0

Một số thao tác với mảng trong Ruby

Kết hợp mảng

Mảng trong Ruby có thể được kết hợp bằng một số cách tiếp cận khác nhau. Một lựa chọn đơn giản là cộng chúng lại:

days1 = ["Mon", "Tue", "Wed"]
days2 = ["Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]
days = days1 + days2
=> ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]

Một cách khác đó là sử dụng method concat:

days1 = ["Mon", "Tue", "Wed"]
days2 = ["Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]
days = days1.concat(days2)
=> ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]

Các phần tử cũng có thể được thêm vào một mảng hiện có bằng phương thức <<. Ví dụ:

days1 = ["Mon", "Tue", "Wed"]
days1 << "Thu" << "Fri" << "Sat" << "Sun"
=> ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]

Giao, hợp và khác nhau

Sự hỗ trợ của Ruby cho việc thao tác với mảng vượt xa hơn so với các ngôn ngữ script khác. Một lĩnh vực mà điều này đặc biệt đúng đó là liên quan đến khả năng tạo ra các mảng mới dựa trên sự kết hợp, giao nhau và sự khác biệt của hai mảng. Các tính năng này được cung cấp thông qua các ký hiệu toán tử tập hợp sau:

Toán tử Mô tả
- Sự khác biệt - Trả về một mảng mới là bản sao của mảng đầu tiên với các phần tử xuất hiện trong mảng thứ hai thì đã bị loại bỏ.
& Sự giao nhau - Tạo một mảng mới từ hai mảng hiện có chỉ chứa các phần tử chung cho cả hai mảng. Các phần tử lặp sẽ bị loại bỏ.
| Sự kết hợp - Nối hai mảng. Các phần tử lặp sẽ bị loại bỏ.

Một vài ví dụ sẽ giúp làm rõ các toán tử này. Hãy bắt đầu bằng cách tạo hai mảng:
operating_systems = ["Fedora", "SuSE", "RHEL", "Windows", "MacOS"]

linux_systems = ["RHEL", "SuSE", "PCLinuxOS", "Ubuntu", "Fedora"]

Bây giờ, chúng ta có thể tạo một sự kết hợp của hai mảng:

operating_systems | linux_systems
=> ["Fedora", "SuSE", "RHEL", "Windows", "MacOS", "PCLinuxOS", "Ubuntu"]

Như chúng ta có thể thấy từ kết quả trên, toán tử kết hợp đã nối một mảng với một mảng khác, nhưng lại loại bỏ bất kỳ phần tử nào bị trùng lặp. Tiếp theo chúng ta có thể thực hiện sự giao nhau:

operating_systems & linux_systems
=> ["Fedora", "SuSE", "RHEL"]

Lần này, chúng ta chỉ nhận được các phần tử mà nằm ở cả 2 mảng. Cuối cùng, chúng ta hãy thử thực hiện việc tìm sự khác biệt:

operating_systems - linux_systems
=> ["Windows", "MacOS"]

Trong trường hợp này, mảng mới cung cấp cho chúng ta sự khác biệt của 2 mảng. Hay nói cách khác thì chúng ta có một mảng mới chứa các phần tử của mảng operating_systems nhưng không nằm trong mảng linux_systems. Điều quan trọng là phải rõ ràng ở điểm chúng ta không chỉ đơn giản là loại bỏ các phần tử trùng lặp với toán tử này, mà là loại bỏ các phần tử khỏi mảng được chỉ định bởi toán hạng bên trái cũng có trong mảng được chỉ định bởi toán hạng bên phải. Điều này có thể được chứng minh bằng thực tế là việc chuyển đổi các toán hạng cho chúng ta kết quả khác:

linux_systems - operating_systems
=> ["PCLinuxOS", "Ubuntu"]

Xác định các thành phần mảng duy nhất

Phương thức uniq của lớp Array có thể được sử dụng để loại bỏ các phần tử trùng lặp khỏi một mảng. Ví dụ:

linux_systems = ["RHEL", "SuSE", "PCLinuxOS", "Ubuntu", "Fedora", "RHEL", "SuSE"]

linux_systems.uniq
=> ["RHEL", "SuSE", "PCLinuxOS", "Ubuntu", "Fedora"]

Lưu ý rằng trong trường hợp này, mảng ban đầu không bị thay đổi bởi phương thức uniq. Nếu bạn thực sự muốn loại bỏ các bản sao khỏi một mảng sao cho chính mảng đó bị thay đổi, hãy sử dụng phương thức uniq! như sau:

linux_systems
=> ["RHEL", "SuSE", "PCLinuxOS", "Ubuntu", "Fedora", "RHEL", "SuSE"]

linux_systems.uniq!
=> ["RHEL", "SuSE", "PCLinuxOS", "Ubuntu", "Fedora"]

linux_systems
=> ["RHEL", "SuSE", "PCLinuxOS", "Ubuntu", "Fedora"]

Push và Pop

Một mảng trong Ruby có thể xử lý như stack LIFO (Last In First Out) khi các mục được push vào và pop ra khỏi mảng. Điều này có thể làm được, không có gì đáng ngạc nhiên, bằng cách sử dụng các phương thức pushpop.

Ví dụ, chúng ta có thể tạo một mảng và sau đó đẩy các phần tử lên trên nó:

colors = ["red", "green", "blue"]
=> ["red", "green", "blue"]

colors.push "indigo"
=> ["red", "green", "blue", "indigo"]

colors.push "violet"
=> ["red", "green", "blue", "indigo", "violet"]

Sử dụng phương thức pop, chúng ta cũng có thể lấy phần tử trên cùng từ mảng:

colors.pop
=> "violet"

colors.pop
=> "indigo"

So sánh mảng trong Ruby

Mảng Ruby có thể được so sánh bằng cách sử dụng các phuongq thức ==, <=>eql?.

Phương thức == trả về true nếu hai mảng chứa cùng một số phần tử và cùng một nội dung cho mỗi phần tử tương ứng.

Phương thức eql? tương tự như phương thức == với ngoại lệ là các giá trị trong các phần tử tương ứng có cùng loại giá trị.

Ví dụ:

[1, 2, 3.0] == [1, 2, 3] #=> true
[1, 2, 3.0].eql? [1, 2, 3] # => false

Cuối cùng, phương thức <=> (còn được gọi là phương thức "spaceship") so sánh hai mảng và trả về 0 nếu các mảng bằng nhau, -1 một nếu các phần tử nhỏ hơn các phần tử trong mảng kia và 1 nếu chúng lớn hơn .

Sửa đổi mảng

Một phần tử mới có thể được chèn vào một mảng bằng phương thức insert. Phương thức này có đối số là giá trị chỉ mục của phần tử được chèn, theo sau là giá trị mới. Ví dụ: để chèn một màu mới giữa các phần tử redgreen, ta thực hiện:

colors = ["red", "green", "blue"]
=> ["red", "green", "blue"]

colors.insert( 1, "orange" )
=> ["red", "orange", "green", "blue"]

Bất kỳ phần tử mảng nào cũng có thể được thay đổi đơn giản bằng cách gán một giá trị mới sử dụng chỉ mục phần tử mảng:

colors = ["red", "green", "blue"]
=> ["red", "green", "blue"]

colors[1] = "yellow"
=> "yellow"

colors
=> ["red", "yellow", "blue"]

Nhiều phần tử có thể được thay đổi bằng cách sử dụng range:

colors = ["red", "green", "blue"]
=> ["red", "green", "blue"]

colors[1..2] = "orange", "pink"
=> ["orange", "pink"]

colors
=> ["red", "orange", "pink"]

Xóa các phần tử của mảng

Không có gì lạ khi cần phải xóa các thành phần riêng lẻ khỏi một mảng.

Việc xóa có thể được thực hiện dựa trên nội dung của một phần tử mảng hoặc trên vị trí chỉ mục. Để xóa dựa trên một chỉ mục, hãy sử dụng phương thức delete_at:

colors = ["red", "green", "blue"]
=> ["red", "green", "blue"]

colors.delete_at(1)
=> "green"

colors
=> ["red", "blue"]

Để xóa các thành phần mảng dựa trên nội dung, hãy sử dụng phương thức delete:

colors = ["red", "green", "blue"]
=> ["red", "green", "blue"]

colors.delete("red")
=> "red"

colors
=> ["green", "blue"]

Sắp xếp mảng

Mảng được sắp xếp trong Ruby bằng phương thức sortreverse:

numbers = [1, 4, 6, 7, 3, 2, 5]
=> [1, 4, 6, 7, 3, 2, 5]

numbers.sort
=> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

Như với phương thức uniq, việc sắp xếp có thể được áp dụng cho chính mảng đó với cách dùng phương thức sort!.

Thứ tự của các phần tử trong một mảng có thể được đảo ngược bằng phương thức reverse:

numbers = [1, 4, 6, 7, 3, 2, 5]
=> [1, 4, 6, 7, 3, 2, 5]

numbers.sort!
=> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]


numbers.reverse
=> [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

Một cách hay hơn là truyền vào một block:

numbers = [1, 4, 6, 7, 3, 2, 5]
=> [1, 4, 6, 7, 3, 2, 5]

numbers.sort { |a, b| b <=> a }
=> [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

Và có cách nữa là sử dụng phương thức sort_by:

numbers = [1, 4, 6, 7, 3, 2, 5]
=> [1, 4, 6, 7, 3, 2, 5]

numbers.sort_by { |a| -a }
=> [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

Bài viết được tham khảo từ https://www.techotopia.com/index.php/Advanced_Ruby_Arrays


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.