+5

Một số lưu ý khi sử dụng TypeScript

General Types

Number, String, Boolean và Object

Đừng bao giờ sử dụng kiểu Number, String, Boolean, hoặc Object.

Các kiểu này refer đến non-primitive object . Đối vơi những ngôn ngữ như Java , C++ .. thì các kiểu như này là hợp lệ .

Nhưng trong TypeScript thì kiểu khai báo như này là không được công nhận .

/* WRONG */
function reverse(s: String): String;

Thay vào đó hãy dùng type : number, string, boolean, hoặc object để thay thế

/* OK */
function reverse(s: string): string;

Callback Types

Return Types của Callbacks

Không nên dùng kiểu any cho return của function trong hàm callback với result của return được bỏ qua

/* WRONG */
function fn(x: () => any) {
  x();
}

Thay vào đó hãy dùng kiểu void

/* OK */
function fn(x: () => void) {
  x();
}

Lý do : Khi sử dụng void sẽ an toàn hơn vì nó ngăn bạn vô tình sử dụng giá trị trả về của x theo cách không được kiểm soát .

function fn(x: () => void) {
  var k = x(); // oops! meant to do something else
  k.doSomething(); // error, but would be OK if the return type had been 'any'
}

Optional Parameters trong hàm Callbacks

Không nên dùng Optional Parameters trong Callbacks trừ khi bạn bạn thực sự muốn làm như thế :v

/* WRONG */
interface Fetcher {
  getObject(done: (data: any, elapsedTime?: number) => void): void;
}

Điều này có ý nghĩa callback được thực hiện có thể được gọi với 1 parameters hoặc có thể được gọi với 2 parameters. Có lẽ ý đồ của tác giả có ý định nói rằng callback có thể không quan tâm đến tham số elapsedTime, nhưng optional parameters để thực hiện điều này là không cần thiết bởi vì nó luôn luôn hợp pháp để cung cấp một callback chấp nhận ít parameters hơn.

Thay vào đó hãy viết parameters trong callback theo kiểu non-optional:

/* OK */
interface Fetcher {
  getObject(done: (data: any, elapsedTime: number) => void): void;
}

Overloads và Callbacks

Đừng viết các hàm overloads riêng biệt chỉ khác nhau ở trong parameter của function

/* WRONG */
declare function beforeAll(action: () => void, timeout?: number): void;
declare function beforeAll(action: (done: DoneFn) => void, timeout?: number): void;

Thay vào đó hãy viêt duy nhất một hàm overloads và với parameter là nhiều nhất

/* OK */
declare function beforeAll(action: (done: DoneFn) => void, timeout?: number): void;

Function Overloads

Đừng viết các hàm general overloads trước các hàm specific overloads :

/* WRONG */
declare function fn(x: any): any;
declare function fn(x: HTMLElement): number;
declare function fn(x: HTMLDivElement): string;

var myElem: HTMLDivElement;
var x = fn(myElem); // x: any, wat?

Thay vào đó hãy khai báo các hàm specific overloads trước :

/* OK */
declare function fn(x: HTMLDivElement): string;
declare function fn(x: HTMLElement): number;
declare function fn(x: any): any;

var myElem: HTMLDivElement;
var x = fn(myElem); // x: string, :)

Lý do : TypeScript chọn các hàm overload đươc khai báo đầu tiên .

Dùng Optional Parameters

Đừng viết các hàm overload mà chỉ khác nhau ở parameter truyền vào

/* WRONG */
interface Example {
  diff(one: string): number;
  diff(one: string, two: string): number;
  diff(one: string, two: string, three: boolean): number;
}

Thay vào đó hãy dùng optional parameters bất cứ khi nào có thể

/* OK */
interface Example {
  diff(one: string, two?: string, three?: boolean): number;
}

Dùng Union Types

Đừng viết các hàm overloads chỉ khác nhau ở argument position

/* WRONG */
interface Moment {
  utcOffset(): number;
  utcOffset(b: number): Moment;
  utcOffset(b: string): Moment;
}

Thay vào đó hãy dùng union types thay thế

/* OK */
interface Moment {
  utcOffset(): number;
  utcOffset(b: number|string): Moment;
}

Cảm ơn các bạn đã theo dõi .

Bài viết được dịch từ : https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/declaration-files/do-s-and-don-ts.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.