+3

Nắm vững khái niệm v-model trong Vue2

Trong Vue có một khái niệm two-way binding sử dụng v-model. Hãy cũng mình đi qua từng phần để hiểu rõ được bản chất hoạt động của nó.

====

Note: Qua từng phần bạn nên xem code và tự mình làm thử để xem cách nó hoạt động thế nào. Theo mình đó là cách nhanh nhất để bạn nắm được một khái niệm ở Doc trong trang chủ Vue.

1. two-way binding là gì ???

Bạn có thể hiểu nôm na là khi người dùng thay đổi giá trị, giá trị đó sẽ được cập nhật giá match với giá trị bạn đưa vào.

Ví dụ: Những element như input, chebox, select,... : Khi bạn đổi giá trị của nó, bạn cần gọi một event cập nhật giá trị mới như @change, @input.

<template>
 <div id="app">
  <input type="text" v-model="text" />
  <hr />
  <p>{{ text }}</p>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: "App",
 data() {
  return {
   text: "",
  };
 },
};
</script>

Giá trị của text nó sẽ được cập nhật khi bạn người dùng thay đổi giá trị input khi bạn sử dụng v-model.

Bản chất thực thế của v-model sẽ như thế này:

<template>
 <div id="app">
  <input type="text" :value="text" @input="onInput" />
  <hr />
  <p>{{ text }}</p>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: "App",
 data() {
  return {
   text: "",
  };
 },
 methods: {
  onInput(e) {
   this.text = e.target.value;
  },
 },
};
</script>

Nếu bạn không dùng v-model. Bạn sẽ cần phải gọi một event @input và event này sẽ gọi hàm onInputkhi giá trị thay đổi. Trong hàm onInput bạn sẽ cần phải lấy giá trị mới nhất và cập nhật vào biến text.

Ví dụ khá đơn giản và dễ hiểu phải không, giờ phức tạp hơn xíu nha.

2. Tạo Component sử dụng v-model

Khi làm dự án thì sẽ hay cần taọ một component TextField gồm label, input. Vậy ta sử dụng v-model cho nó như thế nào đây???

<TextField label="Name" v-model="text" />
// (1)
// TextField.vue
<template>
 <div>
  <label v-if="label"> {{ label }} </label>
  <input type="text" />
 </div>
</template>

<script>
export default {
 props: {
  label: {
   type: String,
   default: "",
  },
 },
 created() {
  console.log(this);
 },
};
</script>

Mình sẽ log thiscreated . Khi log nó thì bạn sẽ thấy được $attrs $listerners gồm value và event input khi mình sử dụng v-model="text"TextField (v-model sẽ tự động sinh ra 2 cái này).

Screen Shot 2021-09-22 at 08.14.49.png

Nếu mình bind hết $attrs $listerners vào input từ v-model có hoạt động không:

// (2)
// TextField.vue
<template>
 <div>
  <label v-if="label"> {{ label }} </label>
  <input type="text" v-bind="$attrs" v-on="$listerners" />
 </div>
</template>

<script>
export default {
 props: {
  label: {
   type: String,
   default: "",
  },
 },
 created() {
  console.log(this);
 },
};
</script>

Câu trả lời sẽ là không nha. Vì @input khi tay đổi thì giá trị thì tham số đưa vào đang là một object event. Nên khi bạn cập nhật giá trị cho text thì text = event.

Trong trường hợp này. Bạn cần override event input trong $listerners. Xem mình làm nha

// (3)
// TextField.vue
<template>
 <div>
  <label v-if="label"> {{ label }} </label>
  <input type="text" v-bind="$attrs" v-on="inputListerners" />
 </div>
</template>

<script>
export default {
 props: {
  label: {
   type: String,
   default: "",
  },
 },
 computed: {
  inputListerners() {
   return {
    ...this.$listeners,
    input: (event) => {
     this.$emit("input", event.target.value);
    },
   };
  },
 },
 created() {
  console.log(this);
 },
};
</script>

Mình sẽ tạo một biến inputListerners biến này sẽ dùng spread của es6 để ghi đè event @input (Tham khảo cách viết thuần Js ở Doc của Vue)

Giờ thử chạy lại xem kết quả nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.