Một vài công cụ hỗ trợ làm việc với JSON serialization trong Rails

Trong Rails, ta có nhiều gem có thể hỗ trợ ta để làm việc với JSON serialization, sau đây mình xin được giới thiệu 1 vài gem, công cụ phổ biến.

Ở đây, chúng ta sẽ dùng 2 models là PostComment. Để có thể test example code, bạn có thể khởi tạo projetc và generate models với những câu lệnh sau:

rails new jsontest
cd jsontest
bundle exec rake db:create
bundle exec rails g model post title:string content:text published:boolean
bundle exec rails g model comment author:string body:text post_id:integer
bundle exec rake db:migrate
# app/models/post.rb

class Post < ActiveRecord::Base
 has_many :comments
end

# app/models/comment.rb

class Comment < ActiveRecord::Base
 belongs_to :post
end

# Let's load the test data - bundle exec rails c

post = Post.create!(title: "Post", content: "content", published: true)
Comment.create!(post: post, author: "Author", body: "Comment")

Active Model Serializers

ActiveModel::Serializer khá là phổ biến mặc cho master của nó chưa được release.Phiên bản ổn định hiện tại là 0.10. Hãy bắt đầu bằng việc add gem vào Gemfile:

gem 'active_model_serializers', '~> 0.10.0'

Bây giờ, hãy generate models PostComment:

rails g serializer post
rails g serializer comment

Các file serializers sẽ được lưu trữ tại thư mục app/serializers.Trước đó, chúng ta cần thêm vào config như sau trong config/application.rb:

config.autoload_paths += ["#{config.root}/app/serializers"]

đảm bảo rằng phần serializers của bạn có những nội dung sau:

# app/serializers/post_serializer.rb

class PostSerializer < ActiveModel::Serializer
 has_many :comments

 attributes :id, :title, :content
end

# app/serializers/comment_serializer.rb

class CommentSerializer < ActiveModel::Serializer
 attributes :id, :body, :author
end

Sử dụng:

post = Post.joins(:comments).first
PostSerializer.new(post).as_json # => {:id=>12, :title=>"Post", :content=>"content", :comments=>[{:id=>201, :body=>"Comment", :author=>"Author"}]}

JSONAPI-RB

jsonapi-rb là một thư viện Ruby trực quan, bao gồm 4 thư viện độc lập: jsonapi-parser , jsonapi-renderer , jsonapi-serializablejsonapi-deserializable Add gem vào Gemfile:

gem 'jsonapi-rails'

bây giờ chúng ta cần update các serializers ở trong app/serializers/post_serializer.rbapp/serializers/comment_serializer.rb,

# app/serializers/post_serializer.rb

class PostSerializer < JSONAPI::Serializable::Resource
 type 'posts'
 has_many :comments
 attributes :id, :title, :content
end

# app/serializers/comment_serializer.rb

class CommentSerializer < JSONAPI::Serializable::Resource
 type 'comments'

 attributes :id, :author, :body
end

Sử dụng:

post = Post.joins(:comments).first
renderer = JSONAPI::Serializable::Renderer.new
renderer.render(post, class: { Post: PostSerializer, Comment: CommentSerializer }, include: [:comments]) # => {:data=>{:id=>"113", :type=>:posts, :attributes=>{:id=>113,
:title=>"Post",
:content=>"content"},
:relationships=>{:comments=>{:data=>[{:type=>:comments, 
:id=>"2702"}]}}}, :included=>[{:id=>"2702", :type=>:comments, 
:attributes=>{:id=>2702, :author=>"Author", :body=>"Comment"}}]}

Fast JSON API

Thư viện là một JSON:API serializer rất nhanh cho Ruby Object được tạo bởi Netflix, Add gem vào Gemfile:

gem 'fast_jsonapi'

update serializers để sử dụng Fast JSON API:

# app/serializers/post_serializer.rb

class PostSerializer
 include FastJsonapi::ObjectSerializer
 attributes :title, :content
 has_many :comments
end

# app/serializers/comment_serializer.rb

class CommentSerializer
 include FastJsonapi::ObjectSerializer
 attributes :id, :body, :author
end

Sử dụng:

post = Post.joins(:comments).first
PostSerializer.new(post, include: [:comments]).serializable_hash # => 
{:data=>{:id=>"12", :type=>:post, :attributes=>{:title=>"Post", 
:content=>"content"}, :relationships=>{:comments=>{:data=>[{:id=>"201", :type=>:comment}]}}}, :included=>[{:id=>"201", :type=>:comment, 
:attributes=>{:id=>201, :body=>"Comment", :author=>"Author"}}]}

RABL

RABL (Ruby API Builder Language) là một hệ thống Ruby template để generate JSON, Add gem vào Gemfile:

gem 'rabl'

Ở đây chúng ta không định nghĩa serializers trong app/serializers, thay vào đó ta tạo JSON template, chẳng hạn như: app/views/post.rablapp/views/comment.rabl:

# app/views/post.rabl

object @job

attributes :id, :title, :content

child :comments do
 extends "comment"
end

# app/views/comment.rabl

object @comment

attributes :id, :author, :body

Sử dụng:

post = Post.joins(:comments).first
Rabl.render(post, 'post', :view_path => 'app/views', :format => :hash) # 
=> {:id=>12, :title=>"Post", :content=>"content", :comments=>[{:id=>201, :author=>"Author", :body=>"Comment"}]}

JSON API Serializers

JSONAPI::Serializers là 1 thư viện đơn giản cho serialization đối với Ruby objects và quan hệ của chúng: Add gem vào Gemfile:

gem 'jsonapi-serializers'

Update code trong thư mục app/serializers:

# app/serializers/post_serializer.rb

class PostSerializer
 include JSONAPI::Serializer

 attribute :id
 attribute :title
 attribute :content

 has_many :comments
end

# app/serializers/comment_serializer.rb

class CommentSerializer
 include JSONAPI::Serializer

 attribute :id
 attribute :author
 attribute :body
end

Sử dụng:

post = Post.joins(:comments).first
JSONAPI::Serializer.serialize(post, include: ['comments']) # =>
{"data"=>{"type"=>"posts", "id"=>"12", "attributes"=>{"id"=>12,
"title"=>"Post", "content"=>"content"}, "links"=>{"self"=>"/posts/12"}, 
"relationships"=>{"comments"=>{"links"=>{"self"=>"/posts/12/relationships/comments", "related"=>"/posts/12/comments"}, 
"data"=>[{"type"=>"comments", "id"=>"201"}]}}}, 
"included"=>[{"type"=>"comments", "id"=>"201", 
"attributes"=>{"id"=>201, 
"author"=>"Author", "body"=>"Comment"}, 
"links"=>{"self"=>"/comments/201"}}]}

JBuilder

JBuilder là một gem cung cấp một DSL đơn giản để khai báo các cấu trúc JSON.Lần này chúng ta không phải cập nhật Gemfile vì gem này được thêm vào mặc định là Rails Thông thường, các cấu trúc được lưu trữ trong các tệp có phần mở rộng json.jbuilder vì vậy chúng ta phải tạo 1 file như vậy. Áp dụng đoạn code sau vào app/views/post2.json.jbuilder:

json.id post.id
json.title post.title
json.content post.content

json.comments(post.comments) do |comment|
 json.id comment.id
 json.author comment.author
 json.body comment.body
end

Sử dụng:

post = Post.joins(:comments).first

# With template

renderer = ApplicationController.new
renderer.render_to_string('/post2', locals: {post: post}) # => "{\"id\":114,\"title\":\"Title 0\",\"content\":\"Content 0\",\"comments\":[{\"id\":2727,\"author\":\"Author 24\",\"body\":\"Comment 24\"}]}"

# Without template

def jbuild(*args, &block)
 Jbuilder.new(*args, &block).attributes!
end

result = jbuild do |json|
 json.id post.id
 json.title post.title
 json.content post.content

 json.comments(post.comments) do |comment|
  json.id comment.id
  json.author comment.author
  json.body comment.body
 end
end

result # => {"id"=>12, "title"=>"Post", "content"=>"content", "comments"=>[{"id"=>201, "author"=>"Author", "body"=>"Comment"}]}

Tham khảo

https://buttercms.com/blog/json-serialization-in-rails-a-complete-guide


All Rights Reserved