0

Phần 2: Admob

Đầu tiên bạn cần đăng ký tài khoản Google Admob https://www.google.com/admob/ để sử dụng. Tạo mới 1 App trên tài khoản Admob, ở app này bạn có thể lựa chọn các loại quảng cáo để dùng trong app của mình (Banner Ads, Interstitial Ads, Native Ads)

Project 3: Banner Ads

Add ad unit: Thêm 1 Ad unit, và chọn Banner

lưu lại App ID, và ad unit ID

Tạo mới 1 project và dùng cocoa pod để install Mobile Ads SDK ở trong AppDelegate.swift import thư viện

import GoogleMobileAds

Tiếp theo ở application**(_:didFinishLaunchingWithOptions:)**

    GADMobileAds.configure(withApplicationID: "ca-app-pub-2309631356952308~9523587078")

Tiếp theo trên giao diện của app, add thêm 1 view: nơi banner quảng cáo xuất hiện

Lưu ý:

 1. Tạo BannerView có heigh = 50 px, add constraints để nó ở nơi bạn muốn (mình để ở Bottom)
 2. Chọn Class GADBannerView
 3. Khi kéo Outlet vào cũng để thay UIView thành GADBannerView

Tiếp theo trong ViewDidLoad()

 bannerView.adUnitID = "ca-app-pub-2309631356952308/7312378735"
    bannerView.rootViewController = self
    let request = GADRequest()
    bannerView.load(request)

OK. Vậy là đủ, bây giờ bạn chạy ứng dụng của mình để xem kết quả nhé

Project 4: Interstitial Ads

Tạo 1 project và install Mobile Ads SDK như với Banner Ads

Add ad unit Interstitial trên Google Admob

ở trong AppDelegate.swift vẫn import thư viện và configure cho Admob import thư viện

import GoogleMobileAds

Tiếp theo ở application**(_:didFinishLaunchingWithOptions:)**

    GADMobileAds.configure(withApplicationID: "ca-app-pub-2309631356952308~9523587078")

Tạo giao diện gồm có button, khi tap vào thì sẽ hiển thị quảng cáo

Tạo biến interstital

  var interstitial: GADInterstitial!

Viết action cho button

    if interstitial.isReady {
      interstitial.present(fromRootViewController: self)
    } else {
      print("Ad wasn't ready!")
    }

Viết hàm tạo và load interstitial

  func createAndLoadInterstitialAdmob() {
    self.interstitial = GADInterstitial(adUnitID: "ca-app-pub-2309631356952308/2038449872")
    let request = GADRequest()
    request.testDevices = [kGADSimulatorID, "08fc5f0b45a13049a73bb4dff363b9b4"]
    interstitial.load(request)
  }

Gọi đến hàm tạo là load Interstitial

    createAndLoadInterstitialAdmob()

OK. Bây giờ hãy chạy app để xem thành quả của mình nào

Peaceeee!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.