+4

Python cơ bản với Django Framework - part 2

Admin

Admin page là 1 phần không thể thiếu trong lập trình web giúp bạn có thể add, change , delete... và Django framework cũng hỗ trợ tự động tạo giao diện admin theo các models.

Create User Admin

Chúng ta sẽ tạo 1 user admin:

 • python manage.py createsuperuser
 • Nhập Username, Email address, Password

Login Admin Page

 • chạy server python manage.py runserver
 • truy cập vào http://127.0.0.1:8000/admin/
 • nhập user và password Chúng ta thấy bảng Authentication and Authorization có 2 fields : GroupsUsers đây là nhưng giá trị được khởi tạo mặc định khi khai báo django.contrib.auth trong file settings.

Thêm App trong admin và Customize

Như đã đề cập ở part 1 chúng ta có app là Book và có 2 model là book, category.

 • Chỉnh sửa trong file book/admin.py
  • from book.models import admin import model trong admin (giống khi ta import khi sử dụng shell)
  • đăng ký model và hiển thị trên view : admin.site.register(Book) admin.site.register(Category)
 • Bạn có thể dễ dàng nhận thấy Django sẽ build 1 admin form giúp admin có thể thêm, sửa, xóa.
 • Customize form:
  • select fields hiển thị

   class BookAdmin(admin.ModelAdmin):
    fields = ['price', 'name']
   
   # Register your models here.
   admin.site.register(Book, BookAdmin)
   

   Note: Nhớ luôn viết register ở cuối.

  • tách mỗi field 1 form

   class BookAdmin(admin.ModelAdmin):
     fieldsets = [
       ('Book Information', {'fields': ['name', 'price', 'author_name']}),
       ('Category Information', {'fields': ['category']})
     ]
   
  • add class HML cho từng field

   ('Category Information', {'fields': ['category'], 'classes': [collapse]})
   
  • Tạo book qua category Chúng ta sẽ tạo nhiều books khi tạo category

   class BookInline(admin.StackedInline):
    model = Book
    extra = 3
   
   class CategoryAdmin(admin.ModelAdmin):
    fieldsets = [
     ('Category', {'fields': ['name']}),
    ]
    inlines = [BookInline]
    
    admin.site.register(Category, CategoryAdmin)
   

   có thể thấy extra sẽ build form book. ở đâu default là 3 và bạn sẽ ko thể remove nó. Bạn có thể add thêm khi chọn add another Book ở ngay phía dưới Nếu muốn xóa bạn có thể chọn X Việc hiển thị này khá là dài và tốn diện tích màn hình. Các bạn có thể thay StackedInline thành TubularInline

  • Customize index page Nhìn thấy list categories hiển thị mặc định là name category. Giá trị default được hiển thị khi mình đã định nghĩa trong model hàm str() mình đã nói ở part 1. Mình có thể hiển thị nhiều thông tin hơn:

   class CategoryAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ('id', 'name')
   

   Biến list_display sẽ được override và hiển thị cả idname Trong index không thể thiếu filter và search

   list_filter = ['id']
   search_fields = ['name']
   

Kết

Mới tìm hiểu về Python nên mình cũng chỉ đưa ra được những kiến thức cơ bản nhất có trong https://docs.djangoproject.com/en/1.7/intro/tutorial01/ https://www.djangoproject.com/start/ https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-the-django-web-framework-on-ubuntu-14-04


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.