+8

Quan hệ đa hình trong Laravel: Polymorphic Relationships

Mối quan hệ đa hình trong Laravel cho phép 1 Model có thể belongsTo nhiều Model khác mà chỉ cần dùng 1 associate.

1. Mối quan hệ One To One (Polymorphic):

1.1 Table Structure

Mối quan hệ này cho phép 1 Model có thể belongsTo 1 hoặc nhiều Model khác. Ví dụ: 1 Model Post và 1 Model User có thể cùng chia sẻ mối quan hệ đa hình với Model Image. Kết quả, chúng ta chỉ cần dùng 1 list ảnh duy nhất có thể dùng chung cho cả các bài Post và tài khoản User. Nếu không chúng ta sẽ phải có 2 list ảnh riêng 1 cho Post và 1 cho User.

posts
  id - integer
  name - string

users
  id - integer
  name - string

images
  id - integer
  url - string
  imageable_id - integer
  imageable_type - string

Trong bảng images có 2 trường đặc biệt đó là:

 1. imageable_id - chứa giá trị Id của User hoặc Post
 2. imageable_type: Chứa tên class của Model User hoặc Post - dùng để xác định xem Model nào sẽ được trả về khi truy cập vào mối quan hệ imageable

1.2 Model Structure

Cách định nghĩa Model trong Laravel để xây dựng mối quan hệ 1:1 đa hình

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Image extends Model
{
  /**
   * Get all of the owning imageable models.
   */
  public function imageable()
  {
    return $this->morphTo();
  }
}

class Post extends Model
{
  /**
   * Get the post's image.
   */
  public function image()
  {
    return $this->morphOne('App\Image', 'imageable');
  }
}

class User extends Model
{
  /**
   * Get the user's image.
   */
  public function image()
  {
    return $this->morphOne('App\Image', 'imageable');
  }
}

1.3 Retrieving The Relationship

Khi đã định nghĩa các models và các tables trong cơ sở dữ liệu, chúng ta có thể sử dụng mối quan hệ 1:1 đa hình. Ví dụ để truy xuất đến các image của các bài post, chúng ta có thể sử dụng thuộc tính động image

  $post = App\Post::find(1);
  $image = $post->image;

Ngược lại, chúng từ 1 Model Image chúng ta cũng có thể suy ngược lại Model User hoặc Post phụ thuộc vào loại Model nào sở hữu Model Image này

  $image = App\Image::find(1);

  $imageable = $image->imageable;

2. Mối quan hệ One To Many (Polymorphic)

2.1 Table Structure

Mối quan hệ 1:N đa hình giống với mối quan hệ 1:1 đa hình chỉ khác ở chỗ đây là quan hệ 1:N tương tự như quan hệ giữa các bảng trong cơ sơ dữ liệu. Ví dụ, 1 User có thể comment ở cả bài post và video. Sử dụng mối quan hệ đa hình chúng ta chỉ cần dùng 1 bảng comments duy nhất cho 2 TH này. Giả sử ta xây dụng cấu trúc bảng như sau:

posts
  id - integer
  title - string
  body - text

videos
  id - integer
  title - string
  url - string

comments
  id - integer
  body - text
  commentable_id - integer
  commentable_type - string

2.2 Model Structure

Định nghĩa cấu trúc Model cần có để có thể sử dụng mối quan hệ đa hình 1:N

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Comment extends Model
{
  /**
   * Get all of the owning commentable models.
   */
  public function commentable()
  {
    return $this->morphTo();
  }
}

class Post extends Model
{
  /**
   * Get all of the post's comments.
   */
  public function comments()
  {
    return $this->morphMany('App\Comment', 'commentable');
  }
}

class Video extends Model
{
  /**
   * Get all of the video's comments.
   */
  public function comments()
  {
    return $this->morphMany('App\Comment', 'commentable');
  }
}

2.3 Retrieving The Relationship

Khi đã định nghĩa xong Model và tạo ra các tables như trên, chúng ta có thể sử dụng mối quan hệ đa hình này. Ví dụ, bâu giờ nếu muốn lấy tất cả các comments của 1 bài Post chúng ta có thể sử dụng thuộc tính động comments

$post = App\Post::find(1);

foreach ($post->comments as $comment) {
  //
}

Ngược lại, từ 1 Model đa hình chúng ta có thể truy cập ngược lại Model đang sở hữu quan hệ đa hình này bằng cách truy cập vào tên của method mà đã gọi method morphTo(). Trong TH này đó là method commentable trong model comment

  $comment = App\Comment::find(1);

  $commentable = $comment->commentable;

quan hệ commentable trong model Comment sẽ trả về 1 instance của Post hoặc Video phụ thuộc vào loại model đang sở hữu comment

3. Mối quan hệ Many To Many (Polymorphic)

3.1 Table Structure

posts
  id - integer
  name - string

videos
  id - integer
  name - string

tags
  id - integer
  name - string

taggables
  tag_id - integer
  taggable_id - integer
  taggable_type - string

3.2 Model Structure

Định nghĩa các mối quan hệ trên model. Cả 2 model Post và Video đều có 1 method tags() và gọi đến method morphToMany

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model
{
  /**
   * Get all of the tags for the post.
   */
  public function tags()
  {
    return $this->morphToMany('App\Tag', 'taggable');
  }
}

3.3 Defining The Inverse Of The Relationship

Trong model Tag, chúng ta sẽ định nghĩa 1 method cho mỗi 1 Model nó có quan hệ. Ở đây là method pots và method videos

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Tag extends Model
{
  /**
   * Get all of the posts that are assigned this tag.
   */
  public function posts()
  {
    return $this->morphedByMany('App\Post', 'taggable');
  }

  /**
   * Get all of the videos that are assigned this tag.
   */
  public function videos()
  {
    return $this->morphedByMany('App\Video', 'taggable');
  }
}

3.3 Retrieving The Relationship

Bây giờ, nếu muốn lấy tất cả các tags của 1 bài Post ta sẽ dùng thuộc tính động tags:

$post = App\Post::find(1);

foreach ($post->tags as $tag) {
  //
}

Ngược lại, chúng ta cũng có thể truy xuất đến Model sở hữu mối quan hệ đa hình từ 1 Model đa hình bằng cách truy cập vào tên của phương thức mà call đến method morphedByMany. Trong trường hợp này đó là method posts và videos trong model Tag

$tag = App\Tag::find(1);

foreach ($tag->videos as $video) {
  //
}

Bài viết có tham khảo từ các nguồn: https://laravel.com/docs/5.8/eloquent-relationships#polymorphic-relationships


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí