+3

[NodeJs][React] Học cách làm app bằng NodeJs với React (Phần 2)

bài trước chúng ta tìm hiểu được sơ qua về chức năng login, hiểu được việc gửi data từ view lên server như thế nào. Ở bài này ta tiếp tục tìm hiểu về việc đăng ký tài khoản mới.

Cài đặt database

Để tạo được người dùng thì việc đầu tiên ta cần là thiết lập database. Ở đây ta sẽ sử dụng MongoDb. Để cài đặt Mongo trên máy bạn có thể tham khảo tại đây . Sau đó ta cài đặt thư viện mongo cho dự án của chúng ta bằng lệnh npm install mongodb Sau đó ta tạo 1 file user.js để khai báo về connection đến Db như sua

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
var assert = require('assert');
var url = 'mongodb://localhost:27017/Blog';

Chúng ta có thể kiểm tra kết nối đến MongoDb như sau

module.exports = {
  signup: function(name, email, password){
    MongoClient.connect(url, function(err, db) {
      console.log('connected')
    });
}

Thiết lập sự kiện cho trang đăng ký

Giờ ta quay lại file /view/signin.js để thêm việc bắt sự kiện thay đổi các field

handleNameChange(e){
  this.setState({name:e.target.value})
}
handleEmailChange(e){
  this.setState({email:e.target.value})
}  
handlePasswordChange(e){
  this.setState({password:e.target.value})
}

Trước đó ta cần khai báo các biến local của Class Signup

constructor(props) {
  super(props);
  this.handleNameChange = this.handleNameChange.bind(this);
  this.handleEmailChange = this.handleEmailChange.bind(this);
  this.handlePasswordChange = this.handlePasswordChange.bind(this);
}

Và setup giá trị mặc định

this.state = {
 name:'',
 email:'',
 password:''

Giờ ta sử dụng thư viện axios để gửi data từ view lên server như sau

signUp(){
  axios.post('/signup', {
   name: this.state.name,
   email: this.state.email,
   password: this.state.password
  })
  .then(function (response) {
   console.log(response);
  })
  .catch(function (error) {
   console.log(error);
  });
}

Như vậy ta đã có giá trị của name, email, password thông qua axios, giờ ta sẽ thêm user mới vào db qua file user.js tạo ở trên Đầu tiên ta import file user.js đã tạo như sua

var user = require('./user')

Làm việc với database

Giờ ta xử lý việc thêm user vào MongoDb ở file user.js Để thêm 1 user ta viết như sau

db.collection('user').insertOne( {
  "name": name,
  "email": email,
  "password": password
},function(err, result){
  assert.equal(err, null);
  console.log("Saved the user sign up details.");
});

Như vậy file user.js sẽ như sau

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
var assert = require('assert');
var url = 'mongodb://localhost:27017';

module.exports = {
   signup: function(name, email, password){
    MongoClient.connect(url, (error, client) => {
    	const db = client.db('Blog');
		 	db.collection('user').insertOne( {
				"name": name,
				"email": email,
				"password": password
			},function(err, result){
				assert.equal(err, null);
		  	console.log("Saved the user sign up details.");
			});
		});
  }
}

Giờ ta xử lý từ file signin.js như sau cho việc lưu user vào db

app.post('/signup', function (req, res) {
 var name=req.body.name;
 var email=req.body.email;
 var password=req.body.password;
 
 if(name && email && password){
   user.signup(name, email, password)
 }
 else{
  res.send('Failure');
 }
})

Cài đặt MongoDB trên win

Để lưu được db, các bạn cần phải cài MongoDB server để có thể connect được mongo DB.Khi sử dụng trên win bạn down MongoDb tại đây. Sau khi cài đặt xong, để chạy được bạn cần vào folder của Mongo DB. Cụ thể ở đây của mình là "C:\Program Files\MongoDB\Server\3.6\bin". Sau đó bạn bật cmd lên rồi chạy mongod.exe và khi đó server mongo db đã được chạy và chờ việc mình thực thi việc thêm user ở trên.

Như vậy ta đã có thể tạo được User để lưu vào DB.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.