PHP Multithreading

PHP Multithreading

PHP tiếp tục phát triển kể từ khi nó được ra đời vào những ngày các web đầu tiên ra đời. Tại thời điểm khởi đầu các nguyên tắc cốt lõi và chức năng của nó, máy tính cá nhân không mạnh mẽ như một số các thiết bị di động hiện đại. Máy Server cũng khá chậm.

Tuy nhiên, với công nghệ ngày nay, tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều có một bộ xử lý đa lõi. Điện thoại, máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị của tất cả các loại và cấu hình bây giờ có thể tận dụng tốt đa luồng. Vậy tại sao không nên cho máy chủ của bạn tận dụng nó một cách hiệu quả? Vâng, bây giờ luồng đã được giới thiệu với PHP 7, nó có thể sử dụng đa luồng.

Multi-Threading cho phép bạn sử dụng hết tài nguyên của máy thông minh. Thay vì chạy tất cả mọi thứ trong cơ chế thực hiện liên tục từ trên xuống dưới, bạn có thể chạy các tác vụ song song. Các API cho phép bạn thực hiện hầu hết các loại đa luồng trong mã PHP của bạn - pthreads là những gì bạn đang tìm kiếm.

Một ví dụ cơ bản:

<?php
class PThread extends Thread {
  $id = ""; //ThreadID
  public function __construct($idThread) {
    $this->id = $idThread;
  }
  public function run() {
    if ($this->id) {
      $sleep = mt_rand(1, 10);
      printf('Thread: %s has started, sleeping for %d' . "\n", $this->id, $sleep);
      sleep($sleep);
      printf('Thread: %s has finished' . "\n", $this->id);
    }
  }
}
// Creating the pool of threads(stored as array)
$poolArr = array();
//Initiating the threads
foreach (range("0", "3") as $i) {
  $poolArr[] = new PThread($i);
}
//Start each Thread
foreach ($stackArr as $t) {
  $t->start();
}
//Wait all thread to finish
foreach (range(0, 3) as $i) {
  $poolArr[$i]->join();
}
//Next... other sentences with all threads finished.

?>

Và đầu ra sẽ là:

<?php
//The output will show...
//Thread 0 has started, sleeping for 6
//Thread 1 has started, sleeping for 4
//Thread 2 has started, sleeping for 10
//Thread 3 has started, sleeping for 3
//Thread 3 has finished
//Thread 1 has finished
//Thread 0 has finished
//Thread 2 has finished

?>

Bạn có thể thấy rằng bạn có thể khai báo thread của riêng bạn bằng cách extend "Thead" class mà pthreads cung cấp cho bạn. Từ đó nó là một vấn đề khá đơn giản xây dựng class của bạn.

Chúng ta tạo mảng thread ($ stackArr), chúng tôi cũng khởi tạo các thread được truyền một đối số để "run" chức năng của chúng.

Cuối cùng, tất cả thread được bắt đầu đồng thời (run () là một chức năng mà thuộc về "Thead" class).

Mặc dù thời gian và trình tự hoàn thiện sẽ khác nhau trong mỗi lần chạy, điều này sẽ cho bạn thấy rằng bây giờ bạn không cần phải chờ đợi cho đến khi một thread đã thực hiện xong thì thread khác đã hoàn thành. Chạy mẩu mã theo cách như vậy được áp dụng cho rất nhiều trường hợp trong thế giới thực. Hãy giả sử bạn muốn đọc một số lượng lớn các dữ liệu mà bạn không muốn giữ toàn bộ kịch bản của bạn lên trong khi nó đang được đọc. Bạn có thể để lại các mã xử lý việc đọc dữ liệu trong một thread và thực hiện một thread khác làm bất cứ điều gì kmà bạn có thể cần phải chạy song song.

Thead class :

Thread extends Threaded implements Countable , Traversable , ArrayAccess {
/* Methods */
public void detach ( void )
public integer getCreatorId ( void )
public static Thread getCurrentThread ( void )
public static integer getCurrentThreadId ( void )
public integer getThreadId ( void )
public static mixed globally ( void )
public boolean isJoined ( void )
public boolean isStarted ( void )
public boolean join ( void )
public void kill ( void )
public boolean start ([ integer $options ] )
/* Inherited methods */
public array Threaded::chunk ( integer $size , boolean $preserve )
public integer Threaded::count ( void )
public bool Threaded::extend ( string $class )
public Threaded Threaded::from ( Closure $run [, Closure $construct [, array $args ]] )
public array Threaded::getTerminationInfo ( void )
public boolean Threaded::isRunning ( void )
public boolean Threaded::isTerminated ( void )
public boolean Threaded::isWaiting ( void )
public boolean Threaded::lock ( void )
public boolean Threaded::merge ( mixed $from [, bool $overwrite ] )
public boolean Threaded::notify ( void )
public boolean Threaded::pop ( void )
public void Threaded::run ( void )
public mixed Threaded::shift ( void )
public mixed Threaded::synchronized ( Closure $block [, mixed $... ] )
public boolean Threaded::unlock ( void )
public boolean Threaded::wait ([ integer $timeout ] )
}

Tham khảo : http://php.net/manual/en/book.pthreads.php