0

Paper Trail Gem

Papel Trail là gem dùng để theo dõi các thay đổi đối với model của bạn, kiểm tra hoặc versioning.

 1. Cài đặt Papel Trail:

Thêm gem Papel Trail vào Gemfile:

gem "paper_trail"

Chạy lệnh: bundle install

Thêm table versions

bundle exec rails generate paper_trail:install

Sau khi chạy lệnh trên, sẽ sinh ra 1 file migration như sau:

class CreateVersions < ActiveRecord::Migration[5.0]

 
 TEXT_BYTES = 1_073_741_823

 def change
  create_table :versions, { options: "ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci" } do |t|
   t.string  :item_type, {:null=>false, :limit=>191}
   t.integer :item_id,  null: false
   t.string  :event,   null: false
   t.string  :whodunnit
   t.text   :object, limit: TEXT_BYTES

   t.datetime :created_at
  end
  add_index :versions, %i(item_type item_id)
 end
end

Sau đó tiếp tục chạy lệnh:

bundle exec rake db:migrate

Như vậy, quá trình cài đặt gem paper_trail đã xong.

 1. Sử dụng:

Thêm has_paper_trail vào các model để tracking sự thay đổi.

class Car < ApplicationRecord
 extend FriendlyId
 friendly_id :name, use: :slugged

 has_paper_trail

 belongs_to :category
end

Thêm before_action :set_paper_trail_whodunnit vào ApplicationController để tracking ai đã change version model. Xem lịch sử thay đổi:

car = Car.last

car.name # xxx

 car.versions #<ActiveRecord::Associations::CollectionProxy []>
 
 car.update_attributes name: "New name"

Kiểm tra lại lịch sử thay đổi:

car.versions

#<ActiveRecord::Associations::CollectionProxy [#<PaperTrail::Version id: 4, item_type: "Car", item_id: 22, event: "update", whodunnit: nil, object: "---\nid: 22\nname: xxx\ncost: 1\nversion: \nwidth: \nhei...", created_at: "2018-06-06 06:23:27">]>

Lấy ra dữ liệu trước khi thay đổi: car.versions.last.reify

Xem sự kiện thay đổi record:

car.versions.last.event #"update"

Revert model:

Như ở ví dụ trên, chúng ta đã thay đổi tên của cả từ "xxx" thành "New name", vậy làm sao để revert nó lại như ban đầu? Lấy lại thay đổi ở version trước:

car.paper_trail.previous_version

Và thực hiện:

previous.saveđể revert.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.