+6

Một số tip để code View của bạn đẹp như Ngọc Trinh.

1. Partials

Partial được dùng nhóm các view html dùng chung ra 1 file. Điều này giúp hạn chế trùng lặp code giúp chúng ta tái sử dụng cũng như bảo trì một cách nhanh chóng ở view File là file partial sẽ có dấu gạch dưới ở trước tên file “_” Khi sử dụng để render partial ra view ta chỉ việc

render "tên_partial" => nếu partial đặt cùng folder với phần view
render "shared/ten_partial" => nếu partial đặt khác folder, ở đây nó được đặt ở trong folder shared

Một ví dụ điển hình sử dụng partial đó là : Thường các trang new hoặc edit đều dùng chung 1 form (nhập name, email, address) . Ta sẽ định nghĩa 1 partial chứa form đó và gọi form đó ở new.html.erbedit.html.erb

# app/views/employees/new.html.erb

<h1>New Employee</h1> 
<%= render 'form' %> 
<%= link_to 'Back', employees_path %> 
# app/views/employees/new.html.erb

<h1>New Employee</h1> 
<%= render 'form' %> 
<%= link_to 'Back', employees_path %> 

Các bạn đã thấy code ở view đã giảm tải rất nhiều chưa 😄 Đó là cách dùng partial đơn giản nhất

Vậy ta có thể truyền biên vào trong partial không ? Hoàn toàn được Bằng cách:

render "form", object: @user

Như vậy trong partial sẽ có 1 biến tên là object. tại đây ta truyền vào nó 1 giá trị là @user

Ngoài ra ta có thể render 1 tập các view partial giống nhau : nói thì hơi khó hiểu nhưng nhìn code các bạn sẽ hiểu Thay vì:

<% @users.each do |user| %>
 <%= render "user", user: user %>
<% end %>

Để hiển thị danh sách thông tin các user (Có partial name là _user.html.erb chứa thông tin của user)

Thì chúng ta có thể code ngắn gọn hơn bằng cách:

render @users => trong trường hợp partial cùng tên với tên object
render partial: "tên custom", collection: @users => tên partial khác vs tên object

Tìm hiểu thêm tại:

2. Decorators

Chúng ta sử dụng decorator để viết những logic không thuộc về model, cũng không thuộc về view.

Một ví dụ ở View:

<article> 
 <span class="publication-status">
  <% if @article.published? %>
   Published at: <%= @article.published_at.strfitme("%B #{@article.published_at.day.ordinalize}, %Y")
  <% else %>
   Draft
  <% end %>
 </span>
...
</article>

Khi viết nhiều code logic trong view, nó sẽ trở lên phức tạp, khó quản lí view của mình. Rails đã cung cấp cho chúng ta Rails Helper như 1 nơi chứa các logic của View, nhưng helper có nhược điểm:

 • Helpers có thể sử dụng trên tất cả các view, chúng dễ dàng bị conflict tên hàm với nhau
 • Helper là module, do vậy chúng ta không thể truy cập đối tượng. Có nghĩa là phải truyền đối tượng vào như một tham số trong hàm helper như: article_published_at_date(article)

Gem Draper là một gem phổ biến dùng để cung cấp các decorator pattern (mở rộng của Active Record object) giúp trình bày các logic mà không cần viết vào model.

Chúng ta sử dụng Draper cho ví dụ trên:

class ArticleDecorator < Draper::Decorator 
 delegates_all

 def publication_status
  if is_published?
   "Published at: #{published_at}"
  else
   "Draft"
  end
 end

 def published_at
  object.published_at.strfitme("%B #{published_day}, %Y")
 end

 private

 def published_day
  object.published_at.day.ordinalize
 end
end 

Để dùng decorator này.

Có 2 cách chúng ta có thể dùng

Cách 1: Thêm vào controller như sau:

class ArticlesController < ApplicationController 
 def show
  @article.find(params[:id]).decorate
 end
end

Ở view sẽ sửa thành:

<article> 
 <span class="publication-status">
  <%= @article.publication_status %>
 </span>
...
</article> 

Cách 2 : Gọi trực tiếp ở view bằng cách @article.decorate.publication_status Như vậy nếu ở view sử dụng nhiều decorate thì chúng ta sẽ phải .decorate nhiều lần. Tùy vào trường hợp thì ta sử dụng 1 trong 2 cách này

Như vậy view đã trở nên ngắn gọn hơn, không có logic phức tạp. Chúng ta có thể nhìn lướt qua view và hiểu nó đang hiển thị gì một cách dễ dàng Tìm hiểu thêm về Gem này tại:

3. Null Object

Sử dụng Null Object để tránh các điều kiện phức tạp. Tìm hiểu qua một ví dụ: Chúng ta có 1 ứng dụng mà user có thể xem nếu nó là amin hoặc customer, hoặc là guest nếu họ chưa login. Phụ thuộc vào role của user, chúng sẽ hiển thị các view header khác nhau:

<% if user_signed_in? %> 
 <% if current_user.role == 'admin' %>
  <%= render 'admin_nav' %>
 <% elsif current_user.role == 'customer' %>
  <%= render 'customer_nav' %>
 <% end %>
<% else %> 
 <%= render 'guest_nav' %>
<% end %> 

Tại ví dụ này, chúng ta đang sử dụng partial. Nhưng nếu ta add thêm 1 role mới, ta lại phải thêm 1 điều kiện nữa ở view. Chúng ta có thể làm ngắn gọn hơn bằng cách

<% if user_signed_in? %> 
 <%= render "#{current_user.role}_nav" %>
<% else %> 
 <%= render 'guest_nav' %>
<% end %> 

Thật đơn giản phải không? Nhưng ta chưa xét đến trường hợp null. Nếu current_user không có 1 role nào cả. Trường hợp này ta có thể sử dụng Null Object. Null Object là một đối tượng Ruby cũ mà respond trả về giống với đối tượng không phải là null. Có nghĩa chúng ta có thể làm với Null Object giống cách mà chúng ta làm với 1 object bình thường. Như trong ví dụ trên, chúng ta sẽ bắt đầu với 1 class đặt tên cho nó là Guest

class Guest 
 def role
  'guest'
 end
end 

Guest class sẽ response .roleguest, giống như User respond .roleadmin hoặc customer Ở trong ApplicationController nơi mà current_user đã được định nghĩa. Chúng ta sẽ return 1 instance của Guest thay vì nil khi user không login:

class ApplicationController 
 def current_user
  super || Guest.new
 end
end

Lúc này, chúng ta có thể refactor đoạn view ở ví dụ trên thành

<%= render "#{current_user.role}_nav" %> 

Tham khảo thêm tại:

4. Form Object

Form Objectsử dụng để đơn giản hóa form có nhiều model và các form có logic phức tạo khác. Thay vì sử dụng accepts_nested_attributes_for và phải xử lý các validation fail của nhiều model, form object cho phép chúng ta có thể nhóm form lại và validation ở một chỗ khác. Do vậy Form object giúp chúng ta giảm thiểu tình trạng “Fat model”, đồng thời giúp code sáng sủa hơn, validates dễ dàng hơn.

Ví dụ: Chúng ta có 1 model Survey. mỗi survey có nhiều question (Model: Question), bạn có thể sử dụngForm Objectđể tạo Survey. Ta sẽ sử dụng Virtus tạo 1 đối tượng giống như Active Record. Nhưng có nhiều option cho tạo Form Object.

class CreateSurvey 
 include Virtus

 extend ActiveModel::Naming
 include ActiveModel::Conversion
 include ActiveModel::Validations

 attribute :title, String
 attribute :questions, Array[String]

 validates :title, presence: true

 def save
  if valid?
   persist!
   true
  else
   false
  end
 end

 private

 def persist!
  transaction do
   @survey = Survey.create!(title: title)
   @questions = questions.map{|question_text| Question.create(text: question_text)
  end
 end
end 

Trong Controller, chúng ta có thể kiểm soát form submit bằng các sử dụng object CreateSurvey

SurveysController < ApplicationController 
 def create
  @survey = CreateSurvey.new(params[:survey])

  if @survey.save
   # logic if successful
  else
   # logic if unsuccessful
  end
 end
end 

Để tìm hiểu rõ hơn về Form Object, bạn có thể tham khảo tại:

5. Alternate Templating Languages

ERB là một ngôn ngữ mẫu hoàn hảo, nhưng những ngôn ngữ tiên tiến hơn như HamlSlim cho phép bạn viết HTML với Ruby trở nên rõ ràng hơn. Nhìn vào ví dụ nhỏ để thấy sự khác biệt:

ERB:

<section class=”container”> 
 <h1><%= post.title %></h1>
 <h2><%= post.subtitle %></h2>
 <div class=”content”>
  <%= post.content %>
 </div>
</section> 

Haml

%section.container
 %h1= post.title
 %h2= post.subtitle
 .content
  = post.content

Slim

section.container 
 h1= post.title
 h2= post.subtitle
 .content= post.content

Việc lựa chon template language nào tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Nếu bạn thấy thoải mái với HTML tags, ERB là 1 sự lựa chọn tốt (Cung cấp nhiều hỗ trợ nhất). Nếu bạn muốn viết 1 cách ngắn gọn nhất thì chọn Slim.

Tìm hiểu thêm tại:

Hi vọng bài viết có thể giúp ích cho bạn!

Ref: https://allenan.com, và cảm ơn chị Ngọc trainer.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.