[Note] Dùng ActionScript3 đọc Cookies từ Browser

Mục đích

  • Cách file Flash (swf) được chạy khá phổ biến trên nền web, do vậy trong một số trường hợp nảy sinh nhu cầu đọc cookies của trình duyệt để dùng trong code Flash.
  • Ví dụ như một trang game flash nào đó, người dùng muốn chơi được game buộc phải đăng nhập. Trường hợp này trong code Flash có thể đặt một đoạn kiểm tra về trạng thái đăng nhập của người dùng thông qua việc đọc Cookie từ trình duyệt.

Cách làm

  • Như chúng ta đã biết, dùng Javascript chúng ta có thể đọc cookies từ trình duyệt bằng cách sau
document.cookie;
  • Trong actionscript3, chúng ta sẽ call lệnh javascript đó thông qua thư viện flash.external.ExternalInterface
import flash.external.ExternalInterface;

var browserCookieString = ExternalInterface.call("function(){return document.cookie}").replace(/;\s/g, "&");
var cookieVariables = new URLVariables(browserCookieString);

// Fill a test text
this.test_txt.text = cookieVariables["user_name"];

P.S. Bài viết mang đậm tính chất take note để dùng cho sau này. Mong mọi người góp ý (lay2)


All Rights Reserved