[Part 1] Tạo game cờ caro 3x3(TicTacToe) cơ bản bằng code Ruby .

Chuyện là khi mình nghịch Ruby contest ở trang codingame, mình tìm thấy 1 bài toán khá thú vị, đó là tạo game TicTacToe (cờ caro 3x3) bằng code Ruby.

Link bài học : https://www.codingame.com/playgrounds/46635/tic-tac-toe-game-implementation

Ở trong link bên trên đã có sẵn phần description và sourecode của bài toán này. Phần sourecode khá ngắn, chỉ có 116 dòng . Và bạn có thể test sourecode khá đơn giản với trình thông dịch Ruby(irb) trong terminal của bạn (điều kiện là máy tính của bạn đã cài Ruby) .

Game cờ caro 3x3( TicTacToe ) mà bạn có thể tưởng tượng ra là như thế này:

Còn đây là sản phẩm mô phỏng của sourecode bên trên :

Ở series bài viết gồm nhiều part này, mình sẽ làm những điều sau:

 • Giải thích sourecode bên trên: bao gồm flow của game và ý nghĩa của 17 method trong class TicTacToe (part 1)
 • Cách để từ sourecode nói trên tạo ra game cờ caro nxn (n > 3) . (part 1)
 • Từ sourecode nói trên, tạo ra game cờ caro 3x3 trên nền tảng web . (thay vì chạy trong terminal nhìn tù lắm 😃 ) . (part 2)

Okay, giờ thì bắt đầu thoai.

1. Game TicTacToe chơi như thế nào?

Để chơi game, đầu tiên chúng ta cần một bảng 3x3 ô trống như thế này, tạm gọi là board .

irb(main):118:0> TicTacToe.new.display_board
  |  |  
-----------
  |  |  
-----------
  |  |  

Sẽ chỉ có 2 players, mỗi player tương ứng với 1 token để điền vào boardX hoặc O . Ở đây ta quy ước như sau:

 • Player 1 tương ứng với X
 • Player 2 tương ứng với O 2 players sẽ chơi theo lượt , player 1 sẽ chơi lượt lẻ, player 2 chơi lượt chẵn :
 • Lượt 1 : player 1 sẽ điền X vào 1 ô trong board
 • Lượt 2 : player 2 sẽ điền O vào 1 ô còn trống trong board
 • Lượt 3 : player 1 sẽ điền X vào 1 ô còn trống trong board .......
 • Lượt 9 : player 1 sẽ điền X vào 1 ô còn trống trong board

Khi 9 ô trong board được điền đầy token thì game kết thúc ở 1 trong 3 trạng thái :

 • Player 1 thắng.
 X | X | X  
-----------
 O |  |  
-----------
  | O | O  
 => Congratulations X!
 • Player 2 thắng
 X |  | X  
-----------
  | X |  
-----------
 O | O | O 
=> Congratulations O!
 • Hòa.
 X | O | X  
-----------
 O | X | O  
-----------
 O | X | O 
=> Cat's game

2. Giải thích sourecode của trang codingame.

Dưới đây là 116 dòng sourecode của class TicTacToe trên trang codingame nói trên:

class TicTacToe
 attr_reader :board
 WIN_COMBINATIONS = [
  [0,1,2],
  [3,4,5],
  [6,7,8],
  [0,3,6],
  [1,4,7],
  [2,5,8],
  [0,4,8],
  [2,4,6]
 ]

 def initialize(board = nil, options = {})
  @options = {rows: 3, cols: 3, chr_empty: ' ', chr_separ_v: '|', chr_separ_h: '-', players: {'Player 1': 'X', 'Player 2': 'O'}}
  @options = @options.merge(options)
  @board = board || Array.new(self.cells_count, @options[:chr_empty])
 end

 def cells_count
  @options[:rows]*@options[:cols]
 end

 def get_cell_from_row_col(row, col)
  # puts "row: #{row}, col: #{col}, cell: #{((row-1)*@options[:cols])+col-1}"
  @board[((row-1)*@options[:cols])+col-1]
 end

 def display_board
  @options[:rows].times.with_index(1) do |r, row_index|
   str_row = ''
   @options[:cols].times.with_index(1) do |c, col_index|
    str_row += @options[:chr_empty]+get_cell_from_row_col(row_index, col_index)+@options[:chr_empty]
    str_row += @options[:chr_separ_v] if col_index < @options[:cols]
   end
   puts str_row
   puts @options[:chr_separ_h]*((@options[:cols]*3)+@options[:cols]-1) if row_index < @options[:rows]
  end
 end

 def input_to_index(str_input)
  str_input.to_i-1
 end

 def move(index, player_token)
  @board[index] = player_token
 end

 def position_taken?(index)
  !@board[index].strip.empty?
 end

 def valid_move?(index)
  index.between?(0, cells_count-1) && !position_taken?(index)
 end

 def turn
  puts "Enter position (1-9):"
  index = input_to_index(gets.strip)
  if valid_move?(index)
   move(index, current_player)
   display_board
  else
   turn
  end
 end

 def turn_count
  counter = 0
  @board.each {|cell| counter += 1 unless cell.strip.empty?}
  counter
 end

 def current_player
  turn_count % 2 == 0 ? 'X' : 'O'
 end

 def won?
  ret = nil
  WIN_COMBINATIONS.each do |wc|
   if wc.all? { |index| position_taken?(index) && @board[index] == @board[wc[0]]}
    ret = wc
    break
   end
  end
  ret
 end

 def full?
  turn_count == cells_count
 end

 def draw?
  full? && !won?
 end

 def over?
  won? || full?
 end

 def winner
  won = won?
  won ? @board[won[0]] : nil
 end

 def play
  until over? do
   turn
  end
  if won?
   puts "Congratulations #{winner}!"
  else
   puts "Cat's Game!"
  end
 end
end

Bây giờ, mình sẽ đi vào giải thích 17 methods bên trên theo flow của game .

2.1 Tạo màn chơi mới.

Để tạo một màn chơi mới, ta cần khởi tạo một đối tượng của class TicTacToe bằng method TicTacToe#new ( alias của nó là method TicTacToe#initialize )

 def initialize
  @options = {rows: 3, cols: 3, chr_empty: ' ', chr_separ_v: '|', chr_separ_h: '-', players: {'Player 1': 'X', 'Player 2': 'O'}}
  @board = Array.new(self.cells_count, @options[:chr_empty])
 end
 
 def cells_count
  @options[:rows]*@options[:cols]
 end
irb(main):119:0> game = TicTacToe.new
=> #<TicTacToe:0x000056549b554790 @options={:rows=>3, :cols=>3, :chr_empty=>" ", :chr_separ_v=>"|", :chr_separ_h=>"-", :players=>{:"Player 1"=>"X", :"Player 2"=>"O"}}, @board=[" ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " "]>

Ta lưu màn chơi mới này bằng biến game với 2 giá trị quan trọng là được lưu vào các instance variable: @options@board . Mình sẽ giải thích về 2 giá trị này.

@options là một hash lưu các giá trị liên quan đến settings của trò chơi.

 • @options[:rows]@options[:cols] lưu số hàng và số cột của board . (ở đây mặc định là 3x3) .
 • @options[:chr_empty], @options[:chr_separ_v], @options[:chr_h] lưu các ký tự để vẽ lên board trong terminal như sau:
  |  |  
-----------
  |  |  
-----------
  |  |  
 • @options[:players] = {'Player 1': 'X', 'Player 2': 'O'} là 1 hash lưu lại token của Player 1 và Player 2, phục vụ cho mục đích truy xuất xem cuối cùng ai là người thắng cuộc.

Về giá trị @board, nó là một mảng lưu lại tất cả giá trị 'X', 'O' đã được điền trong suốt màn chơi. Cụ thể, các giá trị của @board thể hiện trên màn hình như sau:

 @board[0] | @board[1] | @board[2] 
----------------------------------
 @board[3] | @board[4] | @board[5] 
----------------------------------
 @board[6] | @board[7] | @board[8] 

Như vậy, quá trình chơi game tương ứng với quá trị gán giá trị cho các phần từ từ @board[0] -> @board[8] . Khi khởi tạo một đối tượng, mặc định 1 board sẽ được tạo ra

2.2 Hiển thị board

Như vậy là ta đã tạo xong một màn chơi mới, giờ ta sẽ thử hiển thị board của màn chơi mới bằng method TicTacToe#display_board :

 def get_cell_from_row_col(row, col)
  @board[((row-1)*@options[:cols])+col-1]
 end

 def display_board
  @options[:rows].times.with_index(1) do |r, row_index|
   str_row = ''
   @options[:cols].times.with_index(1) do |c, col_index|
    str_row += @options[:chr_empty]+get_cell_from_row_col(row_index, col_index)+@options[:chr_empty]
    str_row += @options[:chr_separ_v] if col_index < @options[:cols]
   end
   puts str_row
   puts @options[:chr_separ_h]*((@options[:cols]*3)+@options[:cols]-1) if row_index < @options[:rows]
  end
 end

Hình ảnh board của màn chơi mới khởi tạo:

irb(main):119:0> TicTacToe.new.display_board
  |  |  
-----------
  |  |  
-----------
  |  |  
=> 3

Mình sẽ giải thích về method TicTacToe#display_board . Trước hết, ta thấy việc hiển thị board trên màn hình giống như việc in ra ma trận từ một mảng 2 chiều. Tuy nhiên ở đây, mình lưu board dưới dạng mảng 1 chiều @board, nên mình cần có thêm 1 method sau:

 def get_cell_from_row_col(row, col)
  @board[((row-1)*@options[:cols])+col-1]
 end

method TicTacToe#get_cell_from_row_col(row,col) sẽ trả về giá trị 'X' hoặc 'O' tương ứng trong board , khi biết chỉ số hàng và cột. Cụ thể:

 row = 1, col = 1 | row = 1, col = 2 | row = 1, col = 3 
--------------------------------------------------------
 row = 2, col = 1] |row = 2, col = 2 | row = 2, col = 3 
--------------------------------------------------------
 row = 3, col = 1 | row = 3, col = 2 | row = 3, col = 3
 @board[0] | @board[1] | @board[2] 
----------------------------------
 @board[3] | @board[4] | @board[5] 
----------------------------------
 @board[6] | @board[7] | @board[8] 

Ví dụ,

 • với row = 1, col = 1 , method TicTacToe#get_cell_from_row_col(row,col) trả về giá trị @board[0]
 • với row = 2, col = 3 , method TicTacToe#get_cell_from_row_col(row,col) trả về giá trị @board[5]

Trở lại với method TicTacToe#display_board, mình sẽ giải thích nó bằng comment trong code:

 def display_board
 #Chạy vòng lặp column lồng trong vòng lặp row.
  @options[:rows].times.with_index(1) do |r, row_index|
  # Biến str_row thể hiện giá trị in ra của hàng hiện tại
   str_row = ''
   @options[:cols].times.with_index(1) do |c, col_index|
   
   #Thêm từng cell cell: ' X ' hoặc ' O ' 
    str_row += @options[:chr_empty]+get_cell_from_row_col(row_index, col_index)+@options[:chr_empty]
   
   #Thêm ký ký tự '|' nếu chỉ số cột không phải là cột cuối cùng
    str_row += @options[:chr_separ_v] if col_index < @options[:cols]
   end
   
   # In ra từng hàng
   puts str_row
   # Thêm chuỗi ký tự '-----------------------' nếu chỉ số hàng không phải là hàng cuối cùng
   puts @options[:chr_separ_h]*((@options[:cols]*3)+@options[:cols]-1) if row_index < @options[:rows]
  end
 end

2.3 Chơi game thôi .

Sau khi khởi tạo màn chơi, chúng ta sẽ bắt đầu chơi bằng method TicTacToe#play : Về method play:

 def play
 #Cho đến khi game đấu kết thúc (game.over? => true) thì các player vẫn được chơi theo lượt (game.turn). 
  until over? do
   turn
  end
 
 # Nếu game đấu kết thúc với 1 chiến thắng(game.won? == true) thì hiển thị người chiến thắng.
  if won?
   puts "Congratulations #{winner}!"
  else
  
  #Nếu không, thì thông báo game đấu này hòa .
   puts "Cat's Game!"
  end
 end

Để hiểu method TicTacToe#play, chúng ta phải hiểu được các method over? , turn, won?, winner.

2.3.1 Method over?

Với method over :

 def over?
  won? || full?
 end
 
 def full?
  turn_count == cells_count
 end
 
 def turn_count
  counter = 0
  @board.each {|cell| counter += 1 unless cell.strip.empty?}
  counter
 end

method over? dùng để kiểm tra xem màn chơi đã kết thúc chưa. Màn chơi kết thúc chỉ trong 2 trường hợp:

 • TH1: Có 1 người chơi thắng trước khi board bị đầy.

Trường hợp này sẽ được kiểm tra bằng method TicTacToe#won? dưới đây, và mình sẽ giải thích về cách mà nó hoạt động.

WIN_COMBINATIONS = [
  [0,1,2],
  [3,4,5],
  [6,7,8],
  [0,3,6],
  [1,4,7],
  [2,5,8],
  [0,4,8],
  [2,4,6]
 ]
 
 def won?
  ret = nil
  WIN_COMBINATIONS.each do |wc|
   if wc.all? { |index| position_taken?(index) && @board[index] == @board[wc[0]]}
    ret = wc
    break
   end
  end
  ret
 end
 
 def position_taken?(index)
  !@board[index].strip.empty?
 end

Người chơi X được xác nhận là dành chiến thắng khi và chỉ khi có 3 token X được điền vào board ở tổ hợp các vị trí sau:

 X | X | X     |  |      |  |    X |  |  
-----------   -----------   -----------  -----------
  |  |     X | X | X     |  |    X |  |  
-----------   -----------   -----------  -----------
  |  |      |  |     X | X | X   X |  |  
    
############################################################

  | X |      |  | X    X |  |     |  | X 
 -----------   -----------   -----------  -----------
  | X |      |  | X     | X |     | X |  
 -----------   -----------   -----------  -----------
  | X |      |  | X     |  | X   X |  |  

Điều tương tự xảy ra với người chơi O .

Xét các tổ hợp vị trí nói trên, ta suy ra được 8 trường hợp tương ứng với việc một trong 2 người chơi dành chiến thắng:

# Các giá trị của mảng @board tương ứng với vị trí trên màn hình hiển thị:

 @board[0] | @board[1] | @board[2] 
----------------------------------
 @board[3] | @board[4] | @board[5] 
----------------------------------
 @board[6] | @board[7] | @board[8] 

# Một người chơi dành chiến thắng khi và chỉ khi:

@board[n1] = @board[n2] = @board[n3] = 'X' (hoặc 'O')
Với [n1,n2,n3] = [0,1,2] hoặc [3,4,5] hoặc [6,7,8] hoặc [0,3,6] 
      hoặc [1,4,7] hoặc [2,5,8] hoặc [0,4,8] hoặc [2,4,6]

8 trường hợp dành chiến thắng này được lưu bởi hằng số WIN_COMBINATIONS . Sau khi hiểu được hằng số này, việc hiểu method TicTacToe#won? trở lên dễ dàng hơn:

 def won?
  ret = nil
  WIN_COMBINATIONS.each do |wc|
  
  #Kiểm tra các vị trí mà người chơi 'X' hoặc 'O' có khớp với các vị trí thắng cuộc hay không
   if wc.all? { |index| position_taken?(index) && @board[index] == @board[wc[0]]}
   
    #Nếu trùng, thì lưu lại trường hợp thắng cuộc trong biến ret và thoát vòng lặp
    ret = wc
    break
   end
  end
  ret
 end
 
 #Method position_taken? để kiểm tra xem vị trí của @board[index] đã được điền token chưa?
 def position_taken?(index)
  !@board[index].strip.empty?
 end
 • TH2: Board bị đầy . Tức là @board đã đủ 9 phần tử có giá trị 'X' hoặc 'O' .

Trường hợp này được kiểm tra bằng method TicTacToe#full? khá dễ hiểu:

 # Board bị đầy khi màn chơi chuyển đến lượt số 9.
 def full?
  turn_count == cells_count
 end
 
 # Method turn_count trả về lượt chơi hiện tại của game. Nó bằng với số phần tử trong board đã được điền token.
 def turn_count
  counter = 0
  @board.each {|cell| counter += 1 unless cell.strip.empty?}
  counter
 end
 
 # Method cells_count trả về số ô của bảng hiển thị. Ở đây là 3x3=9
 def cells_count
  @options[:rows]*@options[:cols]
 end

2.3.2 Method turn

Method TicTacToe#turn được dùng để nhập token ở mỗi lượt chơi của 2 player như sau:

 def turn
 #Yêu cầu người chơi nhập vị trí để điền token vào bảng hiển thị. Vị trí này bằng chỉ số phần tử trong mảng @board cộng thêm 1.
  puts "Enter position (1-9):"
  index = input_to_index(gets.strip)
 
 #Nếu số nhập vào thuộc đoạn từ 1-9 thì chạy method move và hiển thị bảng sau khi đã điền token.
  if valid_move?(index)
   move(index, current_player)
   display_board
  else
  
 #Nếu không thì tiếp tục lượt chơi mới. 
   turn
  end
 end
 
 #Method input_to_index chuyển vị trí nhập vào từ bàn phím thành chỉ số phần tử trong mảng @board
 def input_to_index(str_input)
  str_input.to_i-1
 end
 
 #Method valid_move? kiểm tra số nhập vào từ bàn phím có thuộc đoạn từ 1-9 không.
 def valid_move?(index)
  index.between?(0, cells_count-1) && !position_taken?(index)
 end
 
 #Method move, gán phần tử @board bằng giá trị token 'X' hoặc 'O'.
 def move(index, player_token)
  @board[index] = player_token
 end
 
 #Method current_player xác định token của người chơi hiện tại là 'X' hay 'O'. Lượt chơi lẻ thì sẽ là 'X', lượt chơi chẵn thì sẽ là 'O'
 def current_player
  turn_count % 2 == 0 ? 'X' : 'O'
 end

Như vậy là mình đã giải thích xong cách mà các method trong sourecode hoạt động. Giờ chúng ta cùng thử tìm cách sửa lại sourecode này 1 chút để tạo ra các game cờ caro 4x4 hoặc 5x5 .

3. Thử tạo ra game cờ caro nxn (n>3)

Để tạo ra game cờ caro nxn (n>3) khá đơn giản, chúng ta chỉ cần sửa lại @options và hằng số WIN_COMBINATIONS một chút.

Mình sẽ thử với trường hợp 4x4 . Đầu tiên, với biến @options trong method initialize, chúng ta sẽ sửa số rowscols thành 4.

 def initialize(board = nil, options = {})
  @options = {rows: 4, cols: 4, chr_empty: ' ', chr_separ_v: '|', chr_separ_h: '-', players: {'Player 1': 'X', 'Player 2': 'O'}}
  @board = Array.new(self.cells_count, @options[:chr_empty])
 end

Tiếp theo, chúng ta sửa WIN_COMBINATIONS như sau:

WIN_COMBINATIONS = [
  [0,1,2,3],
  [4,5,6,7],
  [8,9,10,11],
  [12,13,14,15],
  [0,4,8,12],
  [1,5,9,13],
  [2,6,10,14],
  [3,7,11,15],
  [0,5,10,15],
  [3,6,9,12]
 ]

Toàn bộ phần sourecode còn lại của game 3x3 sẽ được giữ nguyên và ta có sourecode mới cho game cờ caro 4x4 như sau:

class TicTacToe
 attr_reader :board
 WIN_COMBINATIONS = [
  [0,1,2,3],
  [4,5,6,7],
  [8,9,10,11],
  [12,13,14,15],
  [0,4,8,12],
  [1,5,9,13],
  [2,6,10,14],
  [3,7,11,15],
  [0,5,10,15],
  [3,6,9,12]
 ]

 def initialize(board = nil, options = {})
  @options = {rows: 4, cols: 4, chr_empty: ' ', chr_separ_v: '|', chr_separ_h: '-', players: {'Player 1': 'X', 'Player 2': 'O'}}
  @board = Array.new(self.cells_count, @options[:chr_empty])
 end

 def cells_count
  @options[:rows]*@options[:cols]
 end

 def get_cell_from_row_col(row, col)
  # puts "row: #{row}, col: #{col}, cell: #{((row-1)*@options[:cols])+col-1}"
  @board[((row-1)*@options[:cols])+col-1]
 end

 def display_board
  @options[:rows].times.with_index(1) do |r, row_index|
   str_row = ''
   @options[:cols].times.with_index(1) do |c, col_index|
    str_row += @options[:chr_empty]+get_cell_from_row_col(row_index, col_index)+@options[:chr_empty]
    str_row += @options[:chr_separ_v] if col_index < @options[:cols]
   end
   puts str_row
   puts @options[:chr_separ_h]*((@options[:cols]*3)+@options[:cols]-1) if row_index < @options[:rows]
  end
 end

 def input_to_index(str_input)
  str_input.to_i-1
 end

 def move(index, player_token)
  @board[index] = player_token
 end

 def position_taken?(index)
  !@board[index].strip.empty?
 end

 def valid_move?(index)
  index.between?(0, cells_count-1) && !position_taken?(index)
 end

 def turn
  puts "Enter position (1-9):"
  index = input_to_index(gets.strip)
  if valid_move?(index)
   move(index, current_player)
   display_board
  else
   turn
  end
 end

 def turn_count
  counter = 0
  @board.each {|cell| counter += 1 unless cell.strip.empty?}
  counter
 end

 def current_player
  turn_count % 2 == 0 ? 'X' : 'O'
 end

 def won?
  ret = nil
  WIN_COMBINATIONS.each do |wc|
   if wc.all? { |index| position_taken?(index) && @board[index] == @board[wc[0]]}
    ret = wc
    break
   end
  end
  ret
 end

 def full?
  turn_count == cells_count
 end

 def draw?
  full? && !won?
 end

 def over?
  won? || full?
 end

 def winner
  won = won?
  won ? @board[won[0]] : nil
 end

 def play
  until over? do
   turn
  end
  if won?
   puts "Congratulations #{winner}!"
  else
   puts "Cat's Game!"
  end
 end
end

Mình sẽ thử chơi với sourecode mới nhé:

Như vậy mấu chốt để tạo ra game cờ caro nxn là hằng số WIN_COMBINATIONS . Chúng ta có thể nhận thấy 1 quy luật khá rõ ràng:

* Với n = 3, WIN_COMBINATIONS có 8 phần tử
* Với n = 4, WIN_COMBINATIONS có 10 phần tử
* Với n = 5, WIN_COMBINATIONS có 12 phần tử
=> WIN_COMBINATIONS sẽ có (n*2 + 2) phần tử.

Với n < 8, các bạn hoàn toàn có thể dùng bút và giấy nháp để thiết lập WIN_COMBINATIONS . Tuy nhiên với n = 20 chẳng hạn, ngồi tìm ra 42 phần tử của WIN_COMBINATIONS đúng là mắc mợt . Cách tốt nhất là chúng ta nên viết một method để sinh ra WIN_COMBINATIONS với tham số là n. Tuy nhiên, bài viết đến đây là đủ dài rồi, mình sẽ chia sẻ thuật toán để viết method này vào part 2 của bài viết.

4. Tạm biệt

Chốt lại, ở các phần sau của bài viết, mình sẽ giải quyết các vấn đề sau:

 • Thuật toán tạo WIN_COMBINATIONS với tham số n cho trước.
 • Mông má thêm 1 chút HTML, CSS, JS + Rails để tạo một webgame TicTacToe

Còn bây giờ thì tạm biệt.


References:

https://www.codingame.com/playgrounds/46635/tic-tac-toe-game-implementation