+7

Những điểm yếu Chat gpt

Là một lập trình viên, mình dùng chat gpt hằng ngày. Việc này giúp hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Nhưng bên cạnh đó chat gpt cũng còn nhiều điểm yếu khá nguy hiểm. Việc biết về điểm yếu của chat gpt giúp anh em khai thác hiệu quả hơn. Mình sẽ dùng gpt3 để demo cho blog này.

1. Chat GPT không kiên định.

 • Mình hỏi "Quảng nam có bao nhiêu thành phố?"
 • Lúc đầu trả lời có 1
 • Mình hỏi có 2 mà
 • Nó trả lời 2
 • Mình hỏi 3 mà
 • Nó trả lời 3
 • Có thể nói chat gpt rất ba phải, input ảnh hưởng khá lớn đến kết quả.
 • Kinh nghiệm là nên tôn trọng kểt quả đầu tiên, không nên lật đi lật lại một vấn đề nhiều lần. Ngay cả kết quả đầu tiên cũng nên kiểm tra lại thông tin vì chưa có gì chắc chắn đã đúng.

2. Tự phịa ra thông tin

 • Mình hỏi chat gpt Điện Bàn được công nhận thành phố năm nào
 • Nó tự phịa ra năm 2020 và còn tự phịa ra cả nghị định chính phủ, trong khi nghị định đó là nghị định về khen thưởng học sinh giỏi mà thôi.

3. Việc dễ làm được, việc khó làm sai

 • Công việc mình hay dùng chat gpt là viết DTO cho class, sử dụng class validator, swagger, class tranform. Ở mức độ đơn giản thì chat gpt làm đúng nhưng khi khó hơn thì sẽ bị sai.
 • Nguy hiểm là sai nhưng nhìn source cũng rất logic.

Câu hỏi:

Viết dto cho class sau, sử dụng class validator, swagger, class tranform
class TestClass {
 name: string;
code: Array<string | number | boolean>
}

Kết quả:

import { IsString, IsArray, ValidateNested } from 'class-validator';
import { Type } from 'class-transformer';
import { ApiProperty } from '@nestjs/swagger';

class TestClassDto {
 @ApiProperty()
 @IsString()
 name: string;

 @ApiProperty({ type: [String, Number, Boolean] })
 @IsArray()
 @ValidateNested({ each: true })
 @Type(() => String, { each: true })
 code: (string | number | boolean)[];
}

Kinh nghiệm của mình chỉ dung chat gpt để làm những việc đơn giản, mang tính lặp lại, có khả năng kiểm thử.

4. Thiếu kiến thức mới nhất

 • ChatGPT được huấn luyện trên dữ liệu cho đến tháng 9 năm 2021, vì vậy nó không có thông tin về sự kiện mới nhất sau thời điểm đó. Nếu bạn hỏi về những sự kiện hoặc thông tin mới nhất, có thể ChatGPT sẽ không cung cấp được những thông tin cập nhật.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.