0

Phân biệt QA và QC

Chất lượng (Quality) là gì?

Là khi đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng và nhu cầu của khách hàng. Giúp khách hàng tránh được việc thiếu (tính năng) hay khiếm khuyết của phần mềm. Có những tiêu chuẩn cần phải tuân theo để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Bảo đảm (Assurance) là gì?

“Đảm bảo” nghĩa là đưa ra một tuyên bố tích cực trên một sản phẩm nhằm nhấn mạnh sự tự tin về kết quả. Nó đưa ra một bảo rằng sản phẩm sẽ làm việc ổn định như mong đợi hoặc yêu cầu.

Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance) là gì?

“Đảm bảo chất lượng” tập trung vào việc ngăn ngừa khiếm khuyết. Đảm bảo chất lượng đảm bảo rằng các tiếp cận, kỹ thuật, phương pháp và quy trình được thiết kế cho các dự án được thực hiện một cách chính xác. Các hoạt động đảm bảo chất lượng theo dõi và xác minh rằng các quá trình quản lý và phát triền phần mềm được tuân thủ và có hiệu lực. Đảm bảo chất lượng là một quá trình chủ động để phòng chống khiếm khuyết. Nó nhận ra sai sót trong các quy trình. Đảm bảo chất lượng phải được thực hiện trước kiểm soát chất lượng (Quality Control).

Kiểm soát (Control) là gì?

Kiểm soát là kiểm tra hoặc xác minh kết quả thực tế bằng cách so sánh nó với các tiêu chuẩn.

Kiểm soát chất lượng (Quality Control) là gì?

Kiểm soát chất lượng tập trung vào việc xác định lỗi. QC đảm bảo rằng các cách tiếp cận, kỹ thuật, phương pháp và quy trình được thiết kế trong dự án được sử dụng một cách chính xác. Các hoạt động QC bao gồm giám sát và xác minh rằng phần mềm đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng. Kiểm soát chất lượng là một quá trình sử dụng thử phần mềm và phát hiện khiếm khuyết. Kiểm soát chất lượng được thực hiện sau đảm bảo chất lượng.

Sự khác biệt giữa đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng

Nhiều người nghĩ rằng QA và QC là giống nhau và có thể hoán đổi cho nhau, nhưng điều này là không đúng. Cả hai đều liên kết chặt chẽ và đôi khi rất khó để xác định được sự khác biệt. Sự thật là cả hai đều có liên quan với nhau nhưng khác nhau về nguồn gốc. QA và QC đều là một phần của Quản lý Chất lượng tuy nhiên QA tập trung vào việc ngăn ngừa khiếm khuyết trong khi QC tập trung vào xác định khuyết điểm.

Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng

Những điểm chính

  • Trong QA, các quy trình được lên kế hoạch để tránh những khuyết điểm.
  • QC với việc khám phá các khuyết tật và sửa đổi chúng trong khi tạo ra sản phẩm.
  • QA phát hiện điểm yếu.
  • QC phát hiện khuyết tật.
  • QA là quá trình định hướng
  • QC là sản phẩm định hướng.
  • QA là hệ thống phòng chống thất bại.
  • QC là hệ thống phát hiện sự thất bại.

Link tham khảo: http://www.softwaretestinghelp.com/quality-assurance-vs-quality-control/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.