+1

Những thủ thuật nâng cao hiệu quả làm việc với Xcode(Phần 2)

Trong số lần trước, mình đã giới thiệu một số tiện ích giúp làm việc nâng cao hiểu quả làm việc với Xcode: Snippets và tiện ích tìm kiếm các file hiệu quả. Trong số lần này, mình giới thiệu một số tiện ích khác trên xcode liên quan đến git.

  1. Sử dụng "Show the Version editor - comparison"

Để sử dụng "Show the Version editor - comparison", ta click vào icon 1. Để xem source code ở các commit khác, ta có thể thay đổi ở số 2 và 3 để chọn commit bạn muốn. Ta hoàn toàn giúp ta review code và điều tra các lịch sử code một cách trực quan và dễ dàng.

Để giúp review code trước khi commit, ta có sử dụng kết hợp 2 tiện ích "Show the Version editor" và tiện ích "Show only files without source-control status"(đươc giới thiệu trong số lần trước). Ta có thể click Discard Change, bỏ thay đổi code vừa thay đổi.

  1. Sử dụng "Show the Version editor - Authors"

  1. Sử dụng "Show Last Change For Line"


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.