0

Multistep Forms

1. Giới thiệu bài toán:

 • Chào mọi người, là một Web Developer thì chúng ta đã quá quen việc làm việc với form, trong đa số trường hợp thì các field thường được trình bày 1 cách liên tục như ví dụ dưới đây:

 • Tuy nhiên trong 1 số trường hợp (ví dụ form quá nhiều field hoặc do yêu cầu về business login) form được chia thành nhiều step như ví dụ dưới đây:

Hôm nay mình xin phép giới thiệu với mn cách mình thực hiện sử dụng jQueryAjax.

2. Giải quyết bài toán.

a. Init project và scaffold:

 • Lấn lượt chạy các command sau để khởi tạo project và generate scaffold

  rails new rails_multi_steps_form
  rails generate scaffold shipping receiver_name:string receiver_phone:string shipping_address:string shipping_day:datetime
  
 • Thêm các gem jquery-railsbootstrap-sass vào Gemfile.

  gem "jquery-rails"
  gem "bootstrap-sass"
  
 • Chạy comamnd bundle install và thêm các config cần thiết để có thể sử dụng gem jquery-railsbootstrap-sass

  bundle install
  
 • Sử dụng gem jquery-rails và gem bootstrap-sass và sửa lại các file được scaffold generate sẵn để có màn hình tạo shipping như mong muốn.

 • Các file liên quan:

  # app/views/shippings/new.html.erb
  
  <div class="container">
   <h1>Create Shipping</h1>
  
   <%= render "form", shipping: @shipping %>
  </div>
  
  # app/views/shippings/form.html.erb
  
  <%= form_for shipping, html: { class: "form-horizontal" } do |form| %>
   <%= render "shared/error_messages", object: shipping if shipping.errors.any? %>
  
   <div class="form-group">
    <%= form.label :receiver_name, class: "control-label col-sm-2" %>
    <div class="col-sm-10">
     <%= form.text_field :receiver_name, class: "form-control" %>
    </div>
   </div>
  
   <div class="form-group">
    <%= form.label :receiver_phone, class: "control-label col-sm-2" %>
    <div class="col-sm-10">
     <%= form.text_field :receiver_phone, class: "form-control" %>
    </div>
   </div>
  
   <div class="form-group">
    <%= form.label :shipping_address , class: "control-label col-sm-2" %>
    <div class="col-sm-10">
     <%= form.text_field :shipping_address, class: "form-control" %>
    </div>
   </div>
  
   <div class="form-group">
    <%= form.label :shipping_day, class: "control-label col-sm-2" %>
    <div class="col-sm-10">
     <%= form.datetime_field :shipping_day, class: "form-control" %>
    </div>
   </div>
  
   <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
     <%= form.submit class: "btn btn-primary" %>
    </div>
   </div>
  <% end %>
  
  # app/vires/shared/_error_messages.html.erb
  
  <div class="panel panel-danger">
   <div class="panel-heading">
    Please try again
   </div>
  
   <div class="panel-body">
    <ul>
     <% object.errors.full_messages.each do |message| %>
      <li><%= message %></li>
     <% end %>
    </ul>
   </div>
  </div>
  
 • Kết quả thu được

b. Chia form thành multi step form:

 • Tạo các file ứng với các step của form

 • Chỉ hiển thị step đầu tiên, ẩn các bước tiếp theo (sử dụng style="display: none;")

 • Step confirmation chỉ được hiển thị sau khi đã thực hiện điền các field vào các step.

  # app/views/shippings/_form.html.erb
  
  <%= form_for shipping, html: { class: "form-horizontal" } do |form| %>
   <div class="js-form-step">
    <%= render "shippings/form_steps/receiver_step", form: form, shipping: shipping %>
   </div>
  
   <div class="js-form-step" style="display: none">
    <%= render "shippings/form_steps/shipping_step", form: form, shipping: shipping %>
   </div>
  <% end %>
  
  # app/views/shippings/form_steps/_receiver_step.html.erb
  
  <h3>Receiver Step Step</h3>
  
  <%= render "shared/error_messages", object: shipping if shipping.errors.any? %>
  
  <div class="form-group">
   <%= form.label :receiver_name, class: "control-label col-sm-2" %>
   <div class="col-sm-10">
    <%= form.text_field :receiver_name, class: "form-control" %>
   </div>
  </div>
  
  <div class="form-group">
   <%= form.label :receiver_phone, class: "control-label col-sm-2" %>
   <div class="col-sm-10">
    <%= form.text_field :receiver_phone, class: "form-control" %>
   </div>
  </div>
  
  <div class="form-group">
   <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
    <div class="col-xs-6 text-left">
     <div class="previous">
      <button class="btn btn-primary" disabled>
       Previous Step
      </button>
     </div>
    </div>
  
    <div class="col-xs-6 text-right">  
     <div class="next">
      <button class="btn btn-primary">
       Next Step
      </button>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  
  # app/views/shippings/form_steps/_shipping_step.html.erb
  
  <h3>Shipping Step</h3>
  
  <%= render "shared/error_messages", object: shipping if shipping.errors.any? %>
  
  <div class="form-group">
   <%= form.label :shipping_address , class: "control-label col-sm-2" %>
   <div class="col-sm-10">
    <%= form.text_field :shipping_address, class: "form-control" %>
   </div>
  </div>
  
  <div class="form-group">
   <%= form.label :shipping_day, class: "control-label col-sm-2" %>
   <div class="col-sm-10">
    <%= form.datetime_field :shipping_day, class: "form-control" %>
   </div>
  </div>
  
  <div class="form-group">
   <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
    <div class="col-xs-6 text-left">
     <div class="previous">
      <button class="btn btn-primary">
       Previous Step
      </button>
     </div>
    </div>
  
    <div class="col-xs-6 text-right">  
     <div class="next">
      <button class="btn btn-primary">
       Next Step
      </button>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  
  # app/views/shippings/form_steps/_confirmation_step.html.erb
  
  <h3>Confirmation Step</h3>
  
  <%= render "shared/error_messages", object: shipping if shipping.errors.any? %>
  
  <div class="form-group">
   <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
    <table class="table">
     <tbody>
      <tr>
       <th>Receiver Name</th>
       <td><%= "" %></td>
      </tr>
      <tr>
       <th>Receiver Phone</th>
       <td><%= "" %></td>
      </tr>
      <tr>
       <th>Shipping Address</th>
       <td><%= "" %></td>
      </tr>
      <tr>
       <th>Shipping Day</th>
       <td><%= "" %></td>
      </tr>
     </tbody>
    </table>
   </div>
  </div>
  
  <div class="form-group">
   <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
    <div class="col-xs-6 text-left">
     <div class="previous">
      <button class="btn btn-primary">
       Previous Step
      </button>
     </div>
    </div>
  
    <div class="col-xs-6 text-right">  
     <div class="next">
      <%= form.submit "Done", class: "btn btn-primary" %>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  
 • Kết quả thu được:

c. Implement click event cho pre button và next button:

 • Thêm class .js-button-pre.js-button-nextdata-step-index cho pre button và next button
 • Step index lần lượt là 0 ứng với receiver step, 1 ứng với shipping step và 2 ứng với confirmation step
 • Ví dụ ở shipping step:
  <button class="btn btn-primary js-button-pre" data-step-index="1">
   Previous Step
  </button>
  
  <button class="btn btn-primary js-button-next" data-step-index="1">
   Next Step
  </button>
  
 • Implement click event cho các .js-button-pre.js-next-button như sau
  # app/assets/javascripts/application.js
  
  $( document ).on('turbolinks:load', function() {
   $(document).on('click', '.js-button-next', function() {
    var stepIndex = $(this).data('stepIndex');
    $('.js-form-step').slideUp();
    $('.js-form-step').eq(stepIndex + 1).slideDown();
   });
  
   $(document).on('click', '.js-button-pre', function() {
    var stepIndex = $(this).data('stepIndex');
    $('.js-form-step').slideUp();
    $('.js-form-step').eq(stepIndex - 1).slideDown();
   });
  });
  
 • Kết quả thu được:

c. Validate ở từng step

 • Ở bước này, ta sẽ thực hiện gửi giá từng field được nhập ở từng step lên server và thực hiện validate những giá trị này có valid hay không.

 • Ta thêm action validate_step cho ShippingsController để thực hiện việc này.

  # config/routes.rb
  
  resources :shippings do
   collection do
    post :validate_step
   end
  end
  
  # app/controllers/shippings_controller.rb
  
  def validate_step
   shipping = Shipping.new shipping_params
   shipping.valid?
  
   error_attrs = shipping_params.keys.map(&:to_sym).select do |attr|
    shipping.errors[attr].any?
   end
   error_messages = error_attrs.map do |attr|
    Shipping.human_attribute_name(attr) + " " + shipping.errors[attr].first
   end
  
   respond_to do |format|
    format.js do
     render json: {
      valid: error_messages.empty?,
      error_messages: render_to_string(
       partial: "shared/error_messages",
       locals: { error_messages: error_messages }
      )
     }
    end
   end
  end
  
 • Update partial shared/_error_messages.html.erb

  <div class="panel panel-danger">
   <div class="panel-heading">
    Please try again
   </div>
  
   <div class="panel-body">
    <ul>
     <% error_messages.each do |message| %>
      <li><%= message %></li>
     <% end %>
    </ul>
   </div>
  </div>
  
 • Update click event của .js-button-next, sử dụng Ajax để gọi action validate_step

  $(document).on('click', '.js-button-next', function() {
    var form = $(this).closest('.js-form-step');
    var stepIndex = $(this).data('stepIndex');
    var data = {};
  
    form.find('input').each(function(index) {
     var name = $(this).attr('name');
     var val = $(this).val();
  
     data[name] = val;
    });
  
    $.ajax({
     headers: {
      'X-CSRF-Token': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
     },
     url: '/shippings/validate_step',
     method: 'POST',
     dataType: 'JSON',
     data: data,
     success: function(response) {
      if (response.valid) {
       $('.js-form-step').slideUp();
       $('.js-form-step').eq(stepIndex + 1).slideDown();
  
       form.find('.js-error-messages').html("");
      } else {
       form.find('.js-error-messages').html(response.error_messages);
      }
     }
    });
   });
  
 • Kết quả thu được

d. Render confirmation step:

 • Update response action validate_step trả về thêm response html của confirmation_step
  # app/controllers/shippings_controller.rb
  
  def validate_step
   shipping = Shipping.new shipping_params
   shipping.valid?
  
   error_attrs = shipping_params_keys.select do |attr|
    shipping.errors[attr].any?
   end
   error_messages = error_attrs.map do |attr|
    Shipping.human_attribute_name(attr) + " " + shipping.errors[attr].first
   end
  
   respond_to do |format|
    format.js do
     render json: {
      valid: error_messages.empty?,
      error_messages: render_to_string(
       partial: "shared/error_messages",
       locals: { error_messages: error_messages }
      ),
      confirmation: render_to_string(
       partial: "shippings/form_steps/confirmation_step",
       locals: { shipping: shipping }
      ) 
     }
    end
   end
  end
  
 • Update click event của .js-button-next, render confirmation_step nếu step hợp lệ và đang ở step cuối.
  $(document).on('click', '.js-button-next', function() {
   var form = $(this).closest('.js-form-step');
   var stepIndex = $(this).data('stepIndex');
   var data = $('form').serialize();
  
   $.ajax({
    headers: {
     'X-CSRF-Token': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
    },
    url: '/shippings/validate_step',
    method: 'POST',
    dataType: 'JSON',
    data: data,
    success: function(response) {
     if (response.valid) {
      $('.js-form-step').slideUp();
      $('.js-form-step').eq(stepIndex + 1).slideDown();
      $('input[name="step_index"]').val(stepIndex + 1);
      form.find('.js-error-messages').html("");
  
      if (stepIndex == 1) {
       $('.js-form-step').last().html(response.confirmation);
      }
     } else {
      form.find('.js-error-messages').html(response.error_messages);
     }
    }
   });
  });
  
 • Kết quả thu được:

3. Tham khảo:

 • Các bạn có thể download source code ở đây.
 • Các bạn cũng có thể sử dụng gem wicked để handel multi step form.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.