0

Những điều bạn nên biết về Angular parameters

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm về việc lấy dữ liệu từ một URL trong ứng dụng Angular và các mẹo để tăng hiệu suất cho một trang web.

Thông thường chúng ta thường thấy hai loại URL trong ứng dụng Angular:

 1. URL pattern /heroes/:limit. Ví dụ:/heroes/20
 2. URL pattern /heroes. Ví dụ:/heroes?limit=20

Angular cung cấp các kỹ thuật khác nhau cho các cấu trúc URL này để lấy các thông tin cần thiết cho việc gọi API để tải dữ liệu cho trang hoặc thực hiện các hành động nhất định. Ta sử dụng route.snapshot.paramMap.get khi điều hướng đến một trang khác.

Đầu tiên tôi muốn thảo luận về snapshot và paramMap là gì.

Snapshot là một hình ảnh tĩnh về thông tin router ngay sau khi component được tạo.

ParamMap là một tập các route parameter được trích xuất từ URL

Đây là một ví dụ về routing module của Angular. Bạn có thể xem ví dụ ở đây:

import { NgModule }       from '@angular/core';
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
 
import { DashboardComponent }  from './dashboard/dashboard.component';
import { HeroesComponent }   from './heroes/heroes.component';
import { HeroDetailComponent } from './hero-detail/hero-detail.component';
 
const routes: Routes = [
 { path: '', redirectTo: '/dashboard', pathMatch: 'full' },
 { path: 'dashboard', component: DashboardComponent },
 { path: 'detail/:id', component: HeroDetailComponent },
 { path: 'heroes', component: HeroesComponent }
];
 
@NgModule({
 imports: [ RouterModule.forRoot(routes) ],
 exports: [ RouterModule ]
})
export class AppRoutingModule {}

Ví dụ này hiển thị trang danh sách heroes, khi nhấp vào tên hero sau đó sẽ điều hướng đến trang hero detail.

Tôi sẽ lấy được ID của hero từ URL và chuyển nó vào hero service để lấy dữ liệu từ máy chủ bằng dòng mã này:

Đây là cách chính thức để truy xuất dữ liệu từ URL. Bạn có thể đọc thêm tại đây trên trang chủ của Angular.

Sử dụng Subscription cho URL thay đổi

Subscription là gì? Nó là là một đối tượng đại diện cho một tài nguyên dùng một lần, thường là việc thực thi một Observable.

Có một tình huống khi người dùng có thể nhấp vào một hero liên quan hoặc một đề nghị hero mới trên trang hero detail. Nó cũng chuyển hướng đến một trang hero detail nhưng với thông tin của hero khác nhau.

Bây giờ có vấn đề với route.snapshot.paramMap.get. Nó không hoạt động nữa:

Snapshot là sự kiện chỉ được kích hoạt 1 lần sau khi component được tạo. Vì vậy, trên trang hero detail, nếu chúng tôi nhấp vào bất kỳ hero nào trong khu vực đề xuất, nó sẽ không hoạt động nữa vì component sẽ không được tải lại và ID của hero được lưu trữ dưới dạng giá trị cũ.

Có giải pháp thay thế nào không? Có. Sử dụng Subscription là một cách tuyệt vời để nhận biết khi tham số của URL thay đổi trong router hiện tại. Điều đó có nghĩa là có một liên kết hoặc nút mà chúng ta có thể điều hướng đến cùng một URL với các tham số khác nhau như ví dụ ở trên.

Sau đó ta có thể thấy sự khác biệt:

Xử lý unsubscribe bởi RxJS

Sử dụng Subscription là một cách tuyệt vời để cập nhật giá trị ID của hero trong tham số URL. Tuy nhiên, Subscription có một phương thức quan trọng, unsubscribe, không có đối số và chỉ xử lý tài nguyên do Subscription nắm giữ:

A Subscription essentially just has an unsubscribe() function to release resources or cancel Observable executions.

Điều này có nghĩa là nó unsubscribe Subscription cuối cùng, điều mà rất quan trọng cho Subscription tiếp theo khi người dùng nhấp vàohero suggestion.

Vì lý do đó, tôi đã sử dụng switchMap với Subscriptionvì những ưu điểm của nó so với các toán tử khác. Nó sẽ chuyển sang một observable mới và hủy bỏ observable trước đó.

Và đây là đoạn mã mới của hàm getHero:

Khi hero là một observable thì trong template ta nên thêm một pipe không đồng bộ để làm việc với observable.

Và lợi ích ở đây là gì?

Trên trang hero detail, một yêu cầu HTTP được gọi bên trong Subscription. Trong khi yêu cầu HTTP tham số thay đổi. Điều đó có nghĩa là subscription mới sẽ được tạo với yêu cầu HTTP mới.

Ở đây switchMap giúp ta hủy Subscriptionrequest cuối cùng, sau đó tạo một request mới. Ở đó, hiệu suất sẽ được cải thiện.

Dưới đây là màn test hiệu năng:

Kịch bản:

 • Subscription không sử dụng switchMap:

 • Và Subscription sử dụng switchMap:

Sau một vài lần nhấp vào UI, thời gian để chạy tập lệnh với switchMap ít hơn là không sử dụng switchMap.

Lấy giá trị với queryParamMap

queryParamMap giống như paramMap. Sự khác biệt ở đây là sử dụng nó để xử lý một URL như /heroes?limit=5.

Các tham số này không được khai báo tại routing của ứng dụng Angular.

Bây giờ ta sửa lại method getHeroes:

Trang heroes bây giờ sẽ hiển thị số lượng hero theo tham số giới hạn từ URL, chẳng hạn: /heroes?limit=5

Tổng kết

Bài viết này đã phác thảo một số kỹ thuật để lấy tham số từ URL. Nó phụ thuộc vào từng trường hợp. Sử dụng route.snapshot.paramMap.get khi đi từ trang này sang trang khác hoặc Subscription với switchMap nếu tham số có thể thay đổi trong cùng một route.

Đôi khi tham số không được xác định tại routing, vì vậy ta sử dụng queryParamMap thay vì paramMap

Tài liệu tham khảo:

https://angular.io/

https://levelup.gitconnected.com/all-you-need-to-know-about-angular-parameters-309828b30826


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.