/findOneParams';
 
@Controller('users')
export class UsersController {
 constructor(
  private readonly usersService: UsersService,
 ) {}
 
 // ...
 
 @Get('files/:id')
 @UseGuards(JwtAuthenticationGuard)
 async getPrivateFile(
  @Req() request: RequestWithUser,
  @Param() { id }: FindOneParams,
  @Res() res: Response
 ) {
  const file = await this.usersService.getPrivateFile(request.user.id, Number(id));
  file.stream.pipe(res)
 }
}

Generating signed URLs

/src/files/privateFiles.service.ts

import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { InjectRepository } from '@nestjs/typeorm';
import { Repository } from 'typeorm';
import { S3 } from 'aws-sdk';
import { ConfigService } from '@nestjs/config'; 
import PrivateFile from './privateFile.entity';
 
@Injectable()
export class PrivateFilesService {
 constructor(
  @InjectRepository(PrivateFile)
  private privateFilesRepository: Repository<PrivateFile>,
  private readonly configService: ConfigService
 ) {}
 
 // ...
 
 public async generatePresignedUrl(key: string) {
  const s3 = new S3();
 
  return s3.getSignedUrlPromise('getObject', {
   Bucket: this.configService.get('AWS_PRIVATE_BUCKET_NAME'),
   Key: key
  })
 }
}

/src/users/users.service.ts

import { Injectable, NotFoundException } from '@nestjs/common';
import { InjectRepository } from '@nestjs/typeorm';
import { Repository } from 'typeorm';
import User from './user.entity';
import { FilesService } from '../files/files.service';
import { PrivateFilesService } from '../privateFIles/privateFiles.service';
 
@Injectable()
export class UsersService {
 constructor(
  @InjectRepository(User)
  private usersRepository: Repository<User>,
  private readonly filesService: FilesService,
  private readonly privateFilesService: PrivateFilesService
 ) {}
 
 // ...
 
 async getAllPrivateFiles(userId: number) {
  const userWithFiles = await this.usersRepository.findOne(
   { id: userId },
   { relations: ['files'] }
  );
  if (userWithFiles) {
   return Promise.all(
    userWithFiles.files.map(async (file) => {
     const url = await this.privateFilesService.generatePresignedUrl(file.key);
     return {
      ...file,
      url
     }
    })
   )
  }
  throw new NotFoundException('User with this id does not exist');
 }
}

/src/users/users.controller.ts

import { UsersService } from './users.service';
import {
 Controller,
 Get,
 Req,
 UseGuards,
} from '@nestjs/common';
import JwtAuthenticationGuard from '../authentication/jwt-authentication.guard';
import RequestWithUser from '../authentication/requestWithUser.interface';
 
@Controller('users')
export class UsersController {
 constructor(
  private readonly usersService: UsersService,
 ) {}
 
 // ...
 
 @Get('files')
 @UseGuards(JwtAuthenticationGuard)
 async getAllPrivateFiles(@Req() request: RequestWithUser) {
  return this.usersService.getAllPrivateFiles(request.user.id);
 }
}

Sau khi call API sẽ nhận được 1 signedURL có thể truy cập private file một cách dễ dàng


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.