+3

Nghiên cứu về GraphQL và ứng dụng trên Magento, NestJS (Phần 2)

Tiếp nối với nội dung của bài viết trước thì ở bài viết này chúng ta sẽ đi sâu vào phần ứng dụng GraphQL vào dự án. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu và ứng dụng GraphQL vào Magento kèm với các đoạn code ví dụ.

GraphQL trong Magento 2

 • Kể từ phiên bản 2.3 thì Magento bắt đầu hỗ trợ GraphQL cho hệ thống
 • Magento xây dựng sẵn một số API hỗ trợ GraphQL có sẵn trong phần core của mình, các API này thường được đặt ở trong module có chứa từ graphql trong thư mục vendor\magento
 • Để truy cập vào GraphQL trên magento thì truy cập ở url /graphql
  VD: Lấy danh sách của các countries trong hệ thống
{
 countries {
  available_regions {
   code
   id
   name
  }
  full_name_locale
  full_name_english
  id
  two_letter_abbreviation
  three_letter_abbreviation
 }
}

Các bước để tạo một module có sử dụng GraphQL Magento

Bước 1: Chuẩn bị môi trường và công cụ

 • Cài đặt môi trường phát triển magento 2. Mình sẽ không đi vào chi tiết bước này mọi người có thể tham khảo ở link Installation Guide
 • Cài đặt công cụ hỗ trợ GraphQL: có thể sử dụng extension của Chrome như Altair GraphQL Client hoặc ChromeiQL

Bước 2: Khởi tạo module

 • Tạo folder TestModule/GraphQL ở trong thử mục app/code
 • Tạo file registration.php tại đường dẫn app/code/TestModule/GraphQL/registration.php
<?php

use Magento\Framework\Component\ComponentRegistrar;

ComponentRegistrar::register(ComponentRegistrar::MODULE, 'TestModule_GraphQL', __DIR__);
 • Tạo file module.xml tại đường dẫn app/code/TestModule/GraphQL/etc/module.xml
<?xml version="1.0"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:Module/etc/module.xsd">
  <module name="TestModule_GraphQL" setup_version="1.0.0">
    <sequence>
      <module name="Magento_Backend" />
      <module name="Magento_GraphQl" />
      <module name="Magento_Review" />
    </sequence>
  </module>
</config>

Bước 3: Định nghĩa GraphQL Schema

 • File schema cho GraphQL của magento sẽ được đặt ở trong thư mục etc
 • Tạo một file schema.graphqls tại đường dẫn app/code/TestModule/GraphQL/etc/schema.graphqls
 • Trong GraphQL theo như ta đã nghiên cứu ở bài viết trước thì sẽ có 2 type là type Query để truy vấn dữ liệu và type Mutation để gửi các yêu cầu tác động đễ dữ liệu (thêm, sửa, xóa). Vì vậy ở file schema.graphqls chúng ta sẽ định nghĩa 2 type này
 • Query:
# GraphQl Schema for Query
type Query {
  allReviews(
    pageSize: Int = 20
      @doc(
        description: "The maximum number of results to return at once. The default value is 20."
      )
    currentPage: Int = 1
      @doc(
        description: "The page of results to return. The default value is 1."
      )
  ): ListReviews
    @doc(description: "Return all reviews")
    @resolver(class: "TestModule\\GraphQL\\Model\\Resolver\\AllReviews")

  listReviewOfProduct(
    productId: Int
    pageSize: Int = 20
      @doc(
        description: "The maximum number of results to return at once. The default value is 20."
      )
    currentPage: Int = 1
      @doc(
        description: "The page of results to return. The default value is 1."
      )
  ): ListReviews
    @doc(description: "Return list review of product")
    @resolver(
      class: "TestModule\\GraphQL\\Model\\Resolver\\ListReviewOfProduct"
    )
}

type ListReviews @doc(description: "Contain a list of reviews") {
  items: [Review]! @doc(description: "List of reviews")
  page_info: SearchResultPageInfo!
    @doc(description: "Metadata for pagination rendering.")
}

type Review @doc(description: "Review info type") {
  entity_id: Int! @doc(description: "Review ID")
  title: String! @doc(description: "Title of review")
  detail: String @doc(description: "Detail of review")
  nickname: String! @doc(description: "Nickname of reviewer")
  customer_id: Int @doc(description: "Customer ID")
  email: String! @doc(description: "Email of reviewer")
  created_at: String! @doc(description: "Created at")
}
 • Ở đây schema định nghĩa 2 object types là Review bao gồm các trường thông tin của 1 review và ListReviews bao gồm một danh sách các reviews và các thông tin về trang được truy vấn
 • Type Query định nghĩa 2 trường là allReviews để lấy thông tin của tất cả các reviews trong hệ thống và listReviewOfProduct để lấy danh sách review của một product thông qua product id.
 • Mutation:
# GraphQl Schema for Mutation
type Mutation {
  createReview(
    input: CreateReviewInput! @doc(description: "An input object to create a review")
  ) : CreateReviewOutput! @doc(description: "An output after created a review")
  @resolver(class: "TestModule\\GraphQL\\Model\\Resolver\\CreateReview")
}

input CreateReviewInput
  @doc(
    description: "CreateReviewInput"
  ) {
  sku: String! @doc(description: "Product Sku")
  nickname: String! @doc(description: "Nickname of reviewer")
  email: String @doc(description: "Email of reviewer")
  title: String! @doc(description: "Title of review")
  details: String @doc(description: "Details of review")
  ratings: [ReviewRatingInput!]! @doc(description: "Rating of review")
}

input ReviewRatingInput @doc(description: "Reviewer's rating for a single aspect of a review.") {
  id: String! @doc(description: "An encoded rating ID.")
  value_id: String! @doc(description: "An encoded rating value ID.")
}

type CreateReviewOutput
  @doc(
    description: "CreateReviewOutput"
  ) {
  success: Boolean! @doc(description: "True if the review was successfully created")
  item: Review @doc(description: "Review created")
}
 • Ở đây Schema định nghĩa 2 input ReviewRatingInputCreateReviewInput đễ xác định các trường sẽ truyền vào để tạo review
 • Object type CreateReviewOutput được định nghĩa để xác định các dữ liệu sẽ trả về của Mutation
 • Type Mutation định nghĩa trường createReview để cung cấp khả năng tạo review cho user

B4: Tạo Schema Resolver

 • Schema Resolver chính là nơi sẽ trực tiếp xử lý các truy vấn ở GraphQL
 • Schema Resolver thường được đặt ở thư mục Model/Resolver
 • Tạo một file AllReviews.php ở đường dẫn app/code/TestModule/GraphQL/Model/Resolver/AllReviews.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace TestModule\GraphQL\Model\Resolver;

use Magento\Framework\GraphQl\Query\ResolverInterface;
use Magento\Framework\GraphQl\Config\Element\Field;
use Magento\Framework\GraphQl\Schema\Type\ResolveInfo;
use Magento\Framework\GraphQl\Exception\GraphQlInputException;
use Magento\Review\Model\ResourceModel\Review\Collection as ReviewCollection;
use Magento\Review\Model\ResourceModel\Review\CollectionFactory as ReviewCollectionFactory;

class AllReviews implements ResolverInterface
{
  /**
   * @var ReviewCollectionFactory
   */
  private $reviewCollectionFactory;

  /**
   * @param ReviewCollectionFactory $reviewCollectionFactory
   */
  public function __construct(ReviewCollectionFactory $reviewCollectionFactory)
  {
    $this->reviewCollectionFactory = $reviewCollectionFactory;
  }

  /**
   * @inheritdoc
   */
  public function resolve(
    Field $field,
    $context,
    ResolveInfo $info,
    array $value = null,
    array $args = null
  ) {
    $this->validateInput($args);

    /** @var ReviewCollection */
    $reviewCollection = $this->reviewCollectionFactory->create();
    $reviewCollection->setPageSize($args['pageSize'])
      ->setCurPage($args['currentPage']);
    $reviewCollection->getSelect()->joinLeft(
      ['rating' => $reviewCollection->getTable('rating_option_vote')],
      'main_table.review_id = rating.review_id',
      ['rating' => 'value']
    );

    $data = [
      'items' => $reviewCollection->getData(),
      'page_info' => [
        'page_size' => $reviewCollection->getPageSize(),
        'current_page' => $reviewCollection->getCurPage(),
        'total_pages' => $reviewCollection->getLastPageNumber()
      ]
    ];

    return $data;
  }

  /**
   * @throws GraphQlInputException
   */
  private function validateInput(array $input)
  {
    if ($input['currentPage'] < 1) {
      throw new GraphQlInputException(__('currentPage value must be greater than 1'));
    }

    if ($input['pageSize'] < 1) {
      throw new GraphQlInputException(__('pageSize value must be greater than 1'));
    }
  }
}
 • Ở file này, method resolve sẽ phụ trách xử lý các yêu cầu từ GraphQL do client gửi lên và trả về thông tin tương ứng
 • Lưu ý: Các class resolver xử lý GraphQL đều phải implement interface ResolverInterface
 • Tương tự với file ListReviewOfProduct.phpCreateReview.php. Vì các đoạn code khá dài nên mình sẽ không ghi chi tiết code của 2 file đó ở bài viết này, để đọc code của 2 file này mọi người có thể vào link repo mình để bên dưới.

B5: Chạy và kiểm tra query GraphQL

 • Chạy các command sau để đảm bảo module được bật
bin/magento module:enable TestModule_GraphQL
bin/magento setup:upgrade
bin/magento setup:di:compile
bin/magento cache:clean
 • Kiểm tra query
  Query:
{
 allReviews(pageSize: 20, currentPage: 1) {
  items {
   created_at
   customer_id
   detail
   email
   entity_id
   nickname
   title
  }
  page_info {
   current_page
   page_size
   total_pages
  }
 }
}

Response:

{
 "data": {
  "allReviews": {
   "items": [
    {
     "created_at": "2024-01-10 04:52:58",
     "customer_id": 1,
     "detail": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi in purus ullamcorper, sagittis turpis tristique, ullamcorper lectus. Nullam interdum aliquam porttitor.",
     "email": "",
     "entity_id": 1,
     "nickname": "Customer",
     "title": "Lorem ipsum dolor"
    },
    {
     "created_at": "2024-01-12 04:52:58",
     "customer_id": 2,
     "detail": "Nulla libero leo, sagittis placerat dapibus id, auctor congue mi. Praesent sit amet est sapien. Sed ultricies consequat libero, id porttitor lectus accumsan ut.",
     "email": "",
     "entity_id": 2,
     "nickname": "Steve",
     "title": "Praesent sit amet"
    },
    ...
  ],
  "page_info": {
    "current_page": 1,
    "page_size": 20,
    "total_pages": 10 
  }

Tổng kết

 • Ở bài viết này chúng ta đã tìm hiểu cách để sử dụng và phát triển API GraphQL với Magento 2. Magento 2 cung cấp khá nhiều các API với GraphQL mọi người có thể đọc và tìm hiểu kĩ hơn các API được cung cấp ở Link hoặc ở code của magento trong thử mục vendor/magento với các module có tên chứa từ graphql. Đây là link repo code của bài viết này: Link Repo
 • Ở bài viết tiếp theo của series chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách ứng dụng GraphQL vào NestJS

Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.