+1

Một số tips để tăng tốc độ Rspec test in Rails

Với số lượng test case lớn bạn có thể cảm nhận được là việc chạy test case đó nhanh hay chậm. Tốc độ của Rspec test có thể ảnh hưởng bởi những vấn đề như sau:

Việc sử dụng before(:each) và before(:all)

before(:each)được gọi trong mọi test case. Nếu code trong before(:each) chậm sẽ làm cho mỗi test case sẽ chậm. Những cái nào dùng chung và chỉ cần tạo một lần thì nên đưa vàobefore(:all)

before(:each) do
 @article = create(:article)
 @author = create(:author)
end

đưa vào before(:all)

before(:all) do
  @article = create(:article)
  @author = create(:author)
end

Sử dụng stubs và mock

Trường hợp ko cần thiết phải query vào db nên sử dụng stubs và mock thay vì tạo data thật. Việc này sẽ giúp giảm bớt đi thời gian tạo data.

class Student < ActiveRecord::Base
  def name
    first_name +" "+ last_name
  end
end
describe Student do
  let (:student) {create(:student, first_name: 'Red', last_name: 'Panther')}
  it 'should return name' do
    student.name.should == 'Red Panther'
  end
end

thay dòng lệnh tạo data bằng build_stubbed

let(:student) {build_stubbed(:student, first_name: 'Red', last_name: 'Panther')

Shared variables and tests

Viết những test giống nhau vào trong một file và gọi để sử dụng nhiều chỗ. vd:

# shared_examples.rb
RSpec.shared_examples 'presence validations' do
 fields.each do |field|
  it { is_expected.to validate_inclusion_of(field) }
 end
end
require 'shared_examples.rb'
describe Model do
 let(fields) { %w[id name description <etc...>] } 
 include_examples 'presence validations'
end

Các quan hệ không cần thiết trong trong factories

Nếu bạn có sử dụng FactoryGirl và trong factory có gọi đến các quan hệ vd:

FactoryGirl.define do
 factory :user do
  contact
  location 
 end
end

Khi gọi FactoryGirl.create :user, contactlocation sẽ tự động tạo. Có lúc mình cần sử dụng quan hệ cũng có lúc không cần phải sử dụng nên việc gọi đến quan hệ trong factory có thể ảnh hưởng đến tốc độ test. Để xử lý vấn đề này mình có thể dùng trait

FactoryGirl.define do
 factory :user do
  first_name { "John" }
  last_name { "Doe" }

  trait :with_location do
   location
  end
 end
end
FactoryGirl.create :user, :with_location

Reference


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.