+8

Quản lý Authentic cùng Vue-Router

I. Chuẩn bị:

Tạo mới 1 vue-app:

vue create authen-with-vue-router

Config cơ bản:

 1. Babel.
 2. Router (history Mode).

Option thêm: 3. Vuex -> Lưu thông tin user.

Chúng ta sẽ có token của user, nên mình sẽ dùng cookies.

Về phía API, mình dùng json-server cho nhanh. File db.json của mình sẽ như sau:

{
	"users": [{
		"id": "1584177315024",
		"email": "trdbau@gmail.com",
		"password": "123456",
		"token": "1584177315024",
		"name": "Tran Duy Bau"
	}, {
		"id": "1584177319076",
		"email": "minhanh1306@gmail.com",
		"password": "123456",
		"token": "1584177319076",
		"name": "Tran Minh Anh"
	}]
}

Oke. Run web nào:

yarn serve

Và cả server:

json-server --watch db.json

II. Phương pháp cũ của Báu:

Xem qua tiêu đề là biết cái code nó củ chuối rồi 🤦. Yeah, vào thuở hồng hoang, Báu đã check Authen ở App.vue:

export default {
 name: "App",
 beforeCreate() {
  const token = getToken();
  // next-line: Use token to check authen
  checkLogin(token);
 },
};

Chúng ta cũng có trang Login check nếu đã login thì redirect về /home:

export default {
 name: "Login",
 beforeCreate() {
  if (this.userInfo) {
    this.$router.push('/home');
  }
 },
};

Lợi ích: Theo sự tính toán, hook beforeCreate sẽ kiểm tra Authen bằng token ngay khi vào app. Cũng đơn giản nhỉ? Nah...

III. Mở rộng bài toán - Thêm yêu cầu:

1. Giới thiệu:

Vấn đề là kiểm soát quyền truy cập route nếu đã login thành công/chưa login không thể thực hiện ở đây, việc tự động redirect sau khi login,... Lúc này chúng ta cần sự trợ giúp của vue-router, cụ thể là Navigation Guards (Docs).

2. Thực hành

Chúng ta sẽ dùng router.beforeEach để kiểm tra Authen, và router.js để quy định các route cho guestuser.

Tạo 1 file interception.js, viết câu lệnh kiểm tra authen ở đây và import vào file main.js theo cú pháp:

import '@/interception';

Ở file interception.js:

1. Import:

import router from '@/router'; //this-is: file router default, quy định các route.
import store from '@/store'; // this-is: dùng để lấy dữ liệu từ Vuex.

2. Codes and explaining codes:

Trong Docs của vue-router, chúng ta thấy có method beforeEach, định nghĩa:

primarily used to guard navigations either by redirecting it or canceling it.

Hiểu đơn giản, chúng ta có thể ngăn chặn sự thay đổi route bằng redirect/cancel. Cú pháp từ docs:

router.beforeEach((to, from, next) => {
 // ...
})

Còn đây là code cúa Báu:

router.beforeEach(async (to, from, next) => {
 const { userInfo } = store.getters;
 // next-line: check if route ("to" object) needs authenticated
 if (to.matched.some((record) => record.meta.requiresAuth) && lodash.isEmpty(userInfo)) {
  next('/login');
 } else if (!lodash.isEmpty(userInfo)) {
  switch (to.name) {
   case 'Login' || 'Register' || 'ResetPassword':
    next({ path: '/' });
    break;
   case 'Home':
    next({ path: '/my-page' });
    break;
   default:
    next();
    break;
  }
 } else next();
});

Và ở file router.js, bạn sẽ tạo ra các meta như ví dụ sau (Docs):

{
  path: '/edit/:id',
  name: 'EditInfo',
  component: () => import('../views/FormInfo'),
  meta: { requiresAuth: true },
},

Và thế là mỗi khi chuyển route, vue-router sẽ chạy router.beforeEach:

 1. Kiểm tra to (Đây chính là route mà ta đang đến, bạn này là 1 object, tương tự với this.$route khi bạn gọi ở 1 page-component cụ thể) có yêu cầu Auth (meta.requiresAuth) hay không và kiểm tra userInfo trong Vuex đã tồn tại chưa. Nếu sai, chúng ta sẽ redirect đến /login.
 2. Nếu đã tồn tại userInfo, cần chặn chuyển trang nếu user cố tình truy cập mấy trang như là: login, register, forgot-password. Ở phương pháp cũ, chúng ta phải check userInfobeforeCreate của mỗi component. Cách mới khá tiện nhỉ?
 3. Di chuyển giữa các routes bình thường thì sao? Ừ thì, cứ next() thôi.

3. Test cases:

 1. Gues truy cập /edit ({ requiresAuth: true }): router phát hiện và đẩy sang /login. (done)
 2. Guest truy cập /about ({ requiresAuth: false }): next(). (done)
 3. User truy cập /Login: router redirect về /home. (done)

4. Update:

 1. Chúng ta sẽ dùng token để ngay khi vừa vào app, thì user sẽ được login:
 • Function handleInfoUser:
const handleInfoUser = async (to, from, next) => {
 const { userInfo } = store.getters;
 if (lodash.isEmpty(userInfo)) {
  try {
   await store.dispatch('user/checkLogin', { token: getToken() });
   next();
  } catch (error) {
   removeToken();
   next({path: '/login'});
  }
 } else {
  setToken();
  next();
 }
};
 • Sửa bên trong router.beforeEach:
...
 // next-line: check if route ("to" object) needs authenticated
 if (to.matched.some((record) => record.meta.requiresAuth)) {
  if (token || userInfo) {
   handleInfoUser(to, from, next);
  } else {
   next('/login');
  }
 } else if (token) {
 await handleInfoUser(to, from, next);
 ...
});

Bây giờ khi có token, chúng ta sẽ được login ngay lập tức, à trừ khi token hết hạn 🤦.

Phần này các bạn sẽ gọi middleware xử lý API và check nếu token hết hạn thì gọi refresh token - by Tran Dai Son.

Về cái expired token mình sẽ viết 1 bài khác hi 😄.

 1. Chúng ta cần redirect sau khi login. Mình sẽ ví dụ bằng 2 cách nhé:
 • interception.js:
// next-line: khi redirect tới login, ta dùng push và truyền path của trang bị chặn:
next(`/login?redirect=${to.fullPath}`)
 • Login.vue:
// component: Login.vue
export default {
 name: 'Login',
 ...
 data() {
  return {
   email: '',
   password: '',
   redirect: lodash.get(this, '$route.query.redirect', '/my-page'),
  };
 },
 ...
 },
};
</script>
 • interception.js:
// hoặc có thể sử dụng next() tạo ra 1 data mới cho trang login:
next((vm) => {
  vm.redirectTo = to.fullPath;
  return '/login';
});

IV. Tổng kết - chia sẻ:

Với router.beforeEach, chúng ta sẽ tự động login, và kiểm tra Auth qua mỗi route, redirect theo phân quyền User/Guest. Ngoài ra, nếu dự án của chúng ta có nhiều roles hoặc phát triển nhiều routes, ta cũng dễ dàng quy định quyền truy cập, quản lý,... đối với từng role/route.

Bài viết này là kiến thức Báu học được từ những người anh/chị đi trước, xin được cảm ơn:

 • Anh Nguyen Quoc Anh.
 • Anh Duong Van Cuong.
 • Anh Tran Dai Son.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến nào, xin hãy comment bên dưới để chúng ta có thể cùng trao đổi ạ.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết của mình 🙇‍.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.