+1

Polymorphic Routes in Rails

1. Tổng quan

Polymorphic URL helpers là các method cho giải pháp thông minh để đặt tên cho routes trong khi chúng được gọi đến chỉ bằng một instance của Active Record model. Chúng được sử dụng kết hợp với ActionController::Resources.

Các phương thức này hữu ích khi bạn muốn tạo URL hoặc đường dẫn đến RESTful resource mà không cần phải biết chính xác loại bản ghi được đề cập.

Trước khi phiên bản Rails 1.2 ra đời, routes được viết theo cách sau:

redirect_to :controller => "posts", :action => "show", :id => @post.id

Cần chỉ rõ controller, action, và tham số nếu có.

Trong ví dụ trên, sẽ redirect đến action show của PostsController với params[:id] có giá trị là @post.id.

Rails 1.2 xuất hiện và cho phép sử dụng các routing helpers như sau:

redirect_to post_path(@post)

Với cách viết ngắn gọn hơn nhưng ý nghĩa không thay đổi, cách viết này rất được yêu thích.

post_path sẽ xây dựng một routes bằng cách sử dụng đối tượng @post và tạo ra một đường dẫn như là /posts/1 .

Phiên bản gần đây nhất, cú pháp được phép như thế này:

redirect_to @post

Cách viết này ngắn gọn hơn nữa, và càng được ưa chuộng.

2. Sử dụng

Sử dụng trong framework

Polymorphic URL helpers được sử dụng ở một số nơi trong Rails:

 • url_for có thể sử dụng nó với một bản ghi làm đối số, ví dụ: url_for(@article);
 • ActionView::Helpers::FormHelper sử dụng polymorphic_path, do đó bạn có thể viết form_for(@article) mà không phải chỉ định tham số :url cho action của form;
 • redirect_to (hình thức sử dụng gián tiếp url_for) có thể viết redirect_to(post) trong controller;
 • ActionView::Helpers::AtomFeedHelper không phải chỉ định rõ ràng các URL cho đầu vào.

Prefixed polymorphic helpers

Ngoài các method polymorphic_urlpolymorphic_path, một số prefixed helpers có sẵn như một cách viết tắt action như:

 • edit_polymorphic_url, edit_polymorphic_path
 • new_polymorphic_url, new_polymorphic_path

Ví dụ:

edit_polymorphic_path(@post) # => "/posts/1/edit"

polymorphic_path(@post, format: :pdf) # => "/posts/1.pdf"

Sử dụng với mounted engines

Nếu một mounted engine cần sử dụng polymorphic_url, hãy chuyển route proxy của engines làm đối số đầu tiên cho method.

Ví dụ:

polymorphic_url([blog, @post]) # calls blog.post_path(@post)

form_for([blog, @post]) # => "/blog/posts/1"

Method

Có cá method là Instance Public sau: polymorphic_path, polymorphic_url

 • polymorphic_path(record_or_hash_or_array, options = {})

  Trả về path của URL cho bản ghi.

 • polymorphic_url(record_or_hash_or_array, options = {})

  Xây dựng cuộc gọi đến tên của RESTful route và trả về chuỗi URL.

  Ví dụ:

  polymorphic_url(post) # => "http://example.com/posts/1"
  polymorphic_url([blog, post]) # => "http://example.com/blogs/1/posts/1"
  polymorphic_url([:admin, blog, post]) # => "http://example.com/admin/blogs/1/posts/1"
  polymorphic_url([user, :blog, post]) # => "http://example.com/users/1/blog/posts/1"
  polymorphic_url(Comment) # => "http://example.com/comments"
  

Ứng dụng thực tế với polymorphic association

Trong Rails, có thể định nghĩa một model là polymorphic như sau:

class Post
 has_many :comments, as: :commentable
end
class Image
 has_many :comments, as: :commentable
end
class Comment
 belongs_to :commentable, polymorphic: true
end

Và resources như sau

resources :posts
 resources :comments
end

resources :images
 resources :comments
end

Có thể xem tất cả các comments của một post thông qua đường dẫn: /posts/1/comments (path helper là post_comments_path).

Đường dẫn để xem tất cả các comments của một image tương tự là: /images/1/comments (path helper là image_comments_path).

Tuy nhiên, Rails đủ thông minh để nhận biết có polymorphic association trong model và có thể tạo đường dẫn tương ứng dựa trên model bạn truyền vào. Bạn có thể sử dụng helper polymorphic_path (hoặc polymorphic_url) để có được đường dẫn chính xác.

Ví dụ:

polymorphic_path(@post, Comment) # => /posts/1/comments
polymorphic_path(@image, Comment) # => /images/1/comments

Trong controller, có thể kiểm tra sự hiện diện của params[:post_id] hoặc params[:image_id] để biết đường dẫn đang được đề cập:

class CommentsController < ApplicationController
 def create
  if params[:post_id]
   parent = Post.find_by id: params[:post_id]
  elsif params[:image_id]
   parent = Image.find_by id: params[:image_id]
  end
  
  comment = parent.build comment_params
  
  ...
  
 end
end

3. Hoạt động

Method redirect_to, giống như link_toform_for tất cả sử dụng một method phổ biến để xây dựng URL, được gọi là url_for. Các method url_for chấp nhận nhiều kiểu dữ liệu đầu vào khác nhau, chẳng hạn như Array, String, Hash, Symbol... Đặc biệt là instance của model, url_for có thể kết hợp với method khác gọi là polymorphic_url.

a. Trường hợp đầu vào là instance của model

Dưới đây cùng xem những gì redirect_to, url_forpolymorphic_url làm với một object.

Trong trường hợp của redirect_to @post, trước tiên kiểm tra @post, dễ dàng nhận ra đây là một object của class Post và sau đó dùng persisted? để xem sự tồn tại của object này trong cơ sở dữ liệu.

 • Nếu persisted? trả về true thì object được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu dưới dạng một bản ghi. Rails sẽ thực hiện như sau để xây dựng một đường dẫn:

  "#{@post.class.name.downcase}_path(#{@post.to_param})" # => post_path(1)

  url_for biết rằng object này có thể được tìm thấy theo một method với tên gọi post_path. "post" trong method này lấy tên của model Post. Rails sau đó gọi method này và truyền vào @post.to_param (Theo mặc định, to_param trả về id, nhưng có thể ghi đè method này trong model để trả về một cái gì đó khác thay vì id).

  Khi method post_path(1) được gọi, bạn sẽ nhận được chuỗi "/posts/1"

 • Nếu persisted? trả về false, Rails lấy đường dẫn là posts_path. Khi method này được gọi sẽ trả về "/posts"

Phía trên là cách hoạt động của Polymorphic Routes. Có thể thay thế redirect_to bằng link_to, form_for hoặc form_with và Rails sẽ giúp xây dựng URL chính xác mà bạn muốn.

Cú pháp của form_form

<%= form_for @post do |f| %>
<% end %>

Nếu @post persisted, form sẽ có HTTP method là PUT, action là"/post/1", một request sẽ được gửi đến action update của PostsController. Ngược lại, form sẽ có HTTP method là POST, action là "/posts", một request sẽ được gửi đến action create của PostsController.

Method form_for kiểm tra xem object có persisted không, và nếu có thì sẽ render một form với HTTP methed là PUT, nếu không là POST. Đây chính là cách giúp form_for có thể biến đổi linh hoạt dù có cú pháp giống hệt nhau trên cả với cả trang new và edit.

b. Trường hợp đầu vào là một mảng các object

Cùng tìm hiểu với form_for

<%= form_for [@post, @comment] do |f| %>

url_for nhận ra đây là một mảng sau đó tách ra và kiểm tra chúng từng phần.

@post trong trường hợp này chúng ta hãy giả định đó là một instance của Post, persisted và có id là 1; @comment là một instance của Comment, chưa được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

url_for cần làm ở đây là xây dựng từng phần của URL helper method bằng cách đặt từng phần trong một mảng, sau đó nối các phần tử thành một routes method và sau đó gọi routes method đó với các đối số cần thiết.

Đầu tiên, @post là object của class Post và persisted, do đó URL helper method sẽ bắt đầu bằng post. Thứ hai, @comment là object của class Comment và không persisted, do đó comments sẽ theo sau post. url_for hiện tại có [:post, :comments].

url_for kết hợp các phần riêng lẻ với nhau bởi một dấu gạch dưới sau đó gắn thêm _path, kết quả là post_comments_path. Sau đó, truyền vào các đối số cần thiết, có URL helper method hoàn chỉnh:

post_comments_path(@post) # => "/posts/1/comments"

form_for sẽ biết sử dụng PUT nếu @comment có persisted và POST nếu không. Form được render luôn luôn dành cho object cuối cùng được chỉ định trong mảng.

c. Trường hợp đầu vào là một mảng có chứa Symbol

Hãy xem xét một cách sử dụng phổ biến khác, một mảng chứa ít nhất một object của Symbol:

<%= form_for [:admin, @post, @comment] do |f| %>

url_for thấy rằng có một Symbol và lấy nó làm phần đầu tiên của url. Sau đó url_for đi kiểm tra các phần còn lại của mảng. Trong trường hợp này, giả sử cả @post@comment đều persisted và có id tương ứng là 1 và 2. url_for sau đó thêm postcomment vào url, kết quả là [:admin, :post, :comment]. Sau đó, kết hợp chúng với nhau, truyền dữ liệu đầu vào tạo thành:

admin_post_comment_path(@post, @comment) # => /admin/posts/1/comments/2

d. Trường hợp routes khác tên model

Nếu các routes không khớp với tên model của chúng thì sẽ gặp rắc rối với url_for.

Bạn có những tuyến đường như thế này:

resources :posts, as: :articles

Bạn sẽ không thể sử dụng những thứ như:

link_to @post.title, @post hoặc là redirect_to @post

Chính xác là article_path chứ không phải post_path. Sự suy diễn đường dẫn từ tên model sẽ không thể áp dụng trong trường hợp trên.

Có thể sử dụng một cú pháp khác để thể hiện đường dẫn mới:

link_to @post.title, [:article, id: @post.id]

Phần tử đầu tiên của routes helper là article_. Sau đó, do không Symbol nào nữa, nó xây dựng một routes helper là article_url. Phần tử cuối cùng của mảng sau đó được truyền làm đối số cho phương thức này, kết thúc:

article_url(id: post.id)

4. Kết luận

Có thể sử dụng polymorphic routes với redirect_to, link_to, form_forform_with.

Không nên dùng Hash khi định nghĩa URL của bạn với các ứng dụng Rails hiện nay. Đó là cách dùng đã quá cũ. Polymorphic routes sẽ giúp bạn cấu trúc lại code của mình để làm cho nó trông đẹp hơn.

Đừng quên thử nghiệm những kiến thức mới này vào thực tế, bạn sẽ có những trải nghiệm đầy đủ nhất.

Tham khảo:

Polymorphic Routes

Polymorphic Routes in Rails

ActionDispatch::Routing::PolymorphicRoutes


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.