+3

Một số kĩ thuật cơ bản trong Rails (Phần 2)

Giới thiệu

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cách sử dụng một số kỹ thuật cơ bản trong Rails dành cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về Rails.
Đầu tiên chúng ta tạo một project để demo

rails new rails_admin_demo

Thêm một số gem cơ bản vào Gemfile

gem "bootsnap", ">= 1.1.0", require: false
gem "coffee-rails", "~> 4.2"
gem "jbuilder", "~> 2.5"
gem "jquery-rails"
gem "mini_racer"
gem "puma", "~> 3.0"
gem "rails", "~> 5.2.1"
gem "sass-rails", "~> 5.0"
gem "turbolinks", "~> 5"
gem "uglifier", ">= 1.3.0"

Đăng nhập bằng user_name với gem"devise"

Đầu tiên, các bạn hãy thêm gem "devise" vào Gemfile và thực hiện như bài viết này của mình Cách sử dụng gem "devise"
Để thực hiện đăng nhập bằng cả username và email, ta thêm các dòng sau vào app/models/user.rb
Đầu tiên, khởi tạo 1 biến login, thêm biến này làm authentication_keys
Định nghĩa hàm login cho phép đăng nhập bằng cả username và email

attr_writer :login

devise :database_authenticatable, :registerable, :recoverable, :rememberable,
 :validatable, authentication_keys: [:login]

def login
 @login || self.username || self.email
end

Tiếp theo ta thêm một số validate tính hợp lệ của username. Username phải được bắt buộc nhập khi đăng ký, không trùng nhau, username chỉ chứa chữ và số.
Hàm validate_username để kiểm tra sự tồn tại của username

validate :validate_username

VALID_USER_NAME_REGEX = /^[a-zA-Z0-9_\.]*$/
validates :username, presence: :true, uniqueness: {case_sensitive: false},
 format: {with: VALID_USER_NAME_REGEX}

def validate_username
 if User.where(email: username).exists?
  errors.add(:username, :invalid)
 end
end

Cuối cùng và quan trọng nhất là hàm xử lý cấu hình lại devise để đăng nhập bằng username được

def self.find_for_database_authentication(warden_conditions)
 conditions = warden_conditions.dup
 if login = conditions.delete(:login)
  where(conditions.to_h).where(["lower(username) = :value OR lower(email) = :value",
  {value: login.downcase}]).first
 elsif conditions.has_key?(:username) || conditions.has_key?(:email)
  where(conditions.to_h).first
 end
end

Trong views/devise/sessions/new.html.erb, bạn sửa đổi thành như sau:

<h2>Log in</h2>

<%= form_for(resource, as: resource_name, url: session_path(resource_name)) do |f| %>
  <div class="form-group">
  <%= f.label :login %><br />
  <%= f.text_field :login, autofocus: true, class: "form-control" %>
 </div>
 
 <div class="form-group">
  <%= f.label :password %><br />
  <%= f.password_field :password, autocomplete: "off", class: "form-control" %>
 </div>

 <% if devise_mapping.rememberable? -%>
  <div class="form-group">
   <%= f.check_box :remember_me %>
   <%= f.label :remember_me %>
  </div>
 <% end -%>

 <div class="actions">
  <%= f.submit "Log in", class: "btn btn-primary" %>
 </div>
<% end %>

<%= render "devise/shared/links" %>

Sử dụng gem "rails_admin" để tạo trang quản trị

Thêm gem "rails_admin" vào Gemfile, cài đặt bằng lệnh bundle install trên cmd. Tiếp theo, sau đó chạy lệnh

rails g rails_admin:install

Nó sẽ tạo ra file config/initializers/rails_admin.rb, các action trong giao diện admin sẽ phụ thuộc vào file này.

config/initializers/rails_admin.rb
RailsAdmin.config do |config|
 ### Popular gems integration
 ## == Devise ==
 # config.authenticate_with do
 #  warden.authenticate! scope: :user
 # end
 # config.current_user_method(&:current_user)

 ## == Cancan ==
 # config.authorize_with :cancan

 ## == PaperTrail ==
 # config.audit_with :paper_trail, 'User', 'PaperTrail::Version' # PaperTrail >= 3.0.0

 ### More at https://github.com/sferik/rails_admin/wiki/Base-configuration

 config.actions do
  dashboard           # mandatory
  index             # mandatory
  new
  export
  bulk_delete
  show
  edit
  delete
  show_in_app

  ## With an audit adapter, you can add:
  # history_index
  # history_show
 end
end

Trong routes.rb bạn hãy thêm dòng sau:

mount RailsAdmin::Engine => '/admin', as: 'rails_admin'

Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình một vài thứ để demo:
Tạo home_page
Trong config/routes.rb, thêm 2 dòng sau:

root "static_pages#show", page: "home"
get "/static_pages/:page", to: "static_pages#show"

Tạo Controller StaticPages và thêm nội dung như sau:

class StaticPagesController < ApplicationController
 def show
  render template: "static_pages/#{params[:page]}"
 end
end

Thêm một số bảng để quản lý, thêm bảng Post liên kết với User
rails g scaffold Post title:string content:text user:references
Thêm bảng Comment liên kết với User và Post
rails g scaffold Comment content:text user:references post:references
Thêm trường role vào bảng User rails g migration AddRoleToUsers

class AddRoleToUsers < ActiveRecord::Migration
 def change
  add_column :users, :role, :integer, default: 0
 end
end

Trong model user.rb, thêm enum role: [:user, :admin]
Để điều hướng sau khi đăng nhập, nếu user là admin thì vào rails_admin_path

def after_sign_in_path_for(resource)
 if current_user.admin?
  rails_admin_path
 else
  root_path
 end
end

Tiếp theo là đến bước quan trọng nhất khi sử dụng rails admin đó là thiết đặt nó theo yêu cầu của chúng ta trong config/initializers/rails_admin.rb
Khi sử dụng kết hợp gem devise, ta thêm thiết đặt sau:

 ## == Devise ==
 config.authenticate_with do
  warden.authenticate! scope: :user
 end
 config.current_user_method(&:current_user)

Thiết lập quyền truy cập trang admin

config.parent_controller = "::ApplicationController"
config.authorize_with do |controller|
 unless current_user && current_user.admin?
  redirect_to(
   main_app.root_path,
   alert: "You are not permitted to view this page"
  )
 end
end

Thiết đặt tên trang hiển thị trên DashBoard

config.main_app_name = ["Experiment With Rails Admin", ""]

Thiết lập các model cần quản lý. Nếu không có thiết đặt này, tất cả model đều được quản lý

config.included_models = ["User", "Post", "Comment"]

Thiết lập các action mà mỗi model cần có

dashboard           # Bắt buộc phải có
index             # Bắt buộc phải có
new              # Tính năng tạo mới record có với mọi model
export do
 only ["User", "Post"]    # Tính năng export dữ liệu chỉ có với model User và Post
end
bulk_delete
show
edit do
 only ["User", "Post"]    # Tính năng edit chỉ có với model User và Post
end
delete do
 only ["Post", "Comment"]  # Tính năng delete chỉ có với model Comment và Post
end
show_in_app

Theo mặc định, với mỗi modal rails_admin sẽ lấy tất cả các trường để hiển thị.
Để cấu hình chỉ hiển thị các trường cần thiết, thêm đoạn mã sau vào trong block cha RailsAdmin.config do |config|

RailsAdmin.config do |config|
 .....
 .....
 RailsAdmin.config do |config|
  # Model cần config
  config.model "User" do
   # Danh sách các trường có trong bảng quản lý User
   list do
    exclude_fields :id, :created_at
    
    fields :username do
     label "User name"
    end
    fields :email do
     label "Email"
    end
    fields :password do
     label "Password"
    end

    fields :address do
     label "Address"
    end

    fields :phone do
     label "Phone"
    end
   end
    # Danh sách các trường cần có trong form tạo và sửa User
   fields :username do
    label "User name"
   end

   fields :email do
    label "Email"
   end
   
   fields :password do
    label "Password"
   end

   fields :address do
    label "Address"
   end

   fields :phone do
    label "Phone"
   end
  end
  ....
  ....
end

Tổng kết

Trên đây là quá trình mình tạo một app demo sử dụng rails admin để xây dựng trang quản lý của admin, các bạn có thể xem mã nguồn tại Source Code.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết. Chúc mọi người học tập hiệu quả.

Tham khảo

https://viblo.asia/p/tim-hieu-gem-rails-admin-ZabG9zkdvzY6
https://github.com/sferik/rails_admin
https://github.com/sferik/rails_admin/wiki


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí