+2

Phân tích text tiếng Nhật trong rails

Đã bao giờ bạn lập trình ra một ứng dụng đòi hỏi phải phân tích một đoạn text tiếng Nhật ? Hay bạn muốn phân tích các từ trong câu tiếng Nhật vì bạn đang học tiếng Nhật. Bạn đã có công cụ để làm việc đó chưa. Xin giới thiệu với các bạn một số cách để thực hiện việc trên.

I. Mecab

Mecab là một công cụ mã nguồn mở phân tích hình thái câu từ, được phát triển bởi Taku Kudo. Tên của nó công cụ có nguồn gốc từ tên món ăn ưa thích của tác giả めかぶ (me-ka-bu) có nghĩa là củ cải.

Mecab được phát triển từ Chasen, một công cụ phân tích từ cũng bắt nguồn từ Viện Khoa học và công nghệ sau đại học Nara, xuất thân của Taku Kudo. Tuy nhiên khi so sánh với Chasen, Mecab nhanh hơn khoảng 3~4 lần khi phân tích câu có cùng độ phức tạp. Mecab có thể sử dụng một số loại từ điển khác nhau, nhưng từ điển được sử dụng nhiều nhất là IPADIC. Mecab đã được sử dụng trong việc tạo ra dữ liệu n-gram quy mô lớn của Google. Dữ liệu n-gram là gì, ví dụ dễ hiểu cho các bạn là cụm từ "tôi đi học", khi phân tích ra 1-gram ("tôi", "đi", "học"), 2-gram("tôi đi", "đi học").

Bạn có thể xem thông tin của nó tại đây

1. Cài đặt mecab

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt mecab trên ubuntu

Việc đầu tiên các bạn cần tải package mecab tại đây

Sau đó cài đặt bằng command trong terminal như sau:

$ tar zxfv mecab-0.996.tar.gz
$ cd mecab-0.996
$ ./configure
$ make
$ make check
$ sudo make install

Sau đó chúng ta tải từ điển để mecab sử dụng cho việc phân tích hình thái text. Đầu tiên các bạn sẽ tải bộ từ điển ipadic về tại đây

$ tar zxfv mecab-ipadic-2.7.0-20070801.tar.gz
$ cd mecab-ipadic-2.7.0-20070801/
$ ./configure --with-charset=utf8
$ make
$ sudo make install

Và sau đó chạy lệnh sau để thiết lập mecab config

$ sudo ./configure --with-charset=utf8 --with-mecab-config=/usr/local/bin/mecab-config

2. Sử dụng

Tới đây đã cài đặt thành công mecab, sau đó chúng ta có thể thử phân tích câu tiếng Nhật với mecab. Bật mecab lên và gõ thử

# mecab
# ウィキペディア(Wikipedia)は誰でも編集できるフリー百科事典です

Chúng ta sẽ được kết quả như sau:

ウィキペディア	名詞,一般,*,*,*,*,*
(	記号,括弧開,*,*,*,*,(,(,(
Wikipedia	名詞,固有名詞,組織,*,*,*,*
)	記号,括弧閉,*,*,*,*,),),)
は	助詞,係助詞,*,*,*,*,は,ハ,ワ
誰	名詞,代名詞,一般,*,*,*,誰,ダレ,ダレ
でも	助詞,副助詞,*,*,*,*,でも,デモ,デモ
編集	名詞,サ変接続,*,*,*,*,編集,ヘンシュウ,ヘンシュー
できる	動詞,自立,*,*,一段,基本形,できる,デキル,デキル
フリー	名詞,一般,*,*,*,*,フリー,フリー,フリー
百科	名詞,一般,*,*,*,*,百科,ヒャッカ,ヒャッカ
事典	名詞,一般,*,*,*,*,事典,ジテン,ジテン
です	助動詞,*,*,*,特殊・デス,基本形,です,デス,デス
EOS

Rất thú vị phải không nào 😄

II. Bộ đôi mecab và gem natto trong rails

Natto là một thư viện của rails cung cấp giao diện cho chúng ta sử dụng mecab trong rails dễ dàng hơn.

1. Cài đặt

Đầu tiên natto sẽ yêu cầu cài đặt một số package trên máy tính các bạn trước để sử dụng được

 • Mecab 0.996
 • Một từ điển, ví dụ như IPADIC đã cài ở trên
 • Ruby 1.9 hoặc cao hơn
 • ffi 1.9.0 hoặc cao hơn

Gõ lệnh sau để cài đặt gem natto:

gem install natto

Thiết lập biến môi trường trong ứng dụng rails để natto sử dụng mecab:

ENV['MECAB_PATH']='/usr/local/lib/libmecab.so'

2. Sử dụng

Mở rails console lên và thử:

require 'natto'

nm = Natto::MeCab.new
=> #<Natto::MeCab:0x00000803633ae8
   @model=#<FFI::Pointer address=0x000008035d4640>,       \
   @tagger=#<FFI::Pointer address=0x00000802b07c90>,      \
   @lattice=#<FFI::Pointer address=0x00000803602f80>,      \
   @libpath="/usr/local/lib/libmecab.so",            \
   @options={},                         \
   @dicts=[#<Natto::DictionaryInfo:0x000008036337c8       \
       @filepath="/usr/local/lib/mecab/dic/ipadic/sys.dic", \
       charset=utf8,                    \
       type=0>]                       \
   @version=0.996>

puts nm.version
=> 0.996 

Hiển thị thông tin về bộ từ điển đang được sử dụng:

sysdic = nm.dicts.first
puts sysdic.filepath
=> /usr/local/lib/mecab/dic/ipadic/sys.dic

puts sysdic.charset
=> utf8 

Hãy thử phân tích một đoan text tiếng Nhật

puts nm.parse('俺の名前は星野豊だ!!そこんとこヨロシク!')
俺   名詞,代名詞,一般,*,*,*,俺,オレ,オレ
の   助詞,連体化,*,*,*,*,の,ノ,ノ
名前  名詞,一般,*,*,*,*,名前,ナマエ,ナマエ
は   助詞,係助詞,*,*,*,*,は,ハ,ワ
星野  名詞,固有名詞,人名,姓,*,*,星野,ホシノ,ホシノ
豊   名詞,固有名詞,人名,名,*,*,豊,ユタカ,ユタカ
だ   助動詞,*,*,*,特殊・ダ,基本形,だ,ダ,ダ
!   記号,一般,*,*,*,*,!,!,!
!   記号,一般,*,*,*,*,!,!,!
そこ  名詞,代名詞,一般,*,*,*,そこ,ソコ,ソコ
ん   助詞,特殊,*,*,*,*,ん,ン,ン
とこ  名詞,一般,*,*,*,*,とこ,トコ,トコ
ヨロシク    感動詞,*,*,*,*,*,ヨロシク,ヨロシク,ヨロシク
!   記号,一般,*,*,*,*,!,!,!
EOS

Các bạn có thể xem thêm về cách sử dụng natto tại đây

III. Kuromoji-ruby

Đây là một thư viện của ruby để phân tích cú pháp text tiếng Nhật, sử dụng rất dễ dàng

1. Cài đặt

Để sử dụng được kuromoji, yêu cầu bạn sẽ phải cài đặt Java trước ở trên máy và môi trường java

Thêm vào trong Gemfile:

gem 'kuromoji-ruby'

và thực hiện bundle để cài đặt nó.

2. Sử dụng

Sau đó bạn có thể thử ở trong console:

Kuromoji::Core.new.tokenize("あそこにいるのチャウチャウちゃうんちゃう")
#=> {"あそこ"=>"名詞,代名詞,一般,*,*,*,あそこ,アソコ,アソコ",
 "に"=>"助詞,格助詞,一般,*,*,*,に,ニ,ニ",
 "いる"=>"動詞,自立,*,*,一段,基本形,いる,イル,イル",
 "の"=>"助詞,連体化,*,*,*,*,の,ノ,ノ",
 "チャウチャウ"=>"名詞,一般,*,*,*,*,*",
 "ちゃう"=>"動詞,自立,*,*,五段・ワ行促音便,基本形,ちゃう,チャウ,チャウ",
 "ん"=>"名詞,非自立,一般,*,*,*,ん,ン,ン"}
 Kuromoji::Core.new.reading("吉田篤")
=> {"吉田"=>"ヨシダ", "篤"=>"アツシ"}

Một ví dụ khác, tôi sẽ thử 1 ví dụ để chuyển đổi text Kanji sang Katakana cho các bạn xem

Để chuyển đổi sang text Katakana, các bạn định nghĩa một hàm như sau:

require "kuromoji-ruby"

def to_kana str
   new_str = Kuromoji::Core.new.tokenize(clean_spaces(str))
        .map{|word, features| [word].concat features.split(",")}
        .map{|words| words.last == "*" ? words.first : words.last}
        .map{|word| word.tr("0-9", "0-9")}
        .compact
        .join(GLUE)
        .squeeze("-")
   new_str
  end

Kuromoji sẽ phân tích tham số truyền vào là 1 đoạn text, sau đó tách ra chữ cái để phân tích từng chữ, out put đầu ra là các feature. Các bạn có thể vào trang https://www.atilika.org/kuromoji/ để xem demo được rõ hơn. Một ví dụ sau:

Sau khi nhập vào text 渋谷ビル ta sẽ được text kana tương ứng là シブヤビル

Đây là một số cách để các bạn phân tích một đoạn text tiếng nhật, phụ vụ cho việc học tập hoặc có thể ứng dụng mà các bạn viết sẽ yêu cầu các bạn thực hiện việc đó

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.