0

Một vài phương pháp xử lý chạm từ ngoài vào trong đối với view

Bài này mình sẽ giới thiệu một số phương pháp xử lý việc chạm và di ngón tay đối với 1 view trong swift 😄 Đầu tiên lôi ra 1 UIView và mình để background màu xanh.

import UIKit

class ViewController: UIViewController {

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
  }
  
  override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewDidAppear(animated)
    //Tạo View
    let v:UIView = UIView(frame: CGRect(x: 0, y: 0, width: self.view.frame.size.width/3, height: self.view.frame.size.width/3))
    
    //Đặt vào giữa màn hình
    v.center = CGPoint(x: self.view.frame.size.width/2, y: self.view.frame.size.height/2)
    
    //chuyển background sang blue
    v.backgroundColor = UIColor.blue
    
    //để tag = 1
    v.tag = 1
    
    //Hiển thị
    self.view.addSubview(v)
  }

  override func didReceiveMemoryWarning() {
    super.didReceiveMemoryWarning()
    // Dispose of any resources that can be recreated.
  }

}

touchesMoved(){}

Hàm này bắt sự kiện khi chạm tay vào UIView tạo bên trên và trượt trên màn hình Ở ví dụ này mình chuyển từ background xanh sang đỏ

override func touchesMoved(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
    super.touchesMoved(touches, with: event)
    //Lấy toạ độ chạm
    let touch = touches.first
    let point:CGPoint = touch!.location(in: self.view)
    
    //lấy View Target
    let v:UIView = self.view.viewWithTag(1)!
    
    //Nếu toạ độ nằm trong target thì v sẽ chuyển sang màu đỏ
    if v.frame.contains(point){
      v.backgroundColor = UIColor.red
    }
  }

Sử dụng hàm hitTest() trong touchesMoved()

Sử dụng hàm hitTest để tạo ra kết quả tương tự

override func touchesMoved(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
    super.touchesMoved(touches, with: event)
    
    //Lấy toạ độ chạm
    let touch = touches.first
    let point:CGPoint = touch!.location(in: self.view)
    
    //lấy subview nếu có trong toạ độ
    let v:UIView? = self.view.hitTest(point, with: event)
    
    //Nếu toạ độ thuộc view và tag == 1 thì chuyển background sang đỏ
    if v != nil && v?.tag == 1 {
      v!.backgroundColor = UIColor.red
    }
  }

touchesBegan() Và touchesMove()

override func touchesBegan(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
    super.touchesBegan(touches, with: event)
    // Lấy toạ độ lúc bắt đầu chạm
    let touch = touches.first
    let point:CGPoint = touch!.location(in: self.view)
    
    //đặt view 5x5 vào toạ độ chạm và để background trắng cho dễ nhìn
    let finger:UIView = UIView(frame: CGRect(x:0, y:0, width:5, height:5))
    finger.backgroundColor = UIColor.white
    finger.center = point
    self.view.addSubview(finger)
    
    //đặt tag = 2
    finger.tag = 2
    
  }
  
  override func touchesMoved(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
    super.touchesMoved(touches, with: event)
    //Lấy toạ độ chạm
    let touch = touches.first
    let point:CGPoint = touch!.location(in: self.view)
    
    //lấy view
    let v:UIView = self.view.viewWithTag(1)!
    
    //lấy view khi bắt đầu chạm
    let finger:UIView = self.view.viewWithTag(2)!
    
    //Toạ độ sẽ thay đổi khi di chuyển ngón tay
    finger.center = point
    
    //chuyển background sang màu đỏ
    if v.frame.intersects(finger.frame) {
      v.backgroundColor = UIColor.red
    }
    
  }

Và cũng không thể quên kết thúc sự kiện bằng touchesEnded()

override func touchesEnded(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
    super.touchesEnded(touches, with: event)
    
    //Lấy View khi bắt đầu chạm
    let finger:UIView = self.view.viewWithTag(2)!
    
    //Xoá
    finger.removeFromSuperview()
  }

Sử dụng UIDynamics

Tham khảo thêm về UIDynamics của bạn hungbv tại: https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-uikit-dynamics-zNPVMaa6MQOk

import UIKit

class ViewController: UIViewController,UICollisionBehaviorDelegate {
  
  var animator:UIDynamicAnimator!
  var behavior:UICollisionBehavior!
  var snap:UISnapBehavior!
  
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
    
    //Welcome to Physical world >:)
    animator = UIDynamicAnimator(referenceView: self.view)
    
  }
  
  override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewDidAppear(animated)
    
    //tạo View
    let v:UIView = UIView(frame: CGRect(x:0, y:0, width:self.view.frame.size.width/3, height:self.view.frame.size.width/3))
    //Đặt vào giữa màn hình
    v.center = CGPoint(x:self.view.frame.size.width/2, y:self.view.frame.size.height/2)
    //Blue background
    v.backgroundColor = UIColor.blue
    //set tag = 1
    v.tag = 1
    //Hiển thị
    self.view.addSubview(v)
    
    //Đưa view vào UICollisionBehavior
    behavior = UICollisionBehavior(items: [v])
    behavior.translatesReferenceBoundsIntoBoundary = true
    
    //Không để sự kiện gì sảy ra khi chạm vào view
    behavior.addBoundary(withIdentifier: "v" as NSCopying, for: UIBezierPath(rect:v.frame))
    
    //setting delegate
    behavior.collisionDelegate = self
    
  }
  
  
  override func touchesBegan(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
    super.touchesBegan(touches, with: event)
    //Lấy toạ độ khi bắt đầu chạm
    let touch = touches.first
    let point:CGPoint = touch!.location(in: self.view)
    
    //đặt một view nhỏ 5x5 vào toạ độ bắt đầu chạm
    let finger:UIView = UIView(frame: CGRect(x:0, y:0, width:5, height:5))
    finger.center = point
    finger.backgroundColor = UIColor.yellow
    self.view.addSubview(finger)
    //set tag = 2
    finger.tag = 2
    
    //Đưa view vừa tạo vào UICollisionBehavior bên trên
    behavior.addItem(finger)
    
    //Định nghĩa vật lý cho cả 2 view
    animator.addBehavior(behavior)
    
  
    if snap != nil {
      animator.removeBehavior(snap)
    }
    
    //đưa finger vào UISnapBehavior và có thể có va chạm với point
    snap = UISnapBehavior(item: finger, snapTo: point)
    
    //Cuối cùng animator sẽ xử lý va chạm
    animator.addBehavior(snap)
    
  }
  
  override func touchesMoved(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
    super.touchesMoved(touches, with: event)
    //Lấy toạ độ khi bắt đầu chạm
    let touch = touches.first
    let point:CGPoint = touch!.location(in: self.view)
    
    
    //lấy view khi bắt đầu chạm
    let finger:UIView = self.view.viewWithTag(2)!
    //point sẽ di chuyển theo ngón tay trong khi đang chạm trên màn hình
    finger.center = point
    
    
    if snap != nil {
      animator.removeBehavior(snap)
    }
    
    //đưa finger vào UISnapBehavior và có thể có va chạm với point
    snap = UISnapBehavior(item: finger, snapTo: point)
    
    //Cuối cùng animator sẽ xử lý va chạm
    animator.addBehavior(snap)
    
  }
  
  override func touchesEnded(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
    super.touchesEnded(touches, with: event)
    
    //lấy view khi bắt đầu chạm
    let finger:UIView = self.view.viewWithTag(2)!
    
    //remove
    behavior.removeItem(finger)
    finger.removeFromSuperview()
    
    
  }
  
  //Khi chạm nhau sẽ sảy ra collisionBehavior
  func collisionBehavior(_ behavior: UICollisionBehavior, endedContactFor item1: UIDynamicItem, with item2: UIDynamicItem) {
    //background của v sẽ chuyển sang màu đỏ
    let v:UIView = self.view.viewWithTag(1)!
    v.backgroundColor = UIColor.red
  }
  
  
  override func didReceiveMemoryWarning() {
    super.didReceiveMemoryWarning()
    // Dispose of any resources that can be recreated.
  }
  
}

Khi bỏ dòng code này behavior.addBoundary(withIdentifier: "v" as NSCopying, for: UIBezierPath(rect:v.frame)) thì view hình vuông ban đầu sẽ trôi nổi khi bị chạm vào. KIhild

Tham khảo: http://qiita.com/SAB/items/782ce76e72865995dd07


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.