-1

Phần 5: Working with tableView

Project 11: Pull to refesh tableView

Khởi tạo project và giao diện cho app

Add UIRefreshControl cho tableView

 • Khai báo và khởi tạo var refreshControll = UIRefreshControl()

 • Thêm các thuộc tính

  refreshControll.attributedTitle = NSAttributedString(string: "Pull to refresh")
  refreshControll.addTarget(self, action: #selector(refreshData), for: .valueChanged)
  tableView.addSubview(refreshControll)
  

  Phương thức để refresh data

    @objc func refreshData() {
    count = count + 1
    data.append(String(format: "Pull to refresh %d time ", count))
    refreshControll.endRefreshing()
    tableView.reloadData()
  }
  

tạo thêm 1 biến count để dễ nhận biết lần pull nào

Đây là dữ liệu tạm thời mình có var data = ["Sony", "Apple","Samsung", "HTC", "Nokia"]

Implement 2 phương thức của UITableViewDataSource

   func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return data.count
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "cell", for: indexPath)
    cell.textLabel?.text = data[indexPath.row]
    return cell
  }

Đã xong, bây giờ hãy xem kết quả nào

Project 12: Deleting and rearranging

Chúng ta lấy project 6: basic tableView của phần 3 để làm phần này

chỉnh thêm ở action của edit Bar button

  @IBAction func editAction(_ sender: Any) {
    if tableView.isEditing {
      tableView.setEditing(false, animated: true)
      editBarButton.style = .plain
      editBarButton.title = "Edit"
    } else {
      tableView.setEditing(true, animated: true)
      editBarButton.style = .done
      editBarButton.title = "Done"
    }
  }
}

Để thực hiện việc xóa 1 row trong tableView

  func tableView(_ tableView: UITableView, commit editingStyle: UITableViewCellEditingStyle, forRowAt indexPath: IndexPath) {
    if editingStyle == .delete {
      dataSource.remove(at: indexPath.row)
      tableView.deleteRows(at: [indexPath], with: .automatic)
    }
  }

Để reorder các row trong tableView, sắp xếp lại thứ tự trong dataSource

  func tableView(_ tableView: UITableView, moveRowAt sourceIndexPath: IndexPath, to destinationIndexPath: IndexPath) {
    let string = dataSource[sourceIndexPath.row]
    dataSource.remove(at: sourceIndexPath.row)
    dataSource.insert(string, at: destinationIndexPath.row)
    
  }

Và quan trọng nhất là canEditRowAt cho phép edit tableView bằng cách trả về true ở phương thức dưới

  func tableView(_ tableView: UITableView, canEditRowAt indexPath: IndexPath) -> Bool {
    return true
  }

Vậy là đã xong, hãy cùng xem kết quả nào

Project 13: Add new item

Sử dụng lại chính project 12 chúng ta vừa làm ở trên trong file storyboard tạo thêm bar button để chuyển sang view add item, đặt identifier của segue là addNewItemSegue, tạo viewcontroller add new item có 1 textfield để nhập text

Kéo outlet cho textField @IBOutlet weak var textField: UITextField! Viết hàm để thực hiện việc add item

  func addNewItem() {
    if textField.text != "" {
      self.delegate?.addItemToList(string: textField.text!)
      self.navigationController?.popViewController(animated: true)
    }
  }

Ta truyền dữ liệu giữa 2 view qua delegate AddNewItemDelegate

protocol AddNewItemDelegate: NSObjectProtocol {
  func addItemToList(string: String)
}

Viết hàm để thực hiện việc add mới 1 item

  func addNewItem() {
    if textField.text != "" {
      self.delegate?.addItemToList(string: textField.text!)
      self.navigationController?.popViewController(animated: true)
    }
  }

Thực hiện việc add new item khi ấn done bar button

@IBAction func doneAction(_ sender: Any) {
    self.addNewItem()
  }

Và ở Viewcontroller ta implement lại delegate AddNewItemDelegate

extension ViewController: AddNewItemDelegate {
  func addItemToList(string: String) {
    self.dataSource.append(string)
    self.tableView.reloadData()
  }
}

Xử lý việc ấn done ở keyboard Chọn return key là Done

Để bắt sự kiện ấn nút done ở keyboard ta cần implement UITextFieldDelegate

Đầu tiên cần có self.textField.delegate = self

Sau đó xử lý việc ấn keyboard và add new item

extension AddViewController: UITextFieldDelegate {
  func textFieldShouldReturn(_ textField: UITextField) -> Bool {
    textField.resignFirstResponder()
    addNewItem()
    return true
  }
}

Mọi thứ đã xong, giờ hay chạy và xem kết quả nào


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.