+1

Một vài tính năng của ES6 mà bạn nên biết

ES6 mang đến nhiều tính năng hữu ích cho ngôn ngữ JavaScript. Một vài cú pháp trong đó giúp bạn viết code được ngắn gọn hơn và làm việc code JS trở nên thú vị hơn.

let and const

Ở đây có 2 cách để khai báo 1 biến là dùng let hoặc const thay cho việc khai báo kiểu var.

let

let khái báo và có thể khởi tạo một biến trong một scope ở nơi nó khai báo. Một scope có thể ở phạm vi 1 module, một function hoặc đơn giản trong 1 block {} nào đó. Scope định nghĩa phạm vi và sự tồn tại một biến. Một biến không được truy xuất từ bên ngoài scope chúng được khai báo. Ví dụ về scope :

let x = 1;
{ 
 let x = 2;
}
console.log(x); //1

Trong khi đó từ khóa var lại định nghĩa một biến và không kiểm tra scope của nó:

var x = 1;
{ 
 var x = 2;
}
console.log(x); //2

const

Từ khóa const lại mang đến javascript cách khai báo một biến constant. Một biến kiểu constant thì không được gán lại sau khi đã khởi tạo giá trị cho nó.

const a = 5;
a=6; // error at here

Modules

Trước khi có định nghĩa về modules thì một biến được khai báo bên ngoài bất cứ function nào sẽ là biến toàn cục. Với modules, một biến khi khai báo bên ngoài bất cứ hàm nào sẽ được ẩn và không được nhìn thấy từ những modules khác trừ khi nó được export. Export sẽ làm một hàm hoặc Object được nhìn thấy từ những modules khác. Trong ví dụ bên dưới, một hàm được export từ những modules khác nhau

//module "./TodoStore.js"
export default function TodoStore(){}
//module "./UserStore.js"
export default function UserStore(){}

Import sẽ làm làm một function hoặc object, từ những modules khác nhau được nhìn thấy bởi modules nó gọi Import.

import TodoStore from "./TodoStore";
import UserStore from "./UserStore";
const todoStore = TodoStore();
const userStore = UserStore();

Spread/Rest

Dấu ... có thể dùng để lấy những phần từ bên trong một object ra ngoài hoặc để trích xuất phần còn lại của 1 parameter ra ngoài, dựa trên cách sử dụng chúng. Ví dụ về việc dùng để Spread (trích xuất những phần tử bên trong ra ngoài):

const numbers = [1, 2, 3];
const arr = ['a', 'b', 'c', ...numbers];
console.log(arr);
["a", "b", "c", 1, 2, 3]

Tiếp theo ta có một ví dụ về cách lấy phần còn lại hay gọi là rest của một paramaters:

function process(x,y, ...arr){
 console.log(arr)
}
process(1,2,3,4,5);
//[3, 4, 5]
function processArray(...arr){
 console.log(arr)
}
processArray(1,2,3,4,5);
//[1, 2, 3, 4, 5]

arguments

arguments hơi khác so với spread và rest.

function addNumber(total, value){
 return total + value;
}
function sum(...args){
 return args.reduce(addNumber, 0);
}
sum(1,2,3); //6

Cloning

Spread operator có thể dùng được sao chép một Object hoặc một mảng một cách đơn giản và hiệu quả.

const book = { title: "JavaScript: The Good Parts" };
//clone with Object.assign()
const clone = Object.assign({}, book);
//clone with spread operator
const clone = { ...book };
const arr = [1, 2 ,3];
//clone with slice
const cloneArr = arr.slice();
//clone with spread operator
const cloneArr = [ ...arr ];

Concatenation

Spread operator còn có thể được dùng để tạo ra một Object mới từ việc nối 2 Object với nhau. Object có thể là kiểu Array hoặc là dạng Dict (key / value):

const part1 = [1, 2, 3];
const part2 = [4, 5, 6];
const arr = part1.concat(part2);
const arr = [...part1, ...part2];
const authorGateway = { 
 getAuthors : function() {},
 editAuthor: function() {}
};
const bookGateway = { 
 getBooks : function() {},
 editBook: function() {}
};
//copy with Object.assign()
const gateway = Object.assign({},
   authorGateway, 
   bookGateway);
   
//copy with spread operator
const gateway = {
  ...authorGateway,
  ...bookGateway
};

Property short-hands

Ví dụ ta có một đoạn code như bên dưới :

function BookGateway(){
 function getBooks() {}
 function editBook() {}
 
 return {
  getBooks: getBooks,
  editBook: editBook
 }
}

Ta có thể viết lại một cách ngắn gọn hơn như sau :

function BookGateway(){
 function getBooks() {}
 function editBook() {}
 
 return {
  getBooks,
  editBook
 }
}

Destructuring assignment

function TodoStore(args){
 const helper = args.helper;
 const dataAccess = args.dataAccess;
 const userStore = args.userStore;
}

Đoạn code ở trên có thể được viết ngắn lại bởi dùng destructing như sau:

function TodoStore(args){
  const { 
   helper, 
   dataAccess, 
   userStore } = args;
}

hoặc có thể destructing ngay ở parameters :

function TodoStore({ helper, dataAccess, userStore }){}

Default parameters

Ta có thể khai báo và khởi tạo một parameter với biến mặc định như bên dưới:

function log(message, mode = "Info"){
 console.log(mode + ": " + message);
}
log("An info");
//Info: An info
log("An error", "Error");
//Error: An error

Template string literals

Một chuỗi mẫu là một chuỗi được bao bọc bởi dấu nháy `. Với chuỗi mẫu, ta có thể linh động trong việc xử lý chuỗi như bên dưới

function log(message, mode= "Info"){
 console.log(`${mode}: ${message}`);
}

Promises

Một hàm dạng promise là một tham chiếu tới một lệnh được gọi bất đồng bộ. Nó có thể chạy thành công hoặc lỗi ở bất cứ nơi nào ở bất cứ thời điểm nào sau khi nó được gọi. Hàm Promise dễ dàng được kết hợp với nhau. Như ví dụ bên dưới, nó dễ dàng được gọi một hàm sau khi tất cả các lệnh được xử lý, có thể lỗi hoặc không.

function getTodos() { return fetch("/todos"); }
function getUsers() { return fetch("/users"); }
function getAlbums(){ return fetch("/albums"); }
const getPromises = [
 getTodos(), 
 getUsers(), 
 getAlbums()
];
Promise.all(getPromises).then(doSomethingWhenAll);
Promise.race(getPromises).then(doSomethingWhenOne);
function doSomethingWhenAll(){}
function doSomethingWhenOne(){}

Class

Class là một cách thức để tạo một Object với các thuộc tính, phương thức ta có thể tự định nghĩa.

class Service {
 doSomething(){ console.log("doSomething"); }
}
let service = new Service();
service.doSomething();

Kế thừa

Một class có thể được kế thừa từ những class khác. Ta dùng từ khóa extends cho việc đó như bên dưới :

class Service {
 doSomething(){ console.log("doSomething"); }
}
class SpecialService extends Service {
 doSomethingElse(){ console.log("doSomethingElse"); } 
}
let specialService = new SpecialService();
specialService.doSomething();
specialService.doSomethingElse();

Arrow functions

Arrow function có thể dùng để tạo một hàm ngay tại nơi nó được sử dụng. Chúng có thể được dùng khi tạo một hàm callback đơn giản một cách ngắn gọn.

const titles = todos.map(todo => todo.title);

this

Arrow function sẽ không có sở hữu this và tham số của nó. Mà nó dùng this của scope nới nó được tạo ra.

Generators

Generators được dùng để tạo một objects mà ta có thể dùng next() trên nó. Ví dụ:

function* sequence(){
 let count = 0;
 while(true) {
  count += 1;
  yield count;
 }
}
const generator = sequence();
generator.next().value;//1
generator.next().value;//2
generator.next().value;//3

All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí