+7

Một số trick cải thiện performance trong Ruby

Khi phát triển các ứng dụng với bất kì một ngôn ngữ nào, đặc biệt là với các ứng dụng lớn, với số lượng dữ liệu và các thao tác lớn thì vấn đề cải thiện performance cho những dòng code của bạn là việc hết sức quan trọng. Ruby cũng không phải là ngoại lê. Trong trang Viblo cũng có rất nhiều bài viết hay về chủ đề này. Bài viết này mình xin điểm qua một số tip giúp cải thiện performance trong Ruby mà có thể bạn ít để ý

Đừng dùng exception cho câu điều kiện

Hãy cùng tìm hiểu qua ví dụ sau:

  require 'benchmark'

  class Obj
   def with_condition
    respond_to?(:mythical_method) ? self.mythical_method : nil
   end

   def with_rescue
    self.mythical_method
   rescue NoMethodError
    nil
   end
  end

  obj = Obj.new
  N = 10_000_000

  puts RUBY_DESCRIPTION

  Benchmark.bm(15, "rescue/condition") do |x|
   rescue_report   = x.report("rescue:")  { N.times { obj.with_rescue  } }
   condition_report = x.report("condition:") { N.times { obj.with_condition } }
   [rescue_report / condition_report]
  end

Và đây là kết quả: Với Ruby 1.9.3:

  ruby 1.9.3p194 (2012-04-20 revision 35410) [x86_64-linux]
              user   system   total    real
  rescue:      111.530000  2.650000 114.180000 (115.837103)
  condition:     2.620000  0.010000  2.630000 ( 2.633154)
  rescue/condition: 42.568702 265.000000    NaN ( 43.991767)

Với Ruby 1.8.3 cũng cho kết quả tương tự

  ruby 1.8.7 (2011-12-28 patchlevel 357) [x86_64-linux]
            user   system   total    real
rescue:      80.510000  0.940000 81.450000 ( 81.529022)
if:         3.320000  0.000000  3.320000 ( 3.330166)
rescue/condition: 24.250000    inf    -nan ( 24.481970)

Các bạn có thể thấy một sự khác biệt lớn ở trên.

Phép nối xâu(String)

Tránh việc sử dụng method += để nối xâu mà hãy dùng method << . Kết quả nhận được chắc chắn sẽ như nhau, thêm một string vào cuối một string đang tồn tại để tạo thành 1 string mới. Nhưng sự khác biệt ở đây là gì? Hãy cùng xem ví dụ sau:

  str1 = "str1"
  str2 = "str2"
  str1.object_id    # => 16241320

  str1 += str2     # str1 = str1 + str2
  str1.object_id   # => 16241240, id is changed

  str1 << str2
  str1.object_id   # => 16241240, id is the same

Khi bạn sử dụng +=, mặc định Ruby sẽ tạo ra một đối tượng tạm thời nhằm lưu kết quả của str1 + str2, sau đó nó sẽ override lại biến str1 với tham chiếu đến đối tượng tạm thời này. Trong khi đó, method << lại thay đổi giá trị trực tiếp từ object str1 đang tồn tại. Với việc sử dụng +=, sẽ có các hạn chế sau:

 • Thêm tính toán để nối chuỗi
 • Cần thêm memory để lưu trữ đối tượng tạm thời

+= chậm như nào, nó phụ thuộc vào độ dài string mà bạn đem nối:

  require 'benchmark'

  N = 1000
  BASIC_LENGTH = 10

  5.times do |factor|
   length = BASIC_LENGTH * (10 ** factor)
   puts "_" * 60 + "\nLENGTH: #{length}"

   Benchmark.bm(10, '+= VS <<') do |x|
    concat_report = x.report("+=") do
     str1 = ""
     str2 = "s" * length
     N.times { str1 += str2 }
    end

    modify_report = x.report("<<") do
     str1 = "s"
     str2 = "s" * length
     N.times { str1 << str2 }
    end

    [concat_report / modify_report]
   end
  end

Và kết qủa là:

  ____________________________________________________________
  LENGTH: 10
           user   system   total    real
  +=      0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.004671)
  <<      0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000176)
  += VS <<     NaN    NaN    NaN ( 26.508796)
  ____________________________________________________________
  LENGTH: 100
           user   system   total    real
  +=      0.020000  0.000000  0.020000 ( 0.022995)
  <<      0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000226)
  += VS <<     Inf    NaN    NaN (101.845829)
  ____________________________________________________________
  LENGTH: 1000
           user   system   total    real
  +=      0.270000  0.120000  0.390000 ( 0.390888)
  <<      0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.001730)
  += VS <<     Inf    Inf    NaN (225.920077)
  ____________________________________________________________
  LENGTH: 10000
           user   system   total    real
  +=      3.660000  1.570000  5.230000 ( 5.233861)
  <<      0.000000  0.010000  0.010000 ( 0.015099)
  += VS <<     Inf 157.000000    NaN (346.629692)
  ____________________________________________________________
  LENGTH: 100000
           user   system   total    real
  +=     31.270000 16.990000 48.260000 ( 48.328511)
  <<      0.050000  0.050000  0.100000 ( 0.105993)
  += VS <<  625.400000 339.800000    NaN (455.961373)

Cẩn thận vơí các phép tính trong vòng lặp

Giả sử bạn cần viết một method để convert một mảng vào trong một hash, với giá trị key và value chính là các element trong mảng:

  func([1, 2, 3]) # => {1 => 1, 2 => 2, 3 => 3}

Giải phap sau sẽ cho ta kết quả mong muốn:

  def func(array)
   array.inject({}) { |h, e| h.merge(e => e) }
  end

Với giải thuật trên, chương trình sẽ cực kì chậm với ở trên một dữ liệu lớn, vì nó chứa các method inject và merge lồng nhau, nó có O(n2). Nhưng rõ ràng là nó phải là O(n). Hãy xem tiếp:

  def func(array)
   array.inject({}) { |h, e| h[e] = e; h }
  end

Trong trường hợp này, chúng ta chỉ có 1 vòng lặp và không có bất kì một phép tính nào trong vòng lặp

  require 'benchmark'

  def n_func(array)
   array.inject({}) { |h, e| h[e] = e; h }
  end

  def n2_func(array)
   array.inject({}) { |h, e| h.merge(e => e) }
  end

  BASE_SIZE = 10

  4.times do |factor|
   size  = BASE_SIZE * (10 ** factor)
   params = (0..size).to_a
   puts "_" * 60 + "\nSIZE: #{size}"
   Benchmark.bm(10) do |x|
    x.report("O(n)" ) { n_func(params) }
    x.report("O(n2)") { n2_func(params) }
   end
  end

Và kết quả là:

    ____________________________________________________________
  SIZE: 10
          user   system   total    real
  O(n)    0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000014)
  O(n2)    0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000033)
  ____________________________________________________________
  SIZE: 100
          user   system   total    real
  O(n)    0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000043)
  O(n2)    0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.001070)
  ____________________________________________________________
  SIZE: 1000
          user   system   total    real
  O(n)    0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000347)
  O(n2)    0.130000  0.000000  0.130000 ( 0.127638)
  ____________________________________________________________
  SIZE: 10000
          user   system   total    real
  O(n)    0.020000  0.000000  0.020000 ( 0.019067)
  O(n2)   17.850000  0.080000 17.930000 ( 17.983827)

Đó chỉ là một ví dụ bình thường. Nhưng hãy cố gắng tránh các phép toán, method trong vòng lặp tối đa có thể

Sử dụng !

Method có thêm ! cũng tương tự như method không có !, chỉ khác mỗi việc chúng sẽ không duplicate một object. Hãy cùng xem lại ví dụ merge! lúc trước và thấy kết quả:

  require 'benchmark'

  def merge!(array)
   array.inject({}) { |h, e| h.merge!(e => e) }
  end

  def merge(array)
   array.inject({}) { |h, e| h.merge(e => e) }
  end

  N = 10_000
  array = (0..N).to_a

  Benchmark.bm(10) do |x|
   x.report("merge!") { merge!(array) }
   x.report("merge") { merge(array) }
  end
           user   system   total    real
  merge!    0.010000  0.000000  0.010000 ( 0.011370)
  merge    17.710000  0.000000 17.710000 ( 17.840856)

Sử dụng biến instance

Truy cập trực tiếp một biến instance nhanh hơn khoảng 2 lần so với việc truy cập nó thông qua attr_accessor:

  require 'benchmark'

  class Metric
   attr_accessor :var

   def initialize(n)
    @n  = n
    @var = 22
   end

   def run
    Benchmark.bm(10) do |x|
     x.report("@var") { @n.times { @var } }
     x.report("var" ) { @n.times { var } }
     x.report("@var =")   { @n.times {|i| @var = i   } }
     x.report("self.var =") { @n.times {|i| self.var = i } }
    end
   end
  end

  metric = Metric.new(100_000_000)
  metric.run

Kết quả:

           user   system   total    real
  @var     6.980000  0.010000  6.990000 ( 7.193725)
  var     13.040000  0.000000 13.040000 ( 13.131711)
  @var =    7.960000  0.000000  7.960000 ( 8.242603)
  self.var = 14.910000  0.010000 14.920000 ( 15.960125)

Assign các biến song song chậm hơn so với tuần tự

  require 'benchmark'

  N = 10_000_000

  Benchmark.bm(15) do |x|
   x.report('parallel') do
    N.times do
     a, b = 10, 20
    end
   end

   x.report('consequentially') do |x|
    N.times do
     a = 10
     b = 20
    end
   end
  end

Output:

             user   system   total    real
  parallel     1.900000  0.000000  1.900000 ( 1.928063)
  consequentially  0.880000  0.000000  0.880000 ( 0.879675)

Định nghĩa method động

Để định nghĩa một method động thì cách nào nhanh hơn?: class_eval hay define_method?

  require 'benchmark'

  class Metric
   N = 1_000_000

   def self.class_eval_with_string
    N.times do |i|
     class_eval(<<-eorb, __FILE__, __LINE__ + 1)
      def smeth_#{i}
       #{i}
      end
     eorb
    end
   end

   def self.with_define_method
    N.times do |i|
     define_method("dmeth_#{i}") do
      i
     end
    end
   end
  end

  Benchmark.bm(22) do |x|
   x.report("class_eval with string") { Metric.class_eval_with_string }
   x.report("define_method")     { Metric.with_define_method   }

   metric = Metric.new
   x.report("string method") { Metric::N.times { metric.smeth_1 } }
   x.report("dynamic method") { Metric::N.times { metric.dmeth_1 } }
  end

Output:

                 user   system   total    real
  class_eval with string 219.840000  0.720000 220.560000 (221.933074)
  define_method      61.280000  0.240000 61.520000 ( 62.070911)
  string method      0.110000  0.000000  0.110000 ( 0.111433)
  dynamic method      0.150000  0.000000  0.150000 ( 0.156537)

class_eval làm việc chậm hơn, nhưng nó được ưa thích và sử dụng nhiều vì các method được sinh ra từ class_eval lại cho tốc độ nhanh hơn

Thanks for read!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.