+4

Phương thức Grep của Ruby với các ví dụ

Bài viết gốc Source

Trong bài viết này sẽ tìm hiểu về phương thức grep của ruby.

Phương thức grep có thể giúp làm gì?

Chúng ta có thể dùng grep để lọc các đối tượng có thể đếm được như mảng(Arrays) và các dãy(Ranges)

Nhưng select đã làm việc đó!

Thật đó! nhưng grep hoạt động một cách khác và dó cho kết quả khác.

Hãy xem các ví dụ sau.

Các ví dụ sử dụng phương thức Grep của Ruby

Chúng ta có mảng:

objects = ["a", "b", "c", 1, 2, 3, nil]

Chúng ta có thể dùng grep để lấy các string.

objects.grep(String)
=> ["a", "b", "c"]

hoặc tất cả mà không phải nil:

objects.grep_v(NilClass)
=> ["a",  "b", "c", 1, 2, 3]

Nếu chúng ta có một mảng các từ

fruit = ["apple", "orange", "banana"]

Chúng ta có thể tìm tất cả các từ bắt đầu bằng "a":

fruit.grep(/^a/)
=> ["apple"]

hoặc kết thúc với "e"

fruit.grep(/e$/)
=> ["apple", "orange"]

Nếu chúng ta có một danh sách các số:

numbers = [9, 10, 11, 20]

Chúng ta có thể lấy một dánh sách của các số nằm trong một khoảng:

numbers.grep(5..10)
=> [9, 10]

Chúng ta có thể kết hợp phương thức mapselect khi dùng một block

numbers.grep(5..10) { |n| n * 2 }
=> [18, 20]

Gọn hơn có thể viết

times_two = ->(x) { x * 2 }
numbers.grep(5..10, &times_two)
=> [18, 20]

Tìm hiểu sự khác biệt của Grep và Select

  • Grep hoạt động thế nào? Mẹo là phương thức === trong Ruby.(tham khảo thêm) Grep gọi phương thức trên với bất kỳ đối số mà cho vào nó. Hóa ra tất cả các class, biểu thức chính quy(Regex) và dãy thực thi ===. Nó thực thi phương thức này theo cách có nghĩ với class.

Ví dụ:

  • Các class( như Integer hoặc Array) so sánh với class của object cho trước.
  • Các dãy(Ranges) kiểm tra xem nếu số nằm trong khoảng.
  • Biểu thức chính quy kiểm tra xem nếu có khợp.

Khi chúng ta dùng

objects.grep(Integer)

nó thật sự thực thi

objects.select { |obj| Integer === obj }

Phương thức select lọc một danh sách dựa trên kết quả của block. Nếu block được định giá là true thì phân tử đó được chọn. Nhưng với grep chỉ dùng === để so sánh. Tóm lại, grep là một phiên bản đặc biệt của select.

Ruby grep mindmap

Kết luận

Qua bài viết này đã cho biết thêm về phương thức grep của Ruby, nó rất hữu ích khi chúng ta hiểu về cách hoạt động của nó. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.