+3

Python Tricks 101

Đây là một vài mẹo nhỏ khi làm việc với python, hy vọng nó sẽ giúp ích cho công việc của bạn

Hoán đổi giá trị của hai biến:

a, b = 10
print(a, b)
a, b = b, a
print(a, b)

Tạo một chuỗi từ tất cả các phần tử có trong danh sách:

list = ["Make", "F33", "Great", "Again"]
print(" ",join(list))

Tìm gá trị xuất hiện nhiều nhất trong mảng:

Cách 1:
array = [1,2,3,1,2,3,2,2,4,5,1]
most_frequent = max(set(array, key=array.count))
print(most_frequent)

Cách 2:
from collections import Counter as cnt
most_frequent = cnt(a).most_common(3)
print(most_frequent)

Đảo ngược một chuỗi:

string_origin = 'python'

Cách 1:
string_reverse = string_origin[::-1]
print(string_reverse)

Cách 2:
for char in reversed(string_origin):
  print(char)

Đảo ngược một danh sách:

list = ["awesome", "is", "python"]

Cách 1:
print(list[::-1])

Cách 2:
for element in reversed(list):
  print(element)

Tìm ra ma trận chuyển vị của mảng 2 chiều:

array_2d = [['a', 'b'], ['c', 'd'], ['e', 'f']]
matrix_transpose = zip(*array_2d)
print(matrix_transpose)

Chained Comparison:

number = 10
print(5<number<20)
print(1==number<20)

Chained function call:

Dựa vào điều kiện sẽ gọi những hàm khác nhau, tuy nhiên hai hàm này phải có cùng tham số.

def product(a, b):
  return a+b
  
def add(a, b):
  return a+b
  
condition = True
print((product if condition else add)(10, 10))

Sao chép một danh sách:

array = [1,2,3,4,5,6]
array_copy = array.copy()
print(array_coppy)

from copy import deepcopy
list = [[1,2], [3,4]]
list_copy = deepcopy(list)
print(list_copy)

Sắp xếp giá trị trong dictionary theo giá trị:

dictionary = {'apple':1, 'orange':20, 'lemon':5, 'coconut': 10}

Cách 1:
dict_sorted = sorted(dictionary.items(), key=lambda x: x[1])
print(dict_sorted)

Cách 2:
from operator import itemgetter
dict_sorted = sorted(dictionary.items(), key=itemgetter[1])
print(dict_sorted)

Cách 3:
dict_sorted = sorted(dictionary, key=dictionary.get)
print(dict_sorted)

For else

array = [1,2,3,4,5,6]
for item in array:
  if item == 0:
    break
else:
  print("did not break out of for loop ")

Gộp dictionary:

dic_1 = {a:1}
dic_2 = {b:3}

print(**dic_1, **dic_2)
print(dict(dic_1.item() | dic_2.item() ))

another way:
dic_1.update(dict_2)
print(dict_1)

Và còn rất nhiều tips nữa, bạn đọc có thể check out tại đây https://github.com/brennerm/PyTricks


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.