+7

Một số phương thức xử lý String trong Javscript có thể bạn ít gặp

Trong bài viết này mình đưa ra một số phương thức xử lý string trong JS mà có thể chúng ta ít gặp.

String.fromCharCode()

Với phương thức fromCharCode, ta có thể khởi tạo một string bằng cách truyền vào một danh sách các mã code tương ứng với ký tự hệ Hexa (utf-16) trong bảng mã Unicode, ví dụ:

String.fromCharCode(65, 66, 67); // returns 'ABC'
String.fromCharCode(0x2014); // returns "—"

String.fromCodePoint()

phương thức fromCodePoint trả về một string được tạo nên bởi một chuỗi các mã code tương ứng. Phương thức này gần như giống với fromCharCode, điểm khác biệt là fromCharCode có thể sử dụng trên hầu như tất cả các trình duyệt, ngược lại ta không thể sử dụng phương thức fromCodePoint trên IE.

String.charAt()

charAt trả về ký tự của string dựa vào vị trí, hay index tương ứng của ký tự đó

const str = "Hello";
const firstChar = str.charAt(0); // 'H'

String.codePointAt()

phương thức String.codePointAt() cũng nhận vào index và trả về mã code (utf-16) của ký tự dựa theo index đó.

const str = "Hello";
const firstCharCode = str.codePointAt(0); // 72

String.concat()

concat kết hợp 2 string và trả về một string mới, tương tự khi ta thực hiện phép cộng 2 string.

const str1 = "Hello ";
const str2 = "World";
const stringConcat = str1.concat(str2); // 'Hello World'

String.endsWith()

endWith là phương thức cho phép kiểm tra phần đuôi của một string, trả về giá trị boolean.

const str = "Hello World!";
const hasHello = str.endsWith("World!"); // true;
const hasHello2 = str.endsWith("ABC"); // false

String.includes()

includes kiểm tra liệu một string này có bao gồm một string khác hay không và trả về giá trị boolean

const str = "Hello";
const hasL = str.includes("l"); // true
const hasA = str.includes("a"); // false

String.indexOf() và String.lastIndexOf()

Hai phương thức cũng giúp kiểm tra sự tồn tại của string bên trong một string, thay vì trả về boolean như includes, chúng trả về vị trí - index của string cần kiểm tra. Hoặc trả về -1 nếu không tìm thấy. indexOf trả về vị trí đầu tiên được tìm thấy, ngược lại lastIndexOf trả về index cuối cùng.

const str = "abcdbca";
str.indexOf("a"); // 0
str.lastIndexOf("a"); // 6
str.indexOf("e"); // -1

String.match()

phương thức match nhận vào một biểu thức chính quy (regular expression) và trả về kết quả là danh sách các phần trong chuỗi match với biểu thức chính quy đó, ví dụ:

const str = "Hello World";
const regex = /[A-Z]/g;
const upperCases = str.match(regex);
// ['H', 'W']
const check = str.match(/ello/g);
// ['ello']

Ở ví dụ trên, nếu ta bỏ ký tự g ở cuối biểu thức chính quy, kết quả trả về sẽ khác, phương match sẽ chỉ trả về phần ký tự đầu tiên thoả mãn biểu thức regex thay vì trả về tất cả.

const str = "Hello World";
const regex = /[A-Z]/;
const upperCases = str.match(regex);
// ['H']

String.padStart() và String.padEnd()

Để dễ hình dung, trong thực tế ta hay gặp bài toán thêm số 0 đằng trước số có 1 chữ số:

1 --> 01
11 --> 11

Ta sử dụng phương thức padStart để giải quyết

const str = "1";
const convertedStr = str.padStart(2, "0"); // '01'
// mở rộng
const convertedStr = str.padStart(3, "*"); // '**1'

padStartpadEnd nhận vào hai tham số là độ dài tối đa và ký tự thay thế, các phần độ dài bị thiếu của chuỗi sẽ được thay thế bởi ký tự thay thế đó. Nếu độ dài của chuỗi lớn hơn hoặc bằng với độ dài tối đa, padStartpadEnd sẽ trả về chính giá trị của chuỗi hiện tại.

"11".padStart(2, "0"); // 11

Trên đây là một số phương thức hữu ích khi cần làm việc với string trong Javascript mà có thể chúng ta ít gặp, hi vọng bài viết sẽ hữu ích.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.