+3

PHP vs Node.js, điểm tương đồng và khác biệt

Nếu bạn là một PHP developer bạn có thể đã từng làm việc với Node.js trong vai trò là một công cụ hỗ trợ build asset. Tuy nhiên Node.js rất khác so với PHP. Sự khác biệt đó gây không ít khó khăn cho các PHP dev trong việc tiếp cận và làm việc với Node.js. Bằng việc so sánh một số tính năng giữa PHP và Node.js, bạn có thể tìm ra cách để hiểu và có thể dễ dàng tiếp cận với Node.js hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể thử để refactor lại một số service của mình sang Node.js: + Apache/PHP-Fpm vs Node.js built in web server + So sánh một số cú pháp, biến và kiểu giữa PHP và Node.js + Chuyển đổi mã php (blocking) sang mã Node.js (Non-Blocking) + Khác biệt giữa dùng file (require/inclue) PHP và (require) trong Node.js. Tìm hiểu về Node require + Composer và NPM


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.