0

Phần 6: TableView

Project 14: Section TableView

Tạo mới 1 project và kéo 1 table vào file storyboard, kéo outlet cho tableView này ta xây dựng dữ liệu để hiển thị lưu ý: ta kéo 1 UITableViewCell vào và đặt identifier là cell

class AnimalSection: NSObject {
  var title: String!
  var animalsInSection: [String]!
  
  init(title: String, animalsInSection: [String]) {
    self.title = title
    self.animalsInSection = animalsInSection
  }
  
  static let animals: [AnimalSection] = {
    var animals = [AnimalSection]()
    let animalSectionB = AnimalSection(title: "B", animalsInSection: ["Bear", "Black Swan", "Buffalo"])
    animals.append(animalSectionB)
    let animalSectionC = AnimalSection(title: "C", animalsInSection: ["Camel", "Cockatoo"])
    animals.append(animalSectionC)
    let animalSectionD = AnimalSection(title: "D", animalsInSection: ["Dog", "Donkey"])
    animals.append(animalSectionD)
    let animalSectionE = AnimalSection(title: "E", animalsInSection: ["Emu"])
    animals.append(animalSectionE)
    let animalSectionG = AnimalSection(title: "G", animalsInSection: ["Giraffe", "Greater Rhea"])
    animals.append(animalSectionG)
    let animalSectionH = AnimalSection(title: "H", animalsInSection: ["Hippopotamus", "Horse"])
    animals.append(animalSectionH)
    let animalSectionK = AnimalSection(title: "K", animalsInSection: ["Koala"])
    animals.append(animalSectionK)
    let animalSectionL = AnimalSection(title: "L", animalsInSection: ["Lion", "Llama"])
    animals.append(animalSectionL)
    let animalSectionM = AnimalSection(title: "M", animalsInSection: ["Manatus", "Meerkat"])
    animals.append(animalSectionM)
    let animalSectionP = AnimalSection(title: "P", animalsInSection: ["Panda", "Peacock", "Pig", "Platypus", "Polar Bear"])
    animals.append(animalSectionP)
    let animalSectionR = AnimalSection(title: "R", animalsInSection: ["Rhinoceros"])
    animals.append(animalSectionR)
    let animalSectionS = AnimalSection(title: "S", animalsInSection: ["Seagull"])
    animals.append(animalSectionS)
    let animalSectionT = AnimalSection(title: "T", animalsInSection: ["Tasmania Devil"])
    animals.append(animalSectionT)
    let animalSectionW = AnimalSection(title: "W", animalsInSection: ["Whale", "Whale Shark", "Wombat"])
    animals.append(animalSectionW)
    
    return animals
  }()
}

ở đây ta có static let animals: để lấy dữ liệu từ title của header, cho đến dữ liệu của cell Tiếp đến ở file ViewController.swift gắn datasource, delegate cho tableView

tableView.dataSource = self
tableView.delegate = self

Tiếp đến implement 3 phương thức quan trọng của tableView để hiển thị dữ liệu


extension ViewController: UITableViewDataSource {
  func numberOfSections(in tableView: UITableView) -> Int {
    return AnimalSection.animals.count
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return AnimalSection.animals[section].animalsInSection.count
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "cell", for: indexPath)
    cell.textLabel?.text = AnimalSection.animals[indexPath.section].animalsInSection[indexPath.row]
    return cell
  }
}

và cuối cùng để hiển thị title cho header ta implement từ UITableViewDelegate

extension ViewController: UITableViewDelegate {
  func tableView(_ tableView: UITableView, titleForHeaderInSection section: Int) -> String? {
    return AnimalSection.animals[section].title
  }
}

vậy là đã xong, bây giờ hãy cũng xem kết quả

Project 15: Section TableView with index

Lấy chính project 14 để àm tiếp ở phần này Cùng là dữ liệu đó, nhưng giờ ta cần thêm mảng String để hiển thị cho phần index

static let indexSection: [String] = {
    var listIndex = [String]()
    for index in 0..<AnimalSection.animals.count {
      let animalSection = AnimalSection.animals[index]
      listIndex.append(animalSection.title)
    }
    return listIndex
  }()

viết tiếp vào file AnimalSection

giờ ta sẽ add thêm index cho tableView bằng cách implement thêm 2 phương thức của UITableViewDelegate

  func sectionIndexTitles(for tableView: UITableView) -> [String]? {
    return AnimalSection.indexSection
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, sectionForSectionIndexTitle title: String, at index: Int) -> Int {
    let animalSection = AnimalSection.animals[index]
    return AnimalSection.animals.index(of: animalSection) ?? 0
  }

Như vậy là xong rồi đó, giờ hãy cùng nhìn lại kết quả nào


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.