+1

Phân biệt Instance Snapshot và Elastic Block Store Snapshot

Snapshot của instance và snapshot của EBS (Elastic Block Store) là hai loại snapshot khác nhau trong Amazon Web Services (AWS). Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau phân biệt hai loại snapshot này nhé !

Snapshot là gì ?

Là một bản sao lưu hoặc hình ảnh của một tài nguyên cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Snapshot thường áp dụng cho các tài nguyên lưu trữ, như ổ đĩa và cơ sở dữ liệu, để bảo vệ và sao lưu dữ liệu quan trọng, cho phép khôi phục lại nó khi cần thiết.

Một số loại snapshot :

  • Snapshot của EBS (Elastic Block Store): Trong AWS, bạn có thể tạo snapshot của các ổ đĩa EBS. Snapshot này là một bản sao lưu của nội dung ổ đĩa tại thời điểm bạn tạo nó.

  • Snapshot của cơ sở dữ liệu: Nếu bạn sử dụng dịch vụ cơ sở dữ liệu quản lý như Amazon RDS (Relational Database Service), bạn có thể tạo snapshot của cơ sở dữ liệu của mình. Snapshot này bao gồm dữ liệu và cấu hình của cơ sở dữ liệu tại một thời điểm cụ thể.

  • Snapshot của ảnh hệ thống (system image): Trong môi trường ảo hóa, bạn có thể tạo snapshot của ảnh hệ thống, đó là một hình ảnh hoàn chỉnh của một máy ảo hoặc máy chủ tại một thời điểm cụ thể. Snapshot này chứa toàn bộ hệ điều hành, ứng dụng và dữ liệu của máy ảo và có thể sử dụng để tạo ra các máy ảo mới hoặc khôi phục máy ảo gốc.

Instance Snapshot

  • Snapshot của instance là một chức năng trong AWS cho phép bạn tạo một bản sao lưu của toàn bộ trạng thái của một EC2 instance (Amazon Elastic Compute Cloud).
  • Bao gồm ổ đĩa gốc (root volume) và các ổ đĩa phụ (additional volumes).
  • Snapshot của instance có thể được sử dụng để tạo ra các bản sao lưu của các instance hoặc để chuyển đổi instance thành một AMI, từ đó bạn có thể tạo ra các instance mới từ AMI đó.

Elastic Block Store Snapshot

  • Snapshot của EBS là một chức năng cho phép bạn tạo một bản sao lưu của một ổ đĩa EBS (EBS volumes là các ổ đĩa có thể gắn và tách ra khỏi EC2 instances).
  • Snapshot của EBS không bao gồm toàn bộ instance, chỉ bao gồm dữ liệu trên ổ đĩa EBS đó.
  • Snapshot của EBS thường được sử dụng để sao lưu dữ liệu quan trọng trên ổ đĩa EBS và để tạo ra các ổ đĩa mới từ snapshot đó.

Tóm lại, điểm khác biệt chính giữa snapshot của instance và snapshot của EBS là phạm vi sao lưu: snapshot của instance sao lưu toàn bộ instance và tất cả các ổ đĩa của nó, trong khi snapshot của EBS sao lưu chỉ một ổ đĩa EBS cụ thể.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.