Phân biệt update, update_attribute, update_attributes, update_column, update_columns trong Rails

Cùng nhau tìm hiểu về các phương thức cập nhật bản ghi thông dụng trong Rails

1. update

a) update(attribute_name: value)

 • Là một instance method
 • Cập nhật một hoặc nhiều thuộc tính của bản ghi
 • Có kiểm tra validations, chạy callbacks
 • Trả về True/False
 • Trường updated_at được cập nhật nếu thành công
 • update! raise exception nếu có lỗi xảy ra
user = User.find_by id: 1
user.update name: "Hanh", email: "[email protected]"

b) update(id, attributes)

 • Là một class method
 • Cập nhật thuộc tính của bản ghi với id truyền vào, có thể cập nhật nhiều bản ghi cùng lúc
 • Validations, callbacks được gọi khi cập nhật
 • Trả về bản ghi đó dù cập nhật thành công hay không
 • Trường updated_at được cập nhật nếu thành công
# Cập nhật một bản ghi
User.update(1, name: "Hanh", email: "[email protected]")
# Cập nhật nhiều bản ghi
User.update([1,2], [{name: "Hanh", email: "[email protected]"}, {name: "Huong", email: "[email protected]"}])

2. update_attribute(attribute_name, value)

 • Chỉ cập nhật một thuộc tính của bản ghi
 • Bỏ qua validations, vẫn chạy callbacks
 • Trả về True/False
 • Trường updated_at được cập nhật
user = User.find_by id: 1
user.update_attribute :name, "Hanh"

3. update_attributes(attribute_name: value)

 • Giống với update(attribute_name: value) ở mục 1.a phía trên
 • update_attributes! raise exception nếu cập nhật không thành công

4. update_column(attribute_name, value)

 • Cập nhật trực tiếp một thuộc tính trong cơ sở dữ liệu
 • Validations, callbacks đều bị bỏ qua khi cập nhật
 • Trả về True/False
 • Trường updated_at không được cập nhật
user = User.find_by id: 1
user.update_column :name, "Hanh"

5. update_columns(attribute_name: value)

 • Cập nhật trực tiếp một hoặc nhiều thuộc tính trong cơ sở dữ liệu
 • Bỏ qua cả validations và callbacks
 • Trả về True/False
 • Trường updated_at không được cập nhật
user = User.find_by id: 1
user.update_columns name: "Hanh", email: "[email protected]"

Tổng kết

Method Validations Callbacks Cập nhật updated_at Cập nhật nhiều thuộc tính Method với ! Trả về
update(attr_name: value) T/F
update(id, attributes) có (Có thể cập nhật nhiều bản ghi) không bản ghi
update_attribute(attr_name, value) không không không T/F
update_attributes(attr_name: value) T/F
update_column(attr_name, value) không không không không không T/F
update_columns(attr_name: value) không không không không T/F

All Rights Reserved