+1

Number-one - Operational Exellence - Tính vận hành xuất sắc

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về tính vận hành xuất sắc, tính chất đầu tiên trong Well-Architect in AWS With Six Pillar.

Thuật ngữ

Viết tắt Giải thích
Iaas infrastructure as a service

I. Khái niệm về Operational Exellence

Operational Exellence là gì?

 • Bao gồm khả năng để chạy và giám sát hệ thống để chuyển giao đến các giá trị kinh doanh và có thể tiếp tục tăng cường hỗ trợ những tiến trình & những thủ tục.

II. Về nguyên tắc thiết kế:

 • Những thao tác được mã hóa - Iaas (Infr as code), ví dụ như CloudFormation.
 • Chú thích về tài liệu - Tự động tạo những tài liệu chú thích sau mỗi lần xây dựng hệ thống
 • Tạo một cách thường xuyên, có thể thay đổi - trong trường hợp gặp bất kì lỗi nào, chúng ta có thể reverse lại chúng.
 • Sàn lọc các thao tác thường xuyên và phải đảm bảo các thành viên trong nhóm quen thuộc với nó.
 • Dự toán trước các lỗi
 • Học hỏi từ những lỗi vận hành

III. Làm sao để vận dụng các nguyên tắc này vào AWS, chúng ta sẽ có những step như sau:

1. Chuẩn bị
Bao gồm các bước chuẩn bị về thiết kế như hiểu về hệ thống cơ sở hạ tầng,

 • AWS CloudFormation: chuẩn bị mọi thứ như là một IaaS tốt.
 • AWS Config: Đảm bảo về tuân thủ cho template của CloudFormation
  2. Vận hành
 • AWS CloudFormation, AWS Config, CloudTrail, CloudWatch, AWS X-Ray,..
  3. Tiến hóa
 • AWS CloudFormation
 • Những CI/CD tool như: AWS CodeBuild, CodeCommit, CodeDeploy, CodePipeline,..

Nguồn: https://aws.amazon.com/vi/architecture/well-architected/?nc1=f_ls
Lab OPERATIONAL EXCELLENCE https://www.wellarchitectedlabs.com/operational-excellence/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.