+2

Một số method hay trong Array và cách dùng (Phần 1)

Array trong ruby có rất nhiều method hay , cách sử dụng cũng rất đa dạng , đội khi cũng rất dễ nhầm lẫn. Hôm nay, mình xin được phép chia sẻ một vài method cùng với chức năng của chúng .

1- Count

Đây là hàm dùng để đếm phần tử trong mảng, còn đếm như thế nào, đếm ra sao thì chúng ta cùng xem một vài ví dụ nhé

 • count → int trả về số phần tử trong mảng , cái này khá là quen thuộc rồi nhỉ .
  [1, "abc", [1,2], {one: 1}, false].count     #=> 5 
  
 • count(parameter) → int, *trả về số phần tử có giá trị bằng với tham số truyền vào *
  [1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 4].count(4) #=> 3
  
 • count {|item| block} → int , trả về số phần tử thỏa mãn điều kiện trong block*
  [1, 3, 4 ,5, 6, 10].count{|item| item % 2 == 0 }  #=> 3
  

2- Nhóm method delete

 • delete(parameter) →Trả về giá trị của tham số hoặc nil nếu không tìm thấy phần tử . Xóa phần tử có giá trị bằng tham số truyền vào , tạo mảng mới
   a = [1, 2, 3, 4]
   a.delete(1)   #=> 1
   a        #=> [2, 3, 4]
   a.delete(10)   #=> nil 
  
 • delete(paramter) {block} → tương tự như trên , nhưng nếu không có phần tử nào có giá trị bằng tham số truyền vào thì trả về khối lệnh trong block
   a = [1, 2, 3, 4]
   a.delete(100) {"not found"}  #=> "not found"
  
 • delete_at(index) → trả về giá trị của phần tử có chỉ số index trong mảng , tạo mảng mới hoặc nil khi chỉ số nằm ngoài phạm vi
   a = [1, 2, 3, 4]
   a.delete_at(2)    #=> 2 
   a           #=> [1, 3. 4]
  
   a = [1, 2, 3, 4]
   a.delete_at(100)   #=> nil 
  
 • delete_if { |item| block } xóa phần tử thỏa mãn block và trả về mảng mới
   a.delete_if {|x| x > 2}  #=> [1,2] 
  

3- Compact và compact!

 • compact loại bỏ phần tử nil trong mảng và trả về một mảng copy của mảng ban đầu (mảng ban đầu vẫn giữ nguyên) và không chứa nil

   a = [1, 2, 3, 4, nil]
   a.compact      #=> [1, 2, 3, 4]
   a          #=> [1, 2, 3, 4, nil]
  
 • compact! cũng loại bỏ phần từ nil trong mảng , nếu có phần tử nil thì sẽ trả về mảng mới , nếu không có thì trả về nil

   a = [1, 2, 3, 4, nil]
   a.compact!      #=> [1, 2, 3, 4]
   a          #=> [1, 2 ,3, 4]
   
   b = [1, 2 ,3, 4]
   b.compact!      #=> nil
  

  Array còn rất nhiều các method hay tiện lợi . Mình sẽ giới thiệu tiếp ở những phần tiếp theo nhé


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.