+3

Push notification IOS

Tạo ứng dụng xử lý Notification đơn giản 1 tuần đầy rắc dối liên quan đến push notification nên mình dành riêng 1 bài để viết về việc làm thế nào để đẩy thông báo và xử lý chúng trong IOS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cần những công cụ sau

 • 1 device IOS
 • tài khoản developer IOS hoặc thành viên của 1 team apple developer
 • pusher: để đẩy thông báo về thay cho server

Cấu hình trên app

 • Đăng nhập vào tài khoản developer
 • Bật tính năng Push Notifications trong Capabilities
 • Bật tính năng thông báo trên tài khoản developer của bạn Đăng ký việc đẩy thông báo trên device
 • Trong AppDelegate ta cần cần như sau
 • import thư viện import UserNotifications
 • Show device token để test
func registerForPushNotifications() {
 UNUserNotificationCenter.current().requestAuthorization(options: [.alert, .sound, .badge]) {
  (granted, error) in
  print("Permission granted: \(granted)")
 }
}
 • Đăng ký với máy việc bạn làm việc với thông báo
func application(
 _ application: UIApplication,
 didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
 // ... existing code ...
 registerForPushNotifications()
 return true
}

Tạo SSL Certificate và file Pem

Đăng nhập tài khoản apple developer, sau đó vào Certificates, IDs & Profiles -> Identifiers -> App IDs nếu xuất hiện như thế này thì chúng ta hãy bắt cầu config để enable chúng ấn vào edit ta sẽ thấy như sau, chúng ta cần tạo Certificate từ keychain Lưu ý: tạo đúng keychain cho provosion development hoặc distribution mà bạn mong muốn bây giờ upload chúng lên ta sẽ đc kết quả như sau

Gửi thông báo sử dụng Pusher

 • Cần lấy device token như trên ta đã có 1 đoạn mã để in nó ra
 • Miêu tả thông báo dưới dạng 1 Json
{
 "aps": {
  "alert": "Breaking News!",
  "sound": "default",
  "link_url": "https://raywenderlich.com"
 }
}
 • Điền đẩy đủ thông tin và bundle id, device token, nội dung thông báo ta sẽ đc như sau nhấn nút gửi để đẩy thông báo về 281x500 Như vậy ta đã nhận được thông báo đơn giản đầu tiên

Dựa theo bài viết Push Notifications Tutorial


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.