Nested form trong rails

Tổng quan

Trong rails nếu chúng ta muốn tạo form lồng trong form thì chúng ta có thể dùng fields_for. Nhưng nó vẫn chưa đủ để chúng ta có thể làm việc dễ dàng. Có một số gem hỗ trợ rails tạo ra nested form này nhưng mình thấy gem cocoon là hỗ trợ đầy đủ chức năng nhất. Nên hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cài đăì và cách dùng gem cocoon.

Cài đặt

 1. Thêm vào Gemfile gem "cocoon"

 2. Chạy lệnh `bundle install'

 3. Thêm vào file application.js nếu sử dụng Rails 3.1+/Rails 4/Rails 5

  //= require cocoon

  Hoặc nếu dùng Rails 3.0.x

  rails g cocoon:install và thêm vào file layout javascript_include_tag :cocoon

Cách dùng

Giả sử có 2 model là Project và Task. Project có các thuộc tính name, description. Task có các thuộc tính description, done. 1 Project thì có nhiều Task.

Trong file model

  class Project < ActiveRecord::Base
   has_many :tasks
   accepts_nested_attributes_for :tasks, reject_if: :all_blank, allow_destroy: true
  end

  class Task < ActiveRecord::Base
   belongs_to :project
  end

reject_if: :all_blank có nghĩa là từ chối thêm nếu như tất cả task trống.

allow_destroy: true tức cho phép chúng ta có thể xóa task.

Trong file products_controller.rb

  def project_params
   params.require(:project).permit :name, :description, tasks_attributes: [:id, :description, :done, :_destroy]
  end

Ở đây _destroy là virtual attribute. Khi mà _destroy được thiết lập thì nested model sẽ được xóa.

Trong view

 1. Nếu sử dụng Formtastic. Trong projects/_form partial chúng ta viết:
= semantic_form_for @project do |f|
 = f.inputs do
  = f.input :name
  = f.input :description
  %h3 Tasks
  #tasks
   = f.semantic_fields_for :tasks do |task|
    = render 'task_fields', f: task
   .links
    = link_to_add_association 'add task', f, :tasks
  = f.actions do
   = f.action :submit

Và trong _task_fields partial viết như sau:

.nested-fields
 = f.inputs do
  = f.input :description
  = f.input :done, as: :boolean
  = link_to_remove_association "remove task", f
 1. Nếu sử dụng SimpleForm. Trong projects/_form partial chúng ta viết:
= simple_form_for @project do |f|
 = f.input :name
 = f.input :description
 %h3 Tasks
 #tasks
  = f.simple_fields_for :tasks do |task|
   = render 'task_fields', f: task
  .links
   = link_to_add_association 'add task', f, :tasks
 = f.submit

Và trong _task_fields partial viết như sau:

.nested-fields
  = f.input :description
  = f.input :done, as: :boolean
  = link_to_remove_association "remove task", f
 1. Nếu sử dụng Standard Rails forms. Trong projects/_form partial chúng ta viết:
= form_for @project do |f|
 .field
  = f.label :name
  %br
  = f.text_field :name
 .field
  = f.label :description
  %br
  = f.text_field :description
 %h3 Tasks
 #tasks
  = f.fields_for :tasks do |task|
   = render 'task_fields', f: task
  .links
   = link_to_add_association 'add task', f, :tasks
 = f.submit

Và trong _task_fields partial viết như sau:

.nested-fields
 .field
  = f.label :description
  %br
  = f.text_field :description
 .field
  = f.check_box :done
  = f.label :done
 = link_to_remove_association "remove task", f

Các helper function của cocoon

Thì trong gem cocoon định nghĩa 2 helper function chính đó là link_to_add_associationlink_to_remove_association

 1. link_to_add_association Đây là sự kiện để thêm mới các trường của nested model vào trong form.
    = link_to_add_association 'add something', f, :task,
      partial: 'orther_partial'
  
  nếu không có partial: 'orther_partial' thì mặc định nó sẽ lấy partial ở cùng thư mục và có tên là task_fields
 2. link_to_remove_association Chức năng này dùng để xóa các trường của 1 nested model trong form
  = link_to_remove_association 'remove task', f,
    { wrapper_class: 'my-wrapper-class' })

Ở đây wrapper_class sẽ là class mà chứa các trường của nested model. Mặc định sẽ là nested-fields. Các bạn nhớ đặt link_to_remove_association vào trong cái class chứa trường của nested model luôn nhé.

Các sự kiện

Cocoon có một số sự kiện sau:

  cocoon:before-insert: được gọi trước khi thêm, có thể hủy hành dộng thêm
  cocoon:after-insert: được gọi sau khi thêm xong
  cocoon:before-remove: được gọi trước khi xóa, có thể hủy hành động xóa
  cocoon:after-remove: được gọi sau khi đã xóa

Các để bắt các sự kiện trên javascript

$(document).ready(function() {
  $('#tasks')
   .on('cocoon:before-insert', function(e, task_to_be_added) {
    // do somthing
   })
   .on('cocoon:after-insert', function(e, added_task) {
    // do somthing
   })
   .on('cocoon:before-remove', function(e, task_to_be_removed) {
     // do somthing
   });
   .on('cocoon:after-remove', function(e, removed_task) {
     // do somthing
   });
});

Cảm ơn các bạn đã xem bài biết của mình. Happy codding 😄

Bài viết được tham khảo từ https://github.com/nathanvda/cocoon