+3

Mysql Procedure

1. Stored Procedure là gì?

Stored Procedures - là một tập các câu lệnh SQL nhằm thực thi tác vụ nào đó.

VD: Giả sử chúng ta có câu lệ như sau, muốn lưu trữ lại để sử dụng mà không phải viết lại query, chúng ta có thể sử dụng procedure

SELECT 
  customerName, 
  city, 
  state, 
  postalCode, 
  country
FROM
  customers
ORDER BY customerName;

có thể viết tạo stored procedure wrap câu lệnh trên.

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE GetCustomers()
BEGIN
	SELECT 
		customerName, 
		city, 
		state, 
		postalCode, 
		country
	FROM
		customers
	ORDER BY customerName;  
END$$
DELIMITER ;

để chạy stored procedure có thể gọi

CALL GetCustomers();

Advantages

Giảm băng thông: Thay vì gửi 1 tập các câu lệnh giữa application vs Mysql server, application chỉ cần phải gửi tên và parameter tới Mysql Serve Bảo mật: Có thể giới hạn quyền truy cập, chỉ cho phép application truy cập các stored procedure cụ thể, thay vì cung cập quyền truy cập đến bất cứ table nào. Logic tập trung ở tầng DB: Có thể tạo các stored procedure có cùng logics và sử dụng chung giữa các application, việc này có thể loại bỏ các trùng lặp logic giữa các application.

Disadvantages

 • Chưa hỗ trợ debug tool
 • Cần có hiểu biết nhất định mới có thể maintain Stored procedure
 • Làm tốn nhiều bộ nhớ của database nếu lạm dụng

2.Stored procedure basic

2.1 Tạo mới

DELIMITER //
CREATE procedure GetAllProducts()
BEGIN
  Select * from products;
END //
DELIMITER ;

Ở cau lệnh trên

 • Change default delimiter thành //
 • Sử dụng ';' trong body procedure, sau đó // sau keyword END để kết thúc stored procedure
 • chuyển delimiter về ';'

2.2 Drop

Cú pháp

DROP PROCEDURE [IF EXISTS] stored_procedure_name;

2.3 Variable

Cú pháp

DECLARE variable_name datatype(size) [DEFAULT default_value];

DECLARE define local varaible, scope của local variable là từ BEGIN đến END trong procedure

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE GetTotalOrder()
BEGIN
	DECLARE totalOrder INT DEFAULT 0;
  
  SELECT COUNT(*) 
  INTO totalOrder
  FROM orders;
  
  SELECT totalOrder;
END$$

DELIMITER ;
call GetTotalOrder() -- 326

2.4 Parameter

[IN | OUT | INOUT] parameter_name datatype[(length)]
 • IN: khai báo input của SP
 • OUT: Output cúa SP
 • INOUT: biến được khai báo được input vào SP, và trả về giá trị mới. Một lưu ý là variable được truyền vào INOUT sẽ bị thay đổi sau khi thực thi procedure. Ở IN thì không thay đổi variable.

VD:

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE SetCounter(
	INOUT counter INT,
  IN inc INT
)
BEGIN
	SET counter = counter + inc;
END$$

DELIMITER ;
SET @counter = 1;
CALL SetCounter(@counter,1); -- 2
CALL SetCounter(@counter,1); -- 3
CALL SetCounter(@counter,5); -- 8
SELECT @counter; -- 8

2.5 Drop

DROP PROCEDURE [IF EXISTS] procedure_name;

2.6 Show

SHOW PROCEDURE STATUS [LIKE 'pattern' | WHERE search_condition];

VD: Show theo database

SHOW PROCEDURE STATUS WHERE db = 'classicmodels';

Show theo tên procedure

SHOW PROCEDURE STATUS LIKE '%Order%'

3. Condition statement

3.1 IF THEN ELSE ELSEIF END IF

Cú pháp

IF condition THEN
ELSEIF condition2
ELSE
END IF;

Ví dụ

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE GetCustomerLevel(
  IN pCustomerNumber INT, 
  OUT pCustomerLevel VARCHAR(20))
BEGIN
  DECLARE credit DECIMAL DEFAULT 0;

  SELECT creditLimit 
  INTO credit
  FROM customers
  WHERE customerNumber = pCustomerNumber;

  IF credit > 50000 THEN
    SET pCustomerLevel = 'PLATINUM';
  ELSEIF credit <= 50000 AND credit > 10000 THEN
    SET pCustomerLevel = 'GOLD';
  ELSE
    SET pCustomerLevel = 'SILVER';
  END IF;
END $$

DELIMITER ;
CALL GetCustomerLevel(447, @level); 
SELECT @level; -- GOLD

3.2 Loop, Repeate loop(do while), while loop

Mình sẽ trình bày về loop, còn repeate loop và while loop các bạn tự tìm hiểu nhé Cú pháp

[begin_label:] LOOP
  statement_list
END LOOP [end_label]
DROP PROCEDURE LoopDemo;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE LoopDemo()
BEGIN
	DECLARE x INT;
	DECLARE str VARCHAR(255);
    
	SET x = 1;
	SET str = '';
    
	loop_label: LOOP
		IF x > 10 THEN 
			LEAVE loop_label;
		END IF;
      
		SET x = x + 1;
		IF (x mod 2) THEN
			ITERATE loop_label;
		ELSE
			SET str = CONCAT(str,x,',');
		END IF;
	END LOOP;
	SELECT str;
END$$

DELIMITER ;
 • Leave tương tự với break
 • Iterate tương tự với continue
CALL LoopDemo();
+-------------+
| str     |
+-------------+
| 2,4,6,8,10, |
+-------------+
1 row in set (0.01 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

4. Error handling

Cú pháp

DECLARE action HANDLER FOR condition_value statement;

action có các gia trị

 • continue: tiếp tục chạy SP
 • exit: dừng SP, chạy code block trong BEGIN END handler

condition_value có thể nhận giá trị

CREATE TABLE SupplierProducts (
  supplierId INT,
  productId INT,
  PRIMARY KEY (supplierId , productId)
);
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE InsertSupplierProduct(
  IN inSupplierId INT, 
  IN inProductId INT
)
BEGIN
  -- exit if the duplicate key occurs
  DECLARE EXIT HANDLER FOR 1062
  BEGIN
 	SELECT CONCAT('Duplicate key (',inSupplierId,',',inProductId,') occurred') AS message;
  END;
  
  -- insert a new row into the SupplierProducts
  INSERT INTO SupplierProducts(supplierId,productId)
  VALUES(inSupplierId,inProductId);
  
  -- return the products supplied by the supplier id
  SELECT COUNT(*) 
  FROM SupplierProducts
  WHERE supplierId = inSupplierId;
  
END$$

DELIMITER ;

Cách hoạt động Khi có lỗi xảy ra, duplicate key 1062, Sẽ chạy terminate procedure, sau đó thực thi block code begin-end của handler trả về message

CALL InsertSupplierProduct(1,1);
CALL InsertSupplierProduct(1,2);
CALL InsertSupplierProduct(1,3);
CALL InsertSupplierProduct(1,3);
+------------------------------+
| message           |
+------------------------------+
| Duplicate key (1,3) occurred |
+------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

Nếu thay exit thành continue ở trên handler thi câu lệnh select vẫn được chạy, và trả về giá trị

DECLARE EXIT HANDLER FOR 1062
BEGIN
SELECT CONCAT('Duplicate key (',inSupplierId,',',inProductId,') occurred') AS message;
END;

CALL InsertSupplierProduct(1,3);
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|    3 |
+----------+
1 row in set (0.01 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.